ERC Badalona

Notícia

L'Ajuntament de Badalona destinarà més pressupost a inversions per a polítiques socials i sostenibles en lloc de pagar deute bancari

L’Ajuntament de Badalona portarà al proper Ple Municipal la liquidació de l’exercici 2016, que es va tancar amb un superàvit (resultat pressupostari ajustat) de 21 milions d’euros. Pel que fa al romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2016 aquest arribava als 25,6 milions.
 
Respecte a la situació d’endeutament, l’any 2016 s’ha tancat amb un deute que arriba als 81,9 milions d’euros, xifra que suposa una reducció del 9% respecte al 2015 i que representa aproximadament el 50% dels ingressos ordinaris. Aquesta xifra queda molt per sota del 75% de límit màxim que fixa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així doncs la situació del deute municipal es podria considerar controlada i moderada.
 
El superàvit d'un Ajuntament és dels seus contribuents, o el que vindria a ser el mateix, dels seus ciutadans. La llei d'estabilitat pressupostària, però, no diu això. La llei Montoro, que és com es coneix popularment, va definir el 2014 tot un seguit de restriccions a la inversió pública, fet que va ofegar la capacitat de les administracions, també la local, d'oferir els serveis en les millors condicions. Restriccions que es van aplicar de forma deslleal, ja que alguns van haver de retallar molt (municipis i governs autonòmics), altres gens (l’estat). La part més perversa de la Llei Montoro, aprovada per PP, PSOE, C's i CiU, era —i és— l’obligació de destinar els romanents de tresoreria a eixugar els deutes de les corporacions municipals amb els seus prestadors, els bancs. Això és al que avui a Badalona, com han fet alguns altres municipis, hem decidit plantar cara.

21 milions són molts diners, però estem en línia amb molts altres municipis similars o més grans. La llei Montoro i diferents canvis legislatius, així com les noves (i benvingudes) obligacions de transparència, han alentit els processos administratius, ja de per sí poc àgils. Es tracta d'una tendència general dels ajuntaments de l’estat (el superàvit global dels quals puja a 7.083 milions d'euros, un 39 % més que el 2015).

Hem ingressat de l'ordre de 9M€ més dels previstos i entre els pendents d'executar hi ha una part important de capítol 1 (el de personal, també subjecte per llei a moltes restriccions que no ens han deixat contractar) i de reconeixements d'obligat compliment. Veurem en els propers dies quina és realment el volum de diners que podrem reinvertir.

Volem que els diners retornin a la ciutat i que serveixin per afrontar les necessitats del municipi, un municipi amb grans mancances de tipus social i equipamental. Volem, també, que aquestes inversions siguin ‘executables’ en un termini acotat de temps i que siguin sostenibles des d’un punt de vista econòmic, és a dir que no carreguin en excés el pressupost ordinari.

L’actual govern municipal està complint amb escreix amb les seves previsions de reduir la situació d’endeutament. Entenem que aquí hi ha un marge per a defensar la nostra posició i en aquest sentit ens afegim al clam del nostre país per reclamar canvis legislatius que permetin la reinversió. Ens mantindrem ferms en la nostra voluntat.

Més informació aquí