Bigues i Riells del Fai

Totes les notícies

59 dies

Conflicte Valeo

Anna Simó, diputada d’ERC al Parlament de Catalunya; Marc Candela, alcalde de Martorelles;  Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell; David Ricard, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental; Oriol Ramon, president d'ERC del Vallès Oriental; Chakir El Homrani, membre d'ERC i de la UGT; Òscar Riu, secretari comarcal d'UGT;  Marta Villaret, consellera comarcal d’ERC i Jordi Martín, membre de la permanent d’ERC, entre altres membres destacats d'ERC han estat donant suport als treballadors de   Valeo a Martorelles per evitar el trasllat de la producció a Saragossa. Una decisió   empresarial tant injusta com injustificable.   Treballarem des de totes les institucions on som presents per evitar que es produeixi aquest tancament. Ens posem a disposició del nostre alcalde i dels treballadors de Valeo.  

ple 02 07 2015

Ple Extraordinari del 02_07_2015

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI  2 de juliol de 2015     Bigues i Riells,  dos de juliol de dos mil quinze, essent les  20  hores de la tarda, a la Sala de Sessions habilitada al Centre Cívic i Cultural de Bigues, sota la Presidència del senyor Alcalde Joan Josep Galiano Peralta, i assistit pel secretari interventor, es reuneixen els regidors que a continuació es descriuen, a fi de celebrar sessió extraordinària convocada per avui a les vuit del vespre (20.00 h) en 1a convocatòria i a dos quarts de nou en 2a convocatòria (20.30 h).             REGIDORS ASSISTENTS:                         JOAN BAPTISTA COMPANY CLARET M. TERESA ESCOBAR GOMERA JOSEP ANTON TRIPIANA RIVAS JUAN MORENO LEON NATÀLIA FABIÁN CORBACHO JOSÉ GÓMEZ TORNERO SILVIA ROVIRA RABINAL JOAN VILA MASSAGUÉ JOSEP PRAT FRANCAS TERESA SALVADOR GUARDIOLA                   ANDREU XOFRA BALBASTRO VICENTE MÁRQUEZ SANTANA                                   ABSENTS: Excusa la seva assistència:                                    Secretari Interventor: Ferran Gutiérrez Marín   Vist que s’ha obtingut el quòrum d’assistència que assenyala l’article 46.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, l’Alcalde President obre l’acte i dóna a conèixer l’únic punt de l’ordre del dia:   1.         PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.   2.         CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS, I COMISSIO DE COMPTES I COMISSIÓ ESPECIAL D’ESTUDI SOBRE LAPONÈNCIA DE VALORS CADASTRALS.   3.         NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ DELS             ÓRGANS COL·LEGIATS, QUE SIGUIN DE COMPETÈNCIA DEL PLE.   4.         CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN; TINENTS ALCALDE; DESIGNACIÓ DE REGIDORIES, ÀREES, SERVEIS I RESPONSABLES; JUNTA DE PORTAVEUS; DELEGACIONS DE L’ALCALDIA; ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SEGURETAT DE DADES.