ERC Badalona

Documents

SOBRE GARANTIR DRET CIUTADÀ D'ACCÉS A XARXES DIGITALS I INTERNET COM UN DRET D'ACCÉS A L’INFORMACIÓ


Els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i Convergència i Unió, a proposta de “Llefi@net Xarxa Ciutadana”, d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenten, a fi que sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent moció:
SOBRE GARANTIR DRET CIUTADÀ D'ACCÉS A XARXES DIGITALS I INTERNET COM UN DRET D'ACCÉS A L’INFORMACIÓ


Des de l'any 2011 l'ONU, va declarar l'accés a Internet com un dret humà altament protegit, contemplant l'exigència als països membres amb la finalitat de facilitar un servei accessible i assequible per a tothom, estimant com una prioritat assegurar l'accés ciutadà, doncs les xarxes digitals faciliten i permeten als ciutadans l'exercici del dret d'opinió i expressió, així com l'accés a la informació.

Ates que la promoció i foment del dret universal a la comunicació i a la informació, contribueix a la reducció de la fractura digital i de l'exclusió social dels ciutadans.

Ates que el dret ciutadà a poder accedir des dels punts wifi municipals actuals en espais públics es troba mancat d'una velocitat de connexió suficient i digna, velocitat limitada a 256Kbps per la "Circular de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, por la que se regulan las condiciones de explotación de las redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas".

Ates l'oportunitat que la xarxa de punts wifis municipals actualment minvats en velocitat, juntament amb altres elements i sensors, puguin reutilitzar-se en el futur per a la implantació de projectes de ciutat intel·ligent o bé per a l'auto prestació de les tasques municipals.

Ates que hi ha zones de la ciutat on els veïns i veïnes, associacions, entitats, institucions i empreses, com per exemple en el barri de Sant Roc, han expressat la necessitat d'accés digne a la banda ampla i als serveis d'Internet, i les operadores en molts casos no donen solucions, justificant-se en la baixa rendibilitat que suposarien les seves inversions en aquelles zones.

Ates que existeixen alternatives basades en l'economia col·laborativa, com les xarxes lliures, obertes i neutrals sense ànim de lucre construïdes a partir de l'agregació de xarxes comunitàries de persones individuals, empreses i administracions públiques, ja existents i en creixement a la ciutat, que permeten bastir un desplegament de la connectivitat també amb criteris socials. I d'acord amb la importància que el consistori, com a organitzador, regulador i cohesionador del territori, vetlli per la participació i la suma d'esforços juntament amb els quals ja estan realitzant altres actors com veïns i veïnes particulars, entitats, associacions i empreses que hi col·laboren i treballen en aquesta xarxa, premiada l'any 2015 per la Comissió Europea, per reduir l'escletxa digital i l'exclusió social, i per facilitar l'accés a la fibra i a la connectivitat suficient per al desenvolupament d'iniciatives socials, culturals, educatives i comercials als barris i a la ciutat.

Ates que alguns dels equipaments municipals disposen de desplegament de la fibra òptica municipal o poden facilitar el desplegament de la mateixa en el seu àmbit.

Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents,

ACORDS
  1. Planificar les accions necessàries que permetin el desplegament i la implantació gradual d'una xarxa pública de punts d'accés wifi lliure i gratuït en els diversos equipaments municipals, aprofitant la disponibilitat de connexions de banda ampla existents, i en espais públics de referència del nostre municipi amb una velocitat digna per a impulsar l'accés als avantatges de la Societat de la Informació i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ciutadana.
  2. Estudiar la viabilitat d'ús dels actuals i futurs punts WiFi per a projectes de ciutat intel·ligent o bé per a l'auto prestació de les tasques municipals.
  3. No defallir, mitjançant Localret, entitats supramunicipals, autonòmiques i altres organismes competents, en fer arribar al govern de l'estat que insti a la CNMC a modificar la "Circular de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, por la que se regulan las condiciones de explotación de las redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas" per permetre a les administracions públiques oferir connexions amb condicions de qualitat. I contrastar les possibles contradiccions d'aquesta circular amb l'estratègia de l'agenda digital europea i l'objectiu del pla Wifi4EU, per a promoure l'accés WiFi en els espais públics en benefici dels ciutadans i administracions.
  4. Si per qüestions administratives alguns punts del desplegament no ho pot dur a terme en exclusiva el consistori, estudiar la coordinació amb xarxes comunitàries, lliures, obertes i neutrals sense ànim de lucre ja existents, i de les que ja participin els espais d'associacions i entitats que tinguin locals propis o cedits per l'Ajuntament, per a poder oferir punts de connexió i accés a les xarxes digitals, des d'aquests espais, edificis i la seva àrea d'influència, gestionats per a aquests actors, amb cooperació entre la iniciativa pública i comunitària, i crear una línia de col·laboració per millorar el servei d'accés a la xarxa a la ciutadania.
  5. Davant la falta de cobertura de fibra i banda ampla en algunes zones i barris de la ciutat, on la iniciativa de les operadores no considerin invertir, estudiar acords d'aprofitament de la fibra ja desplegada mitjançant interconnexions de xarxes existents, per a facilitar la seva arribada.
  6. Afavorir l'economia del bé comú en el desplegament, interconnexions de xarxes a la ciutat possibilitant que veïns i veïnes, empreses, associacions i institucions públiques les facin servir i també creïn nous serveis, negocis i projectes socials, juntament amb experiència tècnica i professional al seu voltant.
  7. Vetllar per garantir el desplegament i arribada de la fibra i la banda ampla als equipaments municipals i espais públics de referència de nova construcció o que es remodelin.
  8. Fer pública aquesta iniciativa a través dels mitjans de comunicació propis de l'Ajuntament i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació.José Antonio Téllez Oliva, Portaveu del Grup Municipal De Guanyem Badalona En Comú
Jordi Subirana i Ortells, Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
Agnès Rotger i Dunyó, Portaveu del Grup Municipal ERC-Avancem-MES

Badalona, 22 de setembre de 2016