Cabrils

Notícia

Esquerra proposa l'aprovació de la moció en relació a la sentència del tribunal constitucional relativa a l'Impost sobre l'Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana

  • - Impostos -
Esquerra proposarà al ple de l'Ajuntament de Cabrils que es sumi a la proposta de la FMC i l'ACM en referència a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut per la plusvàlua.

Aquest sentència declara inconstitucional part de l'articulat de la norma foral guipuscoana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes, i per tant no es cobrin. Donat que ja es preveu que el legislador, en aquest cas l'Estat, haurà de modificar el redactat, i caldrà retornar alguns cobraments declarats ara indeguts, s'ha proposat a la resta de grups municipals de Cabrils que es sumin a la presentació d'aquesta proposta.

MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA


Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017, s’han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor.

Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.

Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi de pronunciar sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el que popularment es coneix com a pressupost sobre la plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la Sentència de referència.

Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a conseqüència d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.

El Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Cabrils proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts a l’esmentada Sentència del TC.

Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment.

Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió i liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa Urbana.

Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències que els pertoquen.

Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’FMC i l’ACM.

Més informació: http://www.tributs.cat/ca/tributs/locals/plusvalues/
Mots clau
: ImpostosImpostos