Baix Penedès

Notícia

El Parlament ha fet un pas endavant històric per regular el preu dels lloguers urbans a Catalunya.

Certament, es una llei mol necessària que permetrà que moltes famílies puguin viure mes tranquil·les per les sobtades pujades economiques en les condicions per la renovació del seu lloguer i que tambe facilitara la posibilitat de accedir-hi a vivendes dignes de lloguer a preus establerts per aquesta llei, en aquelles persones que ara, senzillament no poden llogar-na per els preus a l'alça de la bombolla dels lloguers.

Veurem quan triguen els tribunals espanyols en derrocar-la.

Desde l'Estatut del 2006, el numero de lleis catalanes suspeses o anul·lades per el TC, es un rosari sense fi.

Llei Orgànica 6/2006 de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya

Decret-llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments.

Llei 5/2009 dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya.

Llei 24/2009 del Síndic de Greuges.

Llei 4/2010 Consultes populars via referèndum.

Llei 10/2010 d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Llei 20/2010 del cinema.

Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya.

Llei 28/2010 de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008.

Llei 35/2010 de l’occità, aranès a l’Aran.

Llei 9/2011 de promoció de l’activitat econòmica, pel qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 9 del Decret-llei 1/2009 d'ordenament d'equipaments comercials de Catalunya.

Llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010.

Llei 5/2012 Mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre estàncies en establiments turístics.

Decret llei 4/2012 de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció.

Decret llei 5/2012 Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

Resolució 5/X per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya.

Decret llei 6/2013 pel qual es modifica la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya.

Llei 4/2014 Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana.

Decret 129/2014 de convocatòria de la consulta no referendària sobre el futur polític de Catalunya.

Llei 20/2014 de modificació de la llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.

Decret 16/2015 de creació del Comissionat de Transició Nacional.

Llei 2/2015 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2015.

Llei 9/2015, de modificació de la Llei 7/2007, de l’Agència Tributària de Catalunya per a l’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència.

Llei 14/2015 de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012.

Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015.

Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Llei 4/2017 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2017.

Llei 17/2017 del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat.

Llei 16/2017 del canvi climàtic.

Llei 19/2017 del referèndum d’autodeterminació.

Decret 139/2017 de convocatòria del referèndum d’autodeterminació de Catalunya.

Decret 140/2017 de normes complementàries per a la celebració del referèndum d’autodeterminació.

Llei 20/2017 de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República.

Llei 21/2017 de l’Agència Catalana de Protecció Social.

Resolucions de Declaració dels representants de Catalunya i Procés Constituent del 27 d'octubre de 2017.

No hi son totes, pero si ens agafem a moltes d'aquestes lleis i decrets, tambe moltes d'elles de caràcter social, s'ens perfila una Catalunya mes rica, igualitària i de benestar social de la que ens ha quedat despres del seu pas pel TC amb la colaboració necesaria dels partits unionistes que tenen representacio al Parlament de Catalunya, i que una darrera altra, han impugnat i denunciat aquestes lleis i decrets de millora pel nostre Pais i la nostra ciutadania, avocan-nos a una situació d'empobriment a tots els nivells.

Per que em de seguir aprovant lleis i decrets que seran suspeses o anul·lades pel TC espanyol?.

Per dues raons:

La primera, per que tenim obligacio de millorar en tot el possible les condicions econòmiques i socials de Catalunya, tot i l'oposició dels partits abocats a empobrir el Pais i que tenen representació al Parlament de Catalunya i de la seva colaboració necessària amb el TC per denunciar sistemàticamentent tot allo que no els convé i que es bo per la nostra ciutadania i un avanç per Catalunya.

En segon lloc, perque es una mena de publicitar a tothom el que pot arribar a ser una Catalunya independent sense pals a les rodes.

Com a conclusió, diré una obvietat, totes aquestes lleis i decrets, un cop assolim l'independència, tan sols caldrà recuperar-les i posar-les a funcionar, sera temps guanyat, doncs son eines de futur.