ERC Badalona

Documents

MOCIÓ PER FER FRONT A L’ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ RELACIONATS A L’EPIDÈMIA DEL VIH/SIDA A LA CIUTAT DE BADALONA

El Grup Municipal d’ ERC-Avancem-MES, d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenta, a fi que sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent: 

MOCIÓ PER FER FRONT A L’ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ RELACIONATS A L’EPIDÈMIA DEL VIH/SIDA A LA CIUTAT DE BADALONA

Catalunya i les seves institucions són i han estat sempre al capdavant en la defensa dels drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l’epidèmia del VIH/sida i l’estigma relacionat, com a eix de garantia social, dels drets i del desenvolupament de les persones. 
Aquest compromís s’ha demostrat en l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006; la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista; la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes  i diverses resolucions en el marc dels drets sexuals i reproductius. La darrera, el passat juliol de 2015, va ser la Declaració en favor dels Drets Sexuals i Reproductius en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible .
Tanmateix, el punt culminant d’aquesta voluntat es va expressar en l’aprovació de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, el passat 6 de març de 2014 al Parlament de Catalunya, i de manera unànime entre tots els grups polítics.
L’Acord, que va ser impulsat de manera coordinada amb el teixit associatiu de Catalunya en l’àmbit el VIH/sida i, en concret, pel Comitè 1r de Desembre – Plataforma  Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya que aglutina 24 entitats de tot el territori català - , va suposar un fet històric i s’havia de materialitzar com un instrument de futur orientat a mantenir el lideratge de Catalunya respecte les polítiques de resposta a la pandèmia del VIH, a la vegada que garantia un model d’abordatge comunitari basat en l’expertesa, l’experiència i la qualitat.
Malgrat això, dos anys més tard de la seva aprovació, encara calen esforços per seguir impulsant-lo, especialment pel que fa referència al Pacte Social contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH, l’objectiu general del qual ha de ser eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya. 
Aquest pacte, segons l’Acord aprovat, ha d’incloure, com a mínim, fomentar un canvi en la imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar la serofòbia; vigilar les situacions de discriminació; garantir l’accés igualitari a tots els serveis, prestacions i recursos; facilitar l’accés als drets sexuals i reproductius de les persones que viuen amb el VIH, i promoure i posar en pràctica la Recomanació 200 de l’Organització Internacional del Treball, sobre el VIH i la sida i el món del treball.
I és que, segons ONUSIDA (2001), l’estigma relacionat amb la infecció pel VIH podria ser l’obstacle més gran al qual s’han d’afrontar les persones, les comunitats, els polítics i els líders religiosos que treballen en la resposta al VIH. Un esforç important contra l’estigma no només millorarà la qualitat de vida de les persones infectades pel VIH i de les persones vulnerables a la infecció, sinó que ho farà a gran escala per fer front a l’epidèmia. Per aquest motiu, l’any 2015, la mateixa ONUSIDA va iniciar la campanya Zero Discrimination Day, amb la qual es reivindica, l’1 de març a nivell mundial, la necessitat de sensibilitzar en la defensa dels drets humans i en la necessitat d’acabar amb l’estigma i la discriminació relacionats al VIH.
Així doncs, la resposta a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH requereix la implicació de tots els actors i agents possibles. En aquest sentit, els ens locals, dins del marc que els atribueix la Llei de salut pública 18/2009, per la qual poden oferir a la població intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la seva salut i obtenir així estils de vida més saludables.
Badalona ha estat des del principi de la pandèmia una ciutat compromesa amb aquesta realitat i ha procurat donar suport i atenció a les persones que viuen amb el VIH/sida.
Es rellevant que la ciutat sigui seu de tres entitats especialitzades en relació a aquesta malaltia amb nivells d’actuació diversos i complementaris:
  • La Fundació Lluita contra la Sida és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a l’assistència, la recerca i la docència en el camp del VIH/sida. Va ser creada l’any 1992 pel Dr. Bonaventura Clotet i està situada a la Unitat de VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
  • La Fundació Acollida i Esperança constituïda el 1993 amb seu a la finca “Can Banús” de Badalona és una entitat especialitzada en l’acollida de persones amb el VIH/sida i en situació d’exclusió social. A la ciutat té en funcionament un centre d’acollida, un servei d’acompanyament a la vida autònoma, un centre especial de treball i un consultori odontològic especialitzat. 
  • VIH-DA Associació, ONG sense ànim de lucre constituïda per afectats i familiars al 1996 i actualment amb seu al Carrer Arnús 66 de Badalona. Es tracta d’una organització que té per objectiu fer accions preventives i de promoció de la salut sexual i evitar i combatre els casos de discriminació i exclusió social. 

Per tot això el Ple de l’Ajuntament assumeix els següents:


ACORDS
  1. Impulsar conjuntament amb el govern de la Generalitat de Catalunya el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH, on l’objectiu general sigui eliminar l’estigma i la discriminació as­sociada al VIH i a la sida a Catalunya.  Contribuir, des dels ens locals, participar-hi i desenvolupar-lo per tal que esdevingui una eina real des d’on els municipis i altres administracions puguin treballar contra l’estigma i la discriminació en el seu àmbit competencial.
  2. Prendre el compromís d’incloure missatges centrats en la no discriminació i la no estigmatització, i en favor dels drets humans, en totes aquelles accions que es duguin a terme al municipi en l’àmbit del VIH/sida.
  3. Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els serveis oferts a nivell municipal, vetllant perquè no es produeixin situacions de discriminació en el marc de les seves competències, així com en les empreses i organitzacions on el govern municipal hi tinguin representació.
  4. Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre les diades commemoratives del municipi, com a compromís ferm per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH/sida.
  5. Sol·licitar als Departaments de Salut i Ensenyament el desenvolupament, conjuntament amb el municipi (en el marc dels consorcis existents, si s’escau), d’accions i programes dirigits a la promoció de la salut sexual de manera integral als centres educatius, on es doni tota la informació adequada contra l’estigma i la discriminació relacionats al VIH/sida.
  6. Sol·licitar a l’Ajuntament de Badalona la col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit del VIH/sida a Badalona des d’una perspectiva comunitària i, a nivell de tot Catalunya, amb el Comitè 1r de Desembre com a plataforma unitària d’entitats en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya, donant el suport necessari en la difusió de les seves tasques i activitats.
  7. Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de Salut, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Presidència), als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, i al Comitè 1r de Desembre, com a plataforma unitària d’ONG-SIDA de Catalunya.

Badalona, 26 de juliol de 2016


Agnès  Rotger i Dunyó
Portaveu del Grup municipal d’ERC-Avancem-MES