Alt Urgell

Notícia

ERC Organya sol·licita una comissió d'estudi i seguiment de la zona de parapent.

MOCIÓ PER CREAR UNA COMISSIÓ D’ESTUDI I SEGUIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE LA ZONA DE PARAPENT

El regidor d’ERC a l’ajuntament d’Organyà, Sergi Parramon, ha presentat al plenari que ha de celebrar-se el proper dilluns 27 d’agost, una moció per tal que es creï una comissió d’estudi i seguiment de la zona de parapent.
Arran de les millores que es duran a terme a la zona en els propers mesos, que han de comportar un augment de la qualitat de les instal·lacions, el regidor considera que l’ajuntament disposi d’algun tipus de mecanisme de seguiment de les instal·lacions per tal de valorar-ne les possibilitats de gestió i explotació de la zona.
Així doncs, reclama la creació d’estudi i seguiment de les instal·lacions, així com que l’ajuntament gestioni directament la zona establint les formes d’explotació que cregui convenients.


TEXT DE LA MOCIÓ:
El regidor d´Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi Parramon, presenta al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En els propers mesos es duran a terme un seguit de millores i obres en la zona de parapent de la muntanya d’Ares, aquestes millores suposen amb una inversió molt important finançada entre varies administracions inclòs l’Ajuntament d’Organyà.
Actualment hi ha ubicades a la zona, tres escoles de vol del municipi, les quals ofereixen serveis a visitants i practicants de parapent, i que contribueixen a la promoció turística del nostre territori.
L’Ajuntament, actualment, no disposa de cap mecanisme de seguiment de les possibilitats de gestió i explotació de la zona.
Aquestes inversions, han de comportar una millora substancial de la zona proporcionant unes instal·lacions de qualitat que han de revertir l’augment de públic i en una millor gestió en serveis.
Deguda la importància del projecte, per l'impacte turístic-econòmic que representa i representarà en el futur del nostre municipi, la futura gestió d'aquestes instal·lacions ha de ser un tema cabdal per l'ajuntament. Per tots aquests motius, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Crear una comissió d’estudi i treball per la futura gestió i seguiment de les instal·lacions de la zona d’ de parapent.
SEGON.- Que la comissió estigui formada per: un regidor/a de cada grup municipal, una persona de perfil tècnic, proposem l’arquitecte municipal, una persona de perfil turístic, proposem algun tècnic del consell comarcal i una persona especialitzada en el mon del parapent.
 
Organyà, 20 d’agost de 2018.
 Grup municipal d’ERC Organyà