ERC Canovelles

Documents

MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES PER LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR LA ROSA VERDA: PROPOSICIÓ DE LLEI REGULADORA DE LES ASSOCIACIONS DE PERSONES CONSUMIDORES DE CÀNNABIS.
El consum de cànnabis per part de persones adultes, en l’àmbit privat, ja sigui per motius lúdics o terapèutics és l’exercici del dret fonamental a la llibertat que es projecta en llibertat de consciència i a la lliure disposició del propi cos, i també del dret a la salut i de les persones a escollir les teràpies i tractaments que lliurement escullin. Existeix a Catalunya una llarga tradició de consum de cànnabis, degut a les particulars condicions climàtiques, situació geogràfica i les seves circumstàncies econòmiques i socials entre d’altres. D’ençà que l’any 1991 en que es va fundar a Barcelona l’associació Ramón Santos de Estudios del Cannabis “ARSEC”, reconeguda com la primera associació de persones consumidores de cànnabis que va a dur a terme un conreu col·lectiu, el nombre d’aquestes entitats ha proliferat. S’estima que a l’actualitat existeixen uns 400 clubs socials de cànnabis a Catalunya. La societat civil Catalana ha estat històricament un element vertebrador i clau en la defensa dels interessos, drets i en la iniciativa de les aspiracions de la ciutadania. Les associacions de consumidors de cànnabis són una manifestació d’aquesta capacitat organitzativa ciutadana històrica actual, i han dut a terme una important i valuosa tasca d’autoregulació, establint criteris i pautes i codis de bones pràctiques. Alhora, la seva existència ha posat de manifest una incontrovertible realitat social respecte al consum de cànnabis i ha construït un model, objecte d’estudi a nivell internacional, en un moment de debat a nivell mundial sobre la necessitat d´un canvi en la orientació de les polítiques de drogues, basat en la reducció de riscos associats al seu ús, i a no criminalitzar a les persones consumidores. Aquestes entitats han vingut col·laborant amb les administracions de Catalunya i reclamant l’establiment d’un marc legislatiu clar; tot entenent la seguretat jurídica com la millor eina per millorar les condicions de vida de les persones consumidores i garantir un ple respecte pels seus drets. Les administracions locals de Catalunya han estat també pioneres, i a l’any 2012 l’Ajuntament de Rasquera va aprovar un pla per promoure la investigació científica i alhora donar solució als reptes que es plantejaven les associacions, així com optimitzar els recursos, que va ser recolzat per la ciutadania en una consulta popular. El febrer de l’any 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 77/X, per tal que la comissió de Salut realitzés els treballs per tal que el Govern de la Generalitat regulés les associacions de consumidors de cànnabis en el plaç de quatre mesos. El 29 de gener de 2015 es va aprovar la resolució 932/X, l’exposició de motius de la qual va posar de manifest la orientació de la Generalitat en polítiques de drogues i en la necessitat d’aprovar una norma per regular aquestes associacions: “Des de fa anys a Catalunya s’estan duent a terme polítiques de drogues basades en la reducció de riscos i danys. Aquest enfocament no és un aspecte només de Catalunya, sinó que sorgeix d’un debat a nivell mundial, en el que persones de diferents àmbits de representació cívica, professional i política han expressat la necessitat de replantejar l’enfoc de les polítiques de drogues.” Així doncs, el debat sobre la regulació del cànnabis està actualment basat en aconseguir una millora social i de salut que prioritzi el respecte dels drets, aconseguint que les persones usuàries de cànnabis puguin accedir-hi de forma segura, lluny del mercat negre i respectant els drets de l’usuari, i en aquest sentit, hi ha obert un debat de drets essencials en el qual hi intervé el dret a la llibertat, el dret a la informació, el dret a la seguretat i el dret a la salut. Les polítiques que s’han dut a terme durant molts anys a nivell mundial no han acabat d’aconseguir reduir tant el consum de drogues com sobre tot el seu mercat negre, amb els conseqüents costos socials i econòmics. Per aquest motiu l’enfoc de salut pública pretén garantir els drets dels usuaris mitjançant la prevenció i la reducció de riscos i és un punt de partida recurrent quan parlem actualment de polítiques de drogues. Des de l’Agència de Salut Publica de Catalunya, fa temps que s’està treballant amb les federacions representatives dels Clubs de Cànnabis, amb l’objectiu de definir una proposta que permeti establir mecanismes per millorar la seva activitat des d’una perspectiva de Salut Pública. Aquest debat i aquestes propostes han arribat a molts municipis així com també al Parlament de Catalunya on s’ha treballat amb tots els grups parlamentaris per tal d’arribar a un consens per aportar una solució per part de la Generalitat de Catalunya mitjançant un reconeixement normatiu. La situació actual respecte el cànnabis a Catalunya demana un compromís per abordar noves respostes davant el consum del cànnabis. En aquests moments es fa necessària una norma que estableixi clarament quin ha de ser el model d’activitat dels clubs i associacions cannàbiques basat en la transparència, les bones pràctiques i en la política de reducció de riscos. En els últims anys els clubs socials de cànnabis han proliferat arreu de Catalunya. Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s’autoproveeixen i distribueixen cànnabis entre les seves persones sòcies, totes elles majors d’edat, les quals consumeixen aquesta substància en un àmbit privat, reduint així danys sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis. Per tal de protegir, promoure i millorar la salut púbica de la població mitjançant una política orientada a minimitzar els riscos i danys del consum del cànnabis i, així mateix, impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre les conseqüències i efectes perjudicials vinculats al consum d’aquesta substància. Cal també establir un marc legal que garanteixi l’exercici i el respecte de les llibertats individuals i drets fonamentals, i escau aprovar una llei que estableixi clarament les condicions bàsiques per l’exercici de l´activitat de les associacions de persones consumidores de cànnabis, d’acord amb les competències de la Generalitat de Catalunya. Des dels Ajuntaments reconeixem la realitat de l’ús social del cànnabis i apostem per unes polítiques públiques de Salut que vetllin per l’educació i l’empoderament de les persones a prendre les seves decisions de manera lliure i responsable. En conseqüència, l’Ajuntament de Canovelles, reunit en sessió plenària, recollint la voluntat popular, ACORDA 1. Instar a les institucions catalanes a treballar per aconseguir el consens i dotar el nostre país d’una llei que ens permeti regular l’activitat de les associacions cannàbiques sota uns mateixos criteris de salut pública, respecte dels drets civils, sostenibilitat i protecció mediambiental. 2. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya “La Rosa Verda”, la ILP reguladora de les associacions de persones consumidores de cànnabis i a participar, des dels municipis, en el procés de consens per a la nova llei. 3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la campanya “La Rosa Verda”. 4. Organitzar campanyes de sensibilització al municipi per fomentar la participació en la definició d’unes noves polítiques de salut pública que responguin a la realitat i es dirigeixin a aconseguir una ciutadania conscient, crítica i lliure. 5. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya.

Canovelles, 9 de Novembre de 2015
Ferran Many Martínez Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya-AM