Canet de Mar

Notícia

SOREA, AMB APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA, PERÒ SENSE L'APROVACIÓ PRECEPTIVA DE L'AJUNTAMENT, L'ANY 2010 VA AUGMENTAR UN 7% ELS REBUTS DE L'AIGUA A CANET I UN 14% EL 2012.

El rebut de l'aigua augmenta sense previ avís des de 2010
El rebut de l'aigua augmenta sense previ avís des de 2010
TOT SOBRE EL REBUT DE L'AIGUA
¿és justificable la pujada actual?

SOREA, AMB APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA, PERÒ SENSE L'APROVACIÓ PRECEPTIVA DE L'AJUNTAMENT, L'ANY 2010 VA AUGMENTAR UN 7% ELS REBUTS DE L'AIGUA A CANET I UN 14% EL 2012.

Fidel al seu compromís electoral, el grup municipal d'ERC ha recollit la inquietud dels canetencs davant la pujada sobtada del rebut de l'aigua i ofereix la seva col•laboració a la ciutadania i al govern per arribar a una solució negociada o imposada a Sorea perquè torni enrere l'abusiu augment en les seves tarifes del servei d'aigua i, si creu que les ha d'augmentar, ho faci pels canals reglamentaris.

En aquest moment, i en espera de precisar algunes informacions que no variaran substancialment els resultats, l'estudi portat a terme ens ha dut a aquestes conclusions:

1.- El quadre tarifari que apareix a les ordenances fiscals de 2012 no té res a veure amb aquest augment, ja que no s'ha modificat des de fa molts anys i no és aplicable als supòsits de concessió.

2.- Sí que és d'aplicació el Reglament del Servei d'Aigua Potable, vigent i publicat tant a les cartelleres digitals de l'Ajuntament com de Sorea. En l'article 77 i concordants aquest Reglament estableix categòricament que la concessionària, quan vulgui aplicar nous preus, els proposarà a l'Ajuntament per a la seva aprovació prèvia i, quan procedeixi, també a la Comissió de Preus de Catalunya: "els quals seran proposats pel gestor del servei, i requeriran l’autorització o aprovació prèvia de l’Ajuntament i la de les altres administracions competents quan sigui procedent." No és suficient, doncs, l'autorització de la CPC si no hi ha hagut autorització prèvia de l'Ajuntament.

3.- El desembre de 2009 Sorea va obtenir l'aprovació de la CPC a unes noves tarifes, però no consta enlloc ni existeix cap edicte informant la població que l'ajuntament hagués aprovat les tarifes proposades.

4.- No és vàlid l'argument que l'ajuntament va aprovar la proposta "per silenci administratiu", ja que en els supòsits d'una autorització prèvia obligatòria, la manca de resposta no equival a autorització sinó a denegació. Per tant, atès que des de l'ajuntament ens han informat que el govern de Canet no va donar cap resposta a la petició de Sorea, aquesta concessionària no podia aplicar les noves tarifes. Fins en el cas que es pogués interpretar el silenci com a positiu, hauria calgut un recurs o reclamació econòmico-administrativa per fer-lo valdre.

5.- No solament atempta contra el compliment del Reglament la pujada actual, sinó que ja va ser irregular la pujada del 2010, perquè les circumstàncies eren exactament les mateixes. Entenem, per tant, que procedeix la reclamació dels excessos tarifaris cobrats indegudament, tant del 2010, com del 2011, com els actuals.

6.- Recollim i celebrem les manifestacions del regidor sr. Laureà Gregori a la ràdio dimarts passat explicant els fets i comprometent-se a negociar amb Sorea per buscar la millor solució, però mentrestant creiem que els canetencs ja poden iniciar les seves reclamacions per donar més força a l'actuació de l'Ajuntament. Tractant-se d'una reclamació de consum, recomanem inicialment la via de l'OMIC (Vil•la Flora, hores concertades) cas per cas o, si allà ho consideressin convenient, de forma col•lectiva.