ERC Canovelles

Documents

MOCIÓ/DECLARACIÓ INSTITUCIONALEN CONMMEMORACIÓ DEL 28 DE JUNY DE L'ALLIBERAMENT O L'ORGULL LGBT
PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-AM
I SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE CANOVELLES  AL PLE MUNICIPAL
 
 Els  grups  municipals  Esquerra  Republicana  de  Catalunya-AM  i  Socialista  de l’Ajuntament de Canovelles presenten per incloure a la sessió ordinària del Ple de la Corporació, del dia 24 de setembre de 2015, en virtut del que estableix l’article 106 del Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei municipal i de règim local de Catalunya, la següent proposta d’acord:
 
 MOCIÓ/DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN COMMEMORACIÓ DEL
28 DE JUNY, DIA DE L'ALLIBERAMENT O L’ORGULL LGBT

 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
El 28 de juny de 1969, la policia va irrompre de manera brutal a l’Stonewall Inn, un bar
del barri novaiorquès de Greenwich Village, pel sol fet de ser freqüentat per persones
LGTB.  Aquest  fet,  que  es  derivà  en  enfrontaments  que  van  durar  diversos  dies,
determinà un punt d'inflexió històric en la lluita pels drets de gais, lesbianes, bisexuals i
persones  transgèneres.  Des  de  llavors,  cada  28  de  juny  se  celebra  el  dia  de
l’alliberament o de l’orgull LGTB.
 
El col·lectiu LGBT, com feren abans els moviments sufragista, feminista o pels drets
civils  als  EUA,  ha  aconseguit  assolir  de  forma  desigual  el  reconeixement  legal  dels
seus  drets.  I  és  que  malgrat  els  avenços  legislatius  assolits  en  alguns  estats,
l’homosexualitat encara està perseguida i castigada a molts països (fins i tot amb la
pena de mort) i molts d’altres no disposen de cap mena de legislació, fet que deixa les
persones  LGTB  en  una  situació  d’indefensió  davant  de  qualsevol  acte  de
discriminació.
 
A  Catalunya,  després  de  molts  anys  d'activisme  polític  hem  aconseguit  avançar  en
l’equiparació legal del col·lectiu LGTB a partir del dret al matrimoni entre persones del
mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i la creació
per  part  del  Govern  de  Catalunya  de  polítiques  adreçades  específicament  a  aquest
col·lectiu. Un drets dels que gaudeixen milers de persones i que no poden ser retallats
per cap govern o tribunal.
 
Però  un  cop  assolida  la  igualtat  legal,  cal  que  l'administració  pública  disposi  de  les
eines  necessàries  per  aprofundir  en  la  normalització  social,  articulant  polítiques
adreçades a aconseguir aquest objectiu. El respecte a la diferència és un pilar de les
societats  democràtiques  i  no  pot  acceptar-se  cap  tipus  d'agressió  verbal,  física  o
psíquica  en  l'àmbit  laboral,  educatiu,  familiar  o  urbà  sense  una  resposta  legal
proporcional a l'agressió. Per  tots  aquests  motius,  a  iniciativa  del  grup  municipal
Esquerra  Republicana  de Catalunya-Acord Municipal, a la qual el grup municipal Socialista
dóna el seu suport i recolzament, ambdós grups municipals proposen al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Canovelles manifesta el seu suport i s’adhereix a
la commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del
28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.
 
SEGON. El Ple municipal acorda posar en un lloc visible la bandera o penó amb els
colors  de  l’arc  de  Sant  Martí  com  a  gest  de  reconeixement  vers  el  col·lectiu  de
persones LGTB.
 
TERCER.  El  consistori  expressa  el  reconeixement  del  dret  que  tenen  totes  les
persones  de  viure  en  igualtat  de  drets  i  en  la  diversitat  afectiva  i  es  compromet  a
treballar en la normalització social del col·lectiu de persones lesbianes, gais, bisexuals
i transsexuals.
 
Canovelles, 7 de setembre de 2015
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Many Martínez                                                               Noelia Lavado Quiles
Portaveu del Grup Municipal                                                      Portaveu  del  grup  municipal   Socialista
Esquerra Republicana de Catalunya-AM                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CANOVELLES