Barcelona Vella

Notícia

CONVOCATÒRIA DE CONGRÉS EXTRAORDINARIBarcelona Vella, 28 de març de 2017

Benvolgut/da,

Et convoco al proper Congrés Extraordinari de la Federació de Districte de Barcelona Vella d'Esquerra Republicana de Catalunya que tindrà lloc el proper dimecres 12 d’abril de 2017 a les 20 hores, a la Sala Martí Marcó del Casal Enriqueta Gallinat de Barcelona Vella, carrer Palau 2. L’horari de votació de la Jornada serà de 12h a 20h, i podreu dipositar el vostre vot en les urnes que trobareu al local del carrer Palau 2. L'obertura del Congrés tindrà lloc en primera i única convocatòria a les 20 hores del vespre. La inscripció tindrà lloc a partir de les 19.45 hores. La proposta d'ordre del dia és la següent:
1. Elecció de la Mesa.
2. Aprovació de l'Ordre del dia.
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del Congrés de Districte anterior.
4. Informe de la Presidència sortint
5. Informe econòmic.
6. Proclamació de la Presidència i la Permanent d’ERC Barcelona Vella
7. Torn de paraules.

Tenen dret a presentar candidatura a la Presidència i a la Permanent la militància que estigui al corrent de pagament abans de la finalització del període de presentació de candidatures. Les candidatures a la presidència i la permanent s’hauran de lliurar per escrit a la comissió organitzadora cinc dies naturals abans del congrés (divendres 7 d’abril), amb la signatura de conformitat de totes les persones integrants. La presentació de la candidatura haurà d’incloure un programa d’actuació, així com les persones que formaran part de la permanent. Les candidatures a la permanent hauran d’anar acompanyades de l’aval d’un cinc per cent de la militància (6 avals). Cada militant només podrà avalar una candidatura. Els avals hauran de ser recollits amb els formularis que caldrà sol·licitar a la Comissió Organitzadora. Us recordem que per a poder participar a la Jornada i al Congrés, heu d’estar al corrent de pagament de les quotes a data 5 d’abril de 2017 i tenir una data d’alta de la vostra afiliació com a militant igual o anterior al 12 de gener de 2017, d’acord amb els llistats oficials de la base de dades d’ERC.

La Comissió Organitzadora del Congrés està integrada per Marina Garcia Soler, Manel Martínez Joan i Manel Martínez Vicente. Per posar-s’hi en contacte, es pot trucar al telèfon 678.680.404 (Marina) o escriure a l'adreça de correu electrònic a bcnvella@esquerra.org 

Cordialment,

Marc Borràs i Batalla
President d’ERC Barcelona Vella


www.esquerra.cat/bcnvella                www.facebook.com/ercbcnvella                 @ERC_Bcn_Vella