ERC Badalona

Documents

MOCIÓ SOBRE LA REBAIXA DE L'IVA EN ELS PRODUCTES D'HIGIENE FEMENINA I ELS BOLQUERS PER A INFANTS I ADULTS

El Grup Municipal d’ ERC-Avancem-MES, d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenta, a fi que sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent: 

MOCIÓ SOBRE LA REBAIXA DE L'IVA EN ELS PRODUCTES D'HIGIENE FEMENINA I ELS BOLQUERS PER A INFANTS I ADULTS


El consum de productes d'higiene íntima representa per a les dones una necessitat primordial i regular. No obstant això, aquests articles estan gravats com a productes de consum, la qual cosa comporta que un article sanitari indispensable per a les dones es converteixi en un producte de luxe. Aquest fet suposa una discriminació ja que es tracta de productes higiènics que eviten moltes infeccions i que són necessaris per a les dones des de l'adolescència fins a la retirada de la menstruació, és a dir, durant un període ampli de la seva vida.
Actualment, les compreses i tampons -que no estan considerats com a material sanitari - estan gravats amb un 10%, fet que va en detriment del poder adquisitiu de les consumidores i representa una discriminació econòmica i social. En aquest sentit tant els productes d'higiene íntima femenina com els bolquers per a infància i adults també haurien de ser considerats productes de primera necessitat i obtenir un tipus d'IVA del 4%.

Les copes menstruals, compreses, tampons i salva-eslips són i deuen ser considerats com a productes de primera necessitat. Ja en l'última pujada impositiva, al juliol de 2012, van deixar de ser considerats com a objectes de luxe, IVA del tipus general (que pujava del 18% al 21%) a l'IVA del tipus reduït (que pujava del 8% al 10%) . Un fet que també va ser aprofitat pels fabricants d'aquests productes així com per les distribuïdores i comercialitzadores, per pujar els preus de venda al públic d'aquests productes de primera necessitat.

Pel què fa als bolquers es troben dins la categoria de cosmètics i productes d'higiene personal,  i actualment estan gravats amb un 21% ( fins el juliol del 2012 era del 18%)  equiparant-los als productes de luxe. Els bolquers tant pels infants per adults  són un producte de primera necessitat que té un impacte important en l'economia de les famílies 

La rebaixa del tipus impositiu a aquests productes és una reivindicació històrica tant de la societat com de les forces polítiques. No obstant això, una Directiva Europea impedia aplicar l'IVA reduït. Finalment, i després de moltes demandes, la Comissió Europea pretén reformar l'IVA i permetre que els Estats puguin aplicar la taxa que considerin als productes. Com, es demostra del pla d'acció per reformar aquest impost (COM (2016) 148 / F1). En aquest pla d'acció la mateixa Comissió Europea reconeix que; si bé les mesures de fiscalitat en l'en el marc comunitari necessiten aprovar per unanimitat, és imprescindible que el tipus impositiu d'aquests productes sigui harmonitzat.

Donada la clara evidència que aquest tipus de productes han de passar a ser considerats com a productes de primera necessitat així com les iniciatives comunitàries encaminades a harmonitzar el tipus impositiu a aquest tipus de productes, és oportú, per tant, defensar un IVA superreduït per a les mateixes.


Per tots aquests motius, proposem l’adopció dels següents:


ACORDS
 
 1. Demanar als grups Parlamentaris del Congrés que instin al Govern espanyol a:
  a) Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per establir tipus de reduïts o superreduïts d'IVA per als productes de primera necessitat.
  b) Reconèixer, quant la Unió Europea ho permeti, la rebaixa al 4% de l'Impost de Valor Afegit en els productes d'higiene íntima femenina més necessaris (compreses, tampons, copes menstruals i salva-eslips) i bolquers absorbents per a infància i adults.
   
 2. Fomentar l’educació  efectiva-sexual al jovent als instituts. La formació que s’ofereixi en aquest sentit als centres educatius s’ha de coordinar amb aquella que ofereixen les unitats d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, així com amb tots els agents implicats, com ara els centres de salut, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, els Punts d'Informació Juvenil, els centres educatius i les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes
   
 3. Trametre aquest acord als diferents partits polítics amb representació al Parlament Europeu, i al Congrés dels Diputats i a la presidència del Parlament Europeu i del Congrés dels Diputats.


Agnès  Rotger i Dunyó
Portaveu del Grup municipal d’ERC-Avancem-MES


Badalona, 31 de maig de 2016