Canet de Mar

Notícia

Coia Tenas: "No podem votar a favor de l'aprovació de taxes que no són equitatives"

  • Coia Tenas, regidora
Referent a l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012, arribem a aquestes conclusions:

• Les taxes per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, baixen substanciosament i s’unifica hivern i estiu.
Creiem que es una bona mesura, si això ajuda a mantenir o augmentar la feina, i per tan els llocs de treball del sector bars-restauració.

• Les taxes per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, o sigui permisos d’obres, llicencies d’ocupació, etc.
En aquest camp, el que és sorprenent és que s’hagi deixat de comptar les taxes per metre quadrat i es faci per una taxa única per a cada servei, amb la qual cosa, es crea un important greuge comparatiu entre el que es faci una edificació petita i el que se la faci molt gran, fent que el que te més no pagui més.

• Taxes per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
Principalment es refereix a les llicències d’obertura d’establiments i a allò que s’anomena llicència ambiental i altres comprovacions i llicències relacionades amb activitats econòmiques.
En aquest punt hi ha una sèrie de variacions més que res per adaptar-se a la legislació vigent, els preus no s’ha tocat, cosa que ens sembla molt be, ja que així no es grava la creació de noves empreses, i si de moment no es fa res per activar l’economia, cosa que fa falta, el mínim que poden fer es congelar el cost.

• La taxa per recollida d’escombraries,
Ha pujat l’IPC, ens sembla correcte, ja que l’empresa que realitza aquest servei també ha apujat el cost.

• Les taxes per la prestació de serveis en edificis de propietat municipal i la taxa per la prestació d’ensenyaments especials en establiments municipals.
Han apujat, però la puja en un cas és moderada i en l’altre pot arribar al doble. Hem de reconèixer que estaven a un preu molt econòmic, i més si ho comparem amb serveis semblants més a prop o més lluny. Són moments difícils i hem de mirar de rendibilitzar en el que puguem les despeses que ens comporten tots els equipaments culturals que tenim i els serveis culturals que donem.

Vist tot això, no podem aprovar aquest punt, ja que no hi estem totalment d’acord; tampoc hi podem votar en contra, ja que hi ha coses que ens semblen correctes, per tant ens hem abstingut.