ERC Badalona

Documents

MOCIÓ DE SUPORT AL PROCÉS PARTICIPATIU D’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019

Els Grups Municipals d’ERC-Avancem- MES, Guanyem Badalona en Comú, ICV-EUiA, d’acord amb el que preveu l’article 103 de la Llei 8/87 municipal i de règim local de Catalunya, presenta, perquè sigui debatuda i, si pertoca, aprovada en el pròxim Ple ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent: 


MOCIÓ DE SUPORT AL PROCÉS PARTICIPATIU D’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019

És voluntat del govern de Badalona impulsar la redacció del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019, aplicant els principis de transparència, participació i obertura en tot el procés d’elaboració del PAM. El passat 13 d’abril, a la presentació del procés d’elaboració del Pla als grups municipals es va proposar que la Junta de Portaveus passés a ser un òrgan present en aquesta dinàmica participativa, assumint les següents funcions:
 • Estar informada del desenvolupament del procés d’elaboració del Pla i dels resultats de les diferents fases.
 • Fer suggeriments sobre el desenvolupament del propi procés.

Així mateix, també es va proposar donar un paper rellevant, en forma de Grup Promotor, a la Comissió Permanent del Consell de Ciutat. Seguint el reglament de participació ciutadana, aquest Grup estaria presidit per l’alcaldessa i comptaria amb un màxim de 25 persones membres del plenari que, a proposta de les entitats, serien nomenades per la presidència, segons els següents criteris: Una persona representant de cadascun dels consells sectorials i dels consells territorials, una persona de cada formació política amb representació parlamentària i/o municipal, una persona membre de la Federació d'empresaris, una persona en representació de comerciants, una de cadascun dels sindicats amb representativitat a la ciutat, i finalment una dels col·legis professionals.
 • Les funcions d’aquest Grup Promotor serien les següents:
 • Fer seguiment de tot el procés.
 • Fer suggeriments sobre el mateix.
 • Rebre informació sobre els resultats de les diferents fases.
 • Informar als membres dels seus respectius àmbits d’actuació i promoure la participació d’aquests en els diferents espais participatius.
 • Acordar decisions sobre aspectes tècnics del procés d’elaboració del Pla.

Alhora, els membres de la Comissió Permanent també poden participar en el procés a través dels Consells Sectorials i de Districte. 

Finalment, seria positiu aprofitar els esforços que s’invertiran en aquest procés participatiu de redacció del PAM i tots els aprenentatges que se’n derivin, per tal de redactar un reglament que reculli els aspectes tècnics d’aquest procés.

Per tot això, es proposen al ple de l’Ajuntament de Badalona els següents


ACORDS
 1. Reconèixer la Comissió Permanent del Consell de Ciutat com a Grup Promotor del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019.
 2. Reconèixer la Junta de Portaveus com l’òrgan polític ampliat del procés d’elaboració del Pla.
 3. Manifestar el suport dels grups municipals al procés participatiu d’elaboració del Pla la seva voluntat per implicar-s’hi.
 4. Redactar un reglament que defineixi el procés d’elaboració del PAM.

Badalona, 26 d’abril de 2016


Agnès Rotger i Dunyó
Portaveu Grup Municipal ERC-Avancem- MES

José Antonio Téllez Oliva
Portaveu Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú

María Gallardo Borrega
Portaveu Grup Municipal ICV-EUiA