Canyelles

Totes les notícies

Treballem pel CANVI

MEDIADOR/A I/O EDUCADOR/A DE CARRER MEDIACIÓ El diàleg és la millor manera de solucionar qualsevol problema que es pugui donar dins d'una comunitat de veïnes de veïns. Els veïns i veïnes han de poder parlar directament per a resoldre les molèsties que la convivència pot generar. Quan això no és possible, per qualsevol motiu, i per tal de minimitzar la judicialització i les despeses jurídiques, proposem la figura del mediador/a i/o l'educador de carrer, per poder intervenir quan es detecta un conflicte i abans que esdevingui un problema. Volem que aquesta figura, tingui també la funció d'informar als ciutadans i ciutadanes a peu de carrer, de les infraccions i incompliments de la normativa i ordenances, que pugui detectar, amb un clar intent de fer complir la llei sense arribar a les mesures de constrenyiment. CONTROL DE LA DESPESA I ALTRES FONTS D’INGRESSOS Partim de la idea que un pressupost és un fet polític, a ERC-AM incorporarem al mateix, els valors i principis polítics que ens defineixen; com la justícia social, el repartiment de la riquesa i el treball, la municipalització de béns i serveis, l'austeritat entesa ,com a forma de fer el màxim possible amb el mínim de recursos. És indubtable que a l’Ajuntament, hem d’implantar mesures de racionalització de la despesa pública, nosaltres volem plantejar un nou model de gestió de l’Ajuntament, de fet,volem millorar la gestió de la hisenda municipal per tal d’aconseguir una major eficiència. Des d’ERC - Acord Municipal, ens comprometem a implantar propostes que possibilitin una Fiscalitat Justa, aquesta fiscalitat té per objectiu racionalitzar la recaptació d’impostos i el cobrament de taxes i preus públics (els impostos sempre graven la riquesa o el patrimoni i les taxes serveixen per cobrir la prestació dels serveis bàsics), d’acord amb criteris de progressivitat, justícia social, cura del medi ambient i solidaritat. Per això, els objectius bàsics que ens plantegem, són els d’una política fiscal socialment compromesa, financerament eficient i fiscalment responsable.

Treballem pel CANVI

MILLORAREM ELS SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC Per ERC-AM, una bona gestió de la mobilitat permet millorar l’estat del benestar, la comunicació i la cohesió del territori, i alhora, genera noves oportunitats pels nostres veïns i veïnes. A més de ser clau, per ajudar a una bona qualitat ambiental. Hem detectat que una de les necessitats més demandades per la ciutadania de Canyelles és la millora del transport públic; evidentment, l’interès públic justifica, l’esforç econòmic a fer per l’Ajuntament, encara que la prestació d’aquest servei sigui deficitària. Existeixen algunes prestacions municipals que, per la seva condició d’estratègiques, s’han d’exercir malgrat no cobrir costos, i la ciutadania ha de ser capaç de prendre decisions, decisions sobre que és el que volem prioritzar, en funció de l’interès públic. Millorarem el transport públic i procurarem incrementar l’oferta d’aquest servei, tant en oferta horària com de freqüència. CORREUS Estudiarem el tema i negociarem amb la Direcció General Correus, tot demanant que posi en marxa una política de contractació de personal, adequada al territori disseminat que té Canyelles, i que permeti millorar la qualitat en la prestació del servei públic postal. Considerem "urgent" l'aplicació d'aquestes mesures per solucionar les greus deficiències que suporta el municipi en la distribució de la correspondència. Resoldrem altres problemes que hem detectat, revisarem i renovarem les plaques d’alguns carrers del municipi facilitant una millor senyalització d'aquests, la numeració i fins i tot, dotant a determinades zones de noves bústies perquè el repartiment del correu sigui més fàcil per als treballadors de l'empresa..

Treballem pel CANVI

CONTROL DE LA DESPESA I ALTRES FONTS D’INGRESSOS Partim de la idea que un pressupost és un fet polític, a ERC-AM incorporarem al mateix, els valors i principis polítics que ens defineixen; com la justícia social, el repartiment de la riquesa i el treball, la municipalització de béns i serveis, l'austeritat entesa ,com a forma de fer el màxim possible amb el mínim de recursos. És indubtable que a l’Ajuntament, hem d’implantar mesures de racionalització de la despesa pública, nosaltres volem plantejar un nou model de gestió de l’Ajuntament, de fet, volem millorar la gestió de la hisenda municipal per tal d’aconseguir una major eficiència. Des d’ERC - Acord Municipal, ens comprometem a implantar propostes que possibilitin una Fiscalitat Justa, aquesta fiscalitat té per objectiu racionalitzar la recaptació d’impostos i el cobrament de taxes i preus públics (els impostos sempre graven la riquesa o el patrimoni i les taxes serveixen per cobrir la prestació dels serveis bàsics), d’acord amb criteris de progressivitat, justícia social, cura del medi ambient i solidaritat. Per això, els objectius bàsics que ens plantegem, són els d’una política fiscal socialment compromesa, financerament eficient i fiscalment responsable. La gestió de l’Ajuntament s’ha de caracteritzar per l’austeritat i pel rebuig de totes aquelles despeses innecessàries o sense una finalitat clara. S’ha de fer una contenció de la despesa corrent i s’han de prioritzar les inversions en serveis bàsics i socials. PROPOSTA D’INGRÈS ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMENT SOBRE VERIFICACIÓ D'HABITATGES BUITS. A Canyelles, hem de fer front a la manca de recursos que han de permetre afrontar la problemàtica de l’habitatge social, i per contra ens trobem amb una quantitat important d’immobles en desús, on la major part estan en mans d’entitats financeres i les seves immobiliàries. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o en lloguer a preus inaccessibles per part de la població, eludint d'aquesta manera la funció social que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola, ha de complir el dret de propietat.

Treballem pel CANVI

GESTIÓ TRANSPARENT A ERC-AM hem de ser capaços de transformar la manera de representar i articular els interessos de la ciutadania, i aconseguir recuperar la connexió amb els nostres ciutadans. Volem ser els garants que vetllem pels drets dels ciutadans, pel reconeixement dels seus deures i pel respecte al marc jurídic. La política, per definició,s'ha de basar en el diàleg, la negociació i el pacte. Amb aquesta proposta ERC-AM de Canyelles, volem acostar la nostra tasca diària a la ciutadania, que coneguin com treballem i, al final, que ens vegin més propers. Creiem en la importància que té la implicació de les veïnes i veïns en l'esfera política, i com una gestió transparent ajuda a augmentar-la. Per això, considerem que aquestes noves mesures seran"eines per a empoderar a la ciutadania". La transparència forma part també de la lluita contra la mala gestió "la transparència i la participació són el millor antídot contra la corrupció" Amb aquesta necessitat d'obrir el nostre partit a les canyellenques i canyellencs, com el principal articulador de la participació política, ERC-AM de Canyelles proposem implantar les següents eines: VISOR PRESSUPOSTARI. Posa a disposició de la ciutadania, d'una manera "àgil i fàcil" els comptes de l'Ajuntament. La funció principal del Visor és detallar les despeses d'acord amb la classificació econòmica que estableix la legislació (dividint en Capítols,Articles, conceptes, etc.), i també segons la classificació per programes que també estableix la legislació (serveis municipals bàsics, seguretat, cultura, promoció de l'ocupació, etc.).   A més, permet comparar el nivell d'execució pressupostària dels diferents anys. CALCULADORA PRESSUPOSTÀRIA. Amb la qual cada persona que entri en la web pugui conèixer, de manera hipotètica, quina aportació econòmica fa amb el pagament dels seus impostos. D'aquesta manera, pretenem que el ciutadà conegui d'una forma més directa a què van destinats els seus diners i en quin percentatge.

ERC-AM votem NO a la aprovació dels pressupostos 2019

Després de 2 mesos i una setmana des de l’aprovació inicial, se’ns van presentar el proppassat 30 d’abril els pressupostos 2019 per ser aprovats definitivament, aquest retard és conseqüència de l’oblit de l’ajuntament a l’hora de publicar-lo al BOPB. ERC-AM va votar NO, a l’aprovació definitiva dels pressupostos 2019 presentats per l’equip de govern, al considerar que es tracta només de donar tràmit a un acte administratiu d'obligat compliment, i on la previsió d’endeutament s’incrementa fins als 3.400.000 euros, quasi un 67% sobre els ingressos corrents, sense comptar el deute amb els proveïdors. Mentre la gran majoria d’ajuntaments estan reduint de manera considerable el seu deute, l’ajuntament de Canyelles presenta el volum de deute més elevat dels darrers 10 anys. L’informe d’Intervenció avisa que l’execució d’aquets pressupostos del 2019, pot comportar el trencament de la regla de la despesa,amb la conseqüència d’haver d’aprovar un informe econòmic financer. El grup d’ERC-AM, ha presentat 8 al·legacions als pressupostos 2019, de les quals 3 han estat acceptades, tot i que persisteix un desquadrament de xifres en una de les 5 al·legacions restants. Hem demanat resoldre la situació del personal que ha esdevingut fixe al exhaurir-se el termini de temporalitat sense la convocatòria de plaça. Hem demanat l’amortització de la plaça de vicesecretaria, no obligatòria en municipis de menys de 5000 habitants o la regularització del sou del secretari que per voluntat de l’equip de govern va incrementar-li el salari, passant d’un secretari de 2ª al sou d’un secretari de 1ª entre altres coses. En l’al·legació sisena, el senyor secretari, manifesta haver deixat constància en diferents informes les irregularitats en matèria de contractació de personal,reconeixent haver informat a nivell dels òrgans competents locals (alcaldía-presidencia, i plenari municipal). Tanmateix recorda el senyor secretari, que l’anterior funcionari va comunicar aquestes irregularitats a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), i que en opinió seva aquestes estarien caducades.

ERC Canyelles demana un increment del servei de pediatria

El passat dissabte 6 d’abril, els jardins del Museu Romàntic Can Papiol de Vilanova i la Geltrú, es van convertir en l’escenari de la presentació de les candidates i els candidats, primer i segon, que formaran part de les llistes d’ERC a la Vegueria Penedès. L’acte va comptar amb la presència de la Consellera de Salut Alba Vergés. Ens va parlar de la importància del Municipalisme en aquests moments, i l’elevada presència de les dones, que agafa embranzida per la quantitat de caps de llista que es presenten. L’alcaldable d’ERC a Canyelles Montse Martínez, ha aprofitat per parlar una estona amb la Consellera, i transmetre-li els problemes que tenim en el Centre d’assistència Primària, i les queixes de la ciutadania envers els serveis mínims de pediatria i demanar-li un servei més eficaç per tots els infants del municipi. Tanmateix ha palesat davant la Consellera, les dificultats que té el municipi, alhora que la seva ciutadania ha de desplaçar-se en transport públic al Centre Hospitalari Sant Camil, i/o al Cap de les Roquetes per ser visitada pels metges de diferents especialitats. S’ha acordat estudiar mesures que possibilitin una atenció adequada, i es traslladarà al Departament pertinent, les deficiències  del   transport públic, fent què permetin una millor accessibilitat als canyellencs als serveis mèdics de la comarca.

Montse Martinez alcaldable per Canyelles

Prop de 80 persones es van donar cita a l’Espai de la Gent Gran, ahir dissabte 30 de març en l’acte de presentació de la candidata a l’alcaldia de Canyelles, per Esquerra Republicana de Catalunya a les properes eleccions municipals del 26 de maig. L’acte va comptar amb la presència de Joan Tardà, diputat i portaveu del grup d’ERC al Congrés dels Diputats, i companyes i companys alcaldables de municipis veïns. Vanessa Díez, que porta l’àrea de comunicació, va ser l’encarregada d'obrir l'acte tot explicant per què s’ha decidit a militar a ERC des de fa ja un any, i quins han estat els motius per donar suport a la candidatura encapçalada per Montse Martínez. Seguidament, la cap de llista  va oferir un discurs en què va expressar de forma senzilla i molt clara, l'objectiu d'aquesta candidatura, que està marcada pels canvis, canvi de gestió, de prioritats i estructurals. La seva proposta passa per sacsejar l’ajuntament, racionalitzant els diners públics, disminuint de la despesa desmesurada, establint la transparència com a principi, i la participació ciutadana en els plens. En definitiva fer una nova política municipal després de 8 anys de majoria absoluta, “serem valents” va dir Montse Martínez, direm la veritat, tot i sabent que de vegades serà impopular, però és necessària. Auditarem l’Ajuntament, fugirem de la corrupció i la prevaricació, volem un ajuntament per TOTHOM, i no per uns privilegiats. Alguns dels eixos de treball que va proposar, passen per la millora en la gestió de l’aigua, en els serveis com el transport públic, correus i la dignificació de les urbanitzacions, ajustant la qualitat de les obres als diners pagats pels propietaris. Va explicar algunes propostes de nova creació com l’educador/ra de carrer, per fomentar la mediació, el compliment de les ordenances i disminuir les despeses en demandes i defensa jurídica, o com la implantació de l’anella verda, per distingir a Canyelles del model d’altres municipis, fugint de l’estereotip de només el totxo, el ciment i les grans infraestructures.

ERC Canyelles solidària amb la Marató

La secció local d' ERC Canyelles hem participat aquest passat cap de setmana a la 16º Fira de Santa LLúcia del nostre municipi recaptant fons per La Marató. La nostre Seu s'ha convertit dos dies a un Bosc Màgic a on els més petits i grans han pogut gaudir d'uns tallers de tiós els quals un cop acabats se'ls podien portar cap a casa. Els tallers han estat un èxit i hem recaptat 331.70€. El nostre agrïment a la Serradora Campamá pel material cedit desinteressadament.

WIFI4EU

Proposta de WiFI4EU a Canyelles

En el ple ordinari,que va tenir lloc ahir dimarts 29 de maig,ERC-AM, va presentar una proposta per què ens sumem al projecte WIFI4EU. Aquest projecte vol que tothom pugui conectar-se en espais públics municipals de qualsevol lloc d' Europa, la comissió europea vol promoure un accés de qualitat a internet a través d'una xarxa WIFI d' alta velocitat als ciutadans i transeúnts en espais públics com a parcs, places, edificis oficials, biblioteques,centres de salut i museus de tota Europa a través de WIFI4EU, desde els ajuntaments i mancomunitats. Des d' ERC-AM,creiem que existeix un desequilibri tecnològic territorial a Canyelles, aquesta proposta vol garentir una conectivitat inalàmbrica local amb caràcter gratüit i sense condicions discriminatories, confiem que la majoria absoluta de l' equip de govern del PDcat, valori la nostre proposta.