Bigues i Riells del Fai

Notícia

Convocatòria 02_07_2015

ple
ple
Propera reunió de l’Ajuntament Ple, amb caràcter extraordinari, que tindrà lloc el dia 2 de juliol de 2015  a  les vuit del vespre (20.00 hores), a la Sala de Plens de l’Ajuntament, habilitada al  Centre Cívic i Cultural de Bigues, situat al carrer Anna Mogas 130, amb el següent ordre del dia:

1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS, COMISSIO DE COMPTES I COMISSIÓ ESPECIAL D’ESTUDI SOBRE LA PONÈNCIA DE VALORS CADASTRALS.
3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ DELS ÓRGANS COL·LEGIATS, QUE SIGUIN DE COMPETÈNCIA DEL PLE.
4. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN; TINENTS ALCALDE; DESIGNACIÓ DE REGIDORIES, ÀREES, SERVEIS I RESPONSABLES; JUNTA DE PORTAVEUS; DELEGACIONS DE L’ALCALDIA; ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SEGURETAT DE DADES.
5. ASSABENTAT CONSTITUCIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
6. ASSABENTAT COMPROVACIÓ DE L’ACTA D’ARQUEIG A 13 DE JUNY DE 2015.
7. PROPOSTA APROVACIÓ RETRIBUCIONS REGIDORS MUNICIPALS.

BIGUES i RIELLS, 26 de juny de 2015.

L’alcalde,
Joan Josep Galiano Peralta
 
                              
bustia@esquerrabiguesiriells.cat         @esquerraBiR2014