ERC Badalona

Documents

MOCIÓ EN DEFENSA DE LES LLEIS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA RECORREGUDES DAVANT EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PER PART DEL GOVERN DE L’ESTAT


Els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES, ICV-EUiA i CiU a proposta de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Badalona (PAH), d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenta, a fi de què sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent moció:

MOCIÓ EN DEFENSA DE LES LLEIS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA RECORREGUDES DAVANT EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PER PART DEL GOVERN DE L’ESTAT


Atès que el nostre país es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions per judicialitzar la política i recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de la ciutadania.

Atès que des de principis d’any hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern de l’Estat en funcions.

Atès que els recursos presentats a les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya davant del Tribunal Constitucional, afecten directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i que es troben en situació d’emergència social. 

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig de 2016 una moció per instar el govern català a fer “plenament aplicables i efectives” les següents lleis suspeses parcialment pel TC: Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, llei 14/2015 de l’impost sobre els habitatge buits, llei 12/2014 de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, i llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Atès que, en aquest sentit, la ràpida resposta per a la coordinació entre els Ajuntaments, el govern de la Generalitat i el Parlament, que pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, és essencial per a la cohesió social del nostre país. 

Atès que el món local juga un paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica, així com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col·laborar amb els poders públics.

Atès que el Parlament de Catalunya va emprendre diferents iniciatives legislatives en els àmbits de la pobresa energètica i de l’accés de l’habitatge, en especial la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, fruit de la ILP impulsada per la PAH, l'APE i l'Observatori DESC, aprovada el juliol de 2015 per unanimitat al Parlament de Catalunya, que s'ha mostrat com una eina útil i eficient per garantir el dret a l'habitatge digne per a les famílies en risc d'exclusió residencial.

Atès que la Llei també ha permès notificar als grans tenidors d’habitatges buits l’obligació que tenen, abans d’interposar qualsevol demanda judicial d’execució o de desnonament per impagament de lloguer, d’oferir als afectats una proposta de lloguer social.   

Atès que, segons contempla aquesta Llei, les persones i unitats familiars en situació de rics d’exclusió residencial que no puguin afrontar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual, tenen dret a gaudir d’ajuts que evitin el desnonament. 
Atès que les administracions publiques han de garantir en qualsevol cas el reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que estiguin en procés d`ésser desnonades de llur habitatge habitual, per a poder fer efectiu el desnonament.

Atès que la Llei estableix mesures per a garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc d’habitatges assequibles de lloguer.

Atès que les administracions poden resoldre la cessió obligatòria d’habitatges per incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials.  

Atès que la Llei 24/2015 també conté mesures per a evitar la pobresa energètica i que obliguen a les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat a establir acords o convenis amb les administracions per a garantir aquests serveis.

Atès que la decisió del govern central de recórrer parcialment la Llei 24/2015 aprovada per unanimitat en el Parlament de Catalunya, no tan sols demostra una manca de respecte a la nostra institució, sinó, i sobretot, deixa abandonades i indefenses a milers de persones davant la voracitat dels grans tenidors.

Atès que el dret a un habitatge digne i adequat és un dret reconegut per la Constitució espanyola i també per l’Estatut de Catalunya.

Atès que la suspensió de la llei 14/2015 de l’impost sobre els habitatges buits impedirà a la Generalitat gravar els propietaris o persones jurídiques de pisos que estiguin desocupats durant més de dos anys de manera injustificada.

Atès que la suspensió de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes afecta articles centrals d’aquesta normal que tracten aspectes tant rellevants com les mesures de prevenció de l’assetjament sexual per part de les empreses, l’elaboració de plans d’igualtat en l’àmbit empresarial, la representació paritària en els processos de negociació col·lectiva, i la perspectiva de gènere tant en el terreny dels riscos laborals com en els expedients de regulació d’ocupació.

Així, en defensa dels drets de la ciutadania, el Ple de l’Ajuntament de Badalona proposa  aprovar els següents:ACORDS
 1. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.
 2. Exigir el Govern de l’Estat la immediata retirada del recurs presentat contra la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, així com la retirada dels recursos presentats contra la llei 14/2015 de l’impost sobre els habitatge buits, la llei 12/2014 de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, i la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.
 3. Demanar als partits que concorren a les properes eleccions generals l’aprovació d’una Llei Integral de Desenvolupament del Dret a l’Habitatge que empari altres legislacions territorials i eviti actuacions per invasió de competències i garanteixi el dret de tothom a un habitatge digne.
 4. Sumar-se a la demanda del Parlament de Catalunya, que insta el Govern de la Generalitat a traslladar a aquesta cambra amb caràcter urgent i prioritari els projectes de llei que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, la llei 14/2015 de l'impost sobre els habitatges buits, la llei 12/2014 i la llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 5. Reclamar al Govern de la Generalitat a que signi de manera immediata convenis amb les companyies subministradores d’aigua, llum i gas per tal que facin les aportacions de diners a fons perdut i garantir el dret als serveis bàsics a les persones més vulnerables.
 6. Mobilitzar, des de l’ajuntament, els habitatges buits, en coordinació amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, a través de mesures coercitives als grans tenidors per aconseguir incrementar el parc públic d’habitatge social ja que no estan complint amb la funció social tal i com estipula la Llei 24/2015.
 7. Obrir expedients als grans propietaris d’immobles en mal estat de conservació com preveu la Llei 18/2007 i el Decret 1/2015 que permeten l’expropiació o ús temporal per fer complir el deure de conservació i rehabilitació.
 8. Fer públic el nostre reconeixement als col·lectius i entitats badalonines que treballen i defensen el dret a poder viure amb dignitat i participen i fan possible evitar desnonaments a la nostra ciutat.
 9. Reforçar i millorar la coordinació entre els diferents departaments municipals i els sectors que treballen a Badalona per evitar l’exclusió social dels més febles i vulnerables.
 10. Continuar garantint una partida pressupostaria que permeti atendre a les persones en risc d’exclusió social i el seu dret a poder viure amb dignitat.
 11. Transmetre la present moció a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), a la FAVB, als partits polítics d’àmbit català i estatal, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i al  Govern central.Badalona, 31 de maig de 2016María Gallardo Borrega
Portaveu del Grup Municipal ICV-EUiA

Agnès Rotger Dunyó        
Portaveu del Grup Municipal ERC-Avancem-MES

Jose Téllez Oliva
Portaveu del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú

Jordi Subirana Ortells
Portaveu del grup Municipal CiU