Cassà de la Selva

Totes les notícies

El govern de JxCat i el PSC vol dissoldre l’organisme del geriàtric i externalitzar-ne la gestió a l’empresa SUMAR:

Des del grup d’Esquerra Cassà se’ns ha informat el passat dimarts que aquest divendres el govern de JxCat i el PSC volen presentar-ho en una sessió extraordinària del Consell del Geriàtric i en una Comissió informativa extraordinària per passar-ho a votació en un ple extraordinari la setmana vinent. Aquesta és una decisió unilateral, sense consensuar amb Esquerra Cassà ni el Consell del Geriàtric. Des del grup d’Esquerra constatem la necessitat de realitzar millores constants al geriàtric, perquè des de fa molts anys, malgrat gaudir d’una bona qualitat assistencial, fruit de l’esforç i la professionalitat del seu personal, cal seguir fent passos endavant per millorar-ne la gestió. Per part d’Esquerra denunciem que tot això es fa sense donar-nos accés a tota la informació necessària que hem demanat ni una valoració amb profunditat de l’ impacte que tindrà aquesta mesura en aspectes tant importants com les necessitats econòmiques, les condicions de treball dels treballadors i treballadores del geriàtric en el futur i la qualitat assistencial que se’n derivarà. No entenem ni compartim les presses en un tema tant rellevant com és el futur del geriàtric. Tot just fa una setmana vàrem l’equip de govern ens va fer arribar una proposta de contracte amb SUMAR que no era la definitiva i un informe de SUMAR analitzant la residència en el que vàrem poder constatar diversos errors, mancances i una evident falta de coneixement de la realitat, des del nostre grup els vam demanar els informes i informació referent a les previsions econòmiques, quant ens costarà aquesta externalització, les futures condicions dels treballadors i els canvis assistencials que això suposi, informació que fins a dia d’avui no s’ha fet arribar. Davant tot això, demanem l’aturada d’aquest procediment, que s’entregui tota la informació necessària sol·licitada, que s’expliqui què es preveu fer en tots els àmbits i que s’informi documentalment de la proposta a treballadors i treballadores del geriàtric, així com a les famílies dels usuaris.

Esquerra Cassà proposa la creació d’un grup de treball per la recuperació econòmica i social de Cassà de la Selva.

Emplaça a JxCat i al PSC, a consensuar mesures en l’àmbit econòmic, social, per protegir les entitats cassanenques, la cultura i aquells col·lectius més vulnerables. Des d’Esquerra Cassà, conscients de la greu situació que estem vivint, com a representants de la ciutadania de Cassà de la Selva, reiterem la nostra disposició a col·laborar en la resolució de la crisi i  ens posem a disposició perquè conjuntament amb JxCat i el PSC elaborem i planifiquem la recuperació econòmica i social necessària després de l’emergència sanitària pel COVID-19. Per aquest motiu, oferim la nostra voluntat per consensuar i planificar conjuntament les accions que cal prendre, fent-ho amb el màxim consens possible, incorporant, posant en comú i acordant les propostes dels diversos grups. Entenem que la voluntat de tots és minimitzar els efectes econòmics i socials d’aquesta situació. Per aquest motiu és important compartir tota la informació disponible, per poder col·laborar i consensuar les mesures a prendre, amb la màxima rapidesa possible, després de 7 setmanes d’aturada de la major part de l’activitat econòmica del poble i una evident repercussió sòcio-econòmica sobre els nostres ciutadans. El nostre grup ve insistint repetidament, des que va començar l’estat d’alarma a mitjans de març, de la importància de treballar en aquesta línia i ha fet arribar a l’equip de govern diverses propostes, algunes de les quals encara no han tingut resposta. Demanem  al govern de JxCat i el PSC que convoqui aquest grup de treball amb la major brevetat possible i mirem de consensuar totes les mesures que s’hagin de prendre. Per aquest motiu: -Emplacem a JxCat i el PSC a crear una comissió de treball per la recuperació econòmica i social de Cassà de la Selva per tal de debatre i acordar mesures i actuacions en els següents àmbits: .Paquet de mesures  per la recuperació econòmica amb mesures concretes per autònoms, comerços locals, i petites i mitjanes empreses de Cassà de la Selva.

Esquerra Cassà planteja propostes d'acompanyament a la gent gran, i noves propostes econòmiques per fer front a la situació econòmica i social del COVID-19

Ens trobem a prop d’arribar al mes de confinament derivat de la gestió de l’emergència sanitària per fer front al COVID-19.   Per aquest motiu, un cop més, el grup d’Esquerra Cassà es torna a posar a disposició, i fa algunes aportacions, respecte la necessitat de comptar i informar a tots els regidors de l’ajuntament de les decisions que es prenen, mesures d’acompanyament a la gent gran, i propostes de caire econòmic per començar a treballar per la recuperació econòmica i per lluitar contra els efectes socials que la situació actual pugui tenir.   Reproduïm les propostes fetes arribar a continuació: Davant la prolongació de l’estat d’alarma i la situació de confinament, reiterar, un cop més, que el grup d’Esquerra Cassà de la Selva ens posem a disposició de l’Ajuntament de Cassà per allò que es consideri necessari i plantejar conjuntament mesures per combatre la possible crisi econòmica i social derivada de la gestió de l’emergència sanitària del  COVID-19.   Des del grup d’Esquerra Cassà, malgrat la situació actual, hem seguit fent propostes per escrit a l’equip de govern, i considerem necessari la convocatòria immediata dels corresponents òrgans col·legiats per tal de poder conèixer la informació necessària i poder participar-hi com a regidors i representants de la ciutadania que som, també aportant propostes. A tal efecte fem arribar les següents peticions i propostes al govern de l’Ajuntament de Cassà de la Selva: 1. No aturar la presa de decisions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament. Que l’equip de govern recuperi les juntes de govern, les comissions informatives i els plens per tal de seguir tramitant i prenent les decisions que calguin per la gestió de l’Ajuntament. Independentment de les reunions de portaveus en les que es dona tota la informació de les accions fetes, cal que tots els regidors, també els de l’oposició, puguin participar ens els òrgans col·legiats existents a l’Ajuntament de Cassà i que siguin convocats de manera telemàtica com abans millor.

Esquerra Cassà planteja noves propostes per fer front al COVID-19 i els seus 8 regidors donen les retribucions del mes de març a la Residència Geriàtrica Sant Josep:

En el comunicat fet públic avui per part del grup d’Esquerra Republicana de Cassà de la Selva, els seus regidors demanen que en no haver-se celebrat el ple corresponent al mes de març, i que per tant no es podran abonar les indemnitzacions als regidors, aquestes es donin a la Residència Geriàtrica Sant Josep per la compra de material de protecció. Els republicans reclamen la celebració telemàtica d’una comissió informativa o un ple per tal que tots els regidors del consistori estiguin informats i es puguin debatre i posar sobre la taula mesures per combatre els efectes econòmics i socials que pugui tenir el COVID-19. Així mateix des del grup d’Esquerra Cassà, es demana al govern de JxCat i el PSC, l’ampliació dels terminis i ajornament del cobrament dels impostos i taxes municipals més enllà dels 15 dies que va anunciar el govern de l’Ajuntament de Cassà de la Selva que troben insuficients. Es demana també que aquest ajornament comprengui l’IBI, un dels impostos més importants que han de fer front els i les contribuents. En les propostes proposades també es remarca la necessitat de tenir especial cura d’aquelles persones confinades que no tinguin la possibilitat de tenir suport d’algun altre familiar a través d’una xarxa de voluntaris, al mateix temps que es tornen a proposar mesures per als comerços, autònoms i petites i mitjanes empreses de Cassà de la Selva. El comunicat acaba amb un agraïment a tots els treballadors de l’Ajuntament, la Piscina Municipal, i especialment als treballadors i treballadores de la Residència Geriàtrica Sant Josep entre d’altres. “Vista l’evolució de la situació d’emergència sanitària derivada de la lluita contra el COVID-19. Vista la pròrroga de l’estat d’alarma i l’allargament del període d’excepcionalitat, que pot tenir conseqüències importants per la ciutadania a nivell econòmic i social. El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Cassà de la Selva proposa per l’Ajuntament de Cassà les següents mesures: 1.

Esquerra Cassà ens posem a disposició de l’ajuntament per treballar plegats i posar solucions sobre la taula contra els efectes del COVID-19:

Des del grup d’Esquerra Cassà, des del primer moment ens hem  posat a disposició de l’Ajuntament i la ciutadania de Cassà pel que fa a la gestió de la crisi del COVID-19. A tal efecte també hem proposat a l’equip de govern de l’Ajuntament de Cassà les següents mesures per tal d’estar al costat d’aquelles persones i col·lectius que puguin veure’s més afectats per les conseqüències del COVID-19: SUPORT A LES PERSONES: -Organització i informació a la ciutadania d’una xarxa de suport a les persones grans o confinades que ho necessitin.   MESURES FISCALS PER LA CIUTADANIA, COMERÇOS, EMPRESES i AUTÒNOMS: Modificar el calendari fiscal de Cassà de la Selva per tal de: -Allargar els períodes de pagament dels impostos i taxes municipals: el 15 de març comencem els períodes de cobrament de les taxes de cementiri, recollida d’escombraries i clavegueram, i de l’impost de vehicles de tracció mecànica. I l’1 d’abril comença el període de la taxa de guals i reserva d’aparcaments. Estudiar la possibilitat d’allargar el període voluntari  de cobrament d’aquests impostos fins el 30 de juny.   -Aplaçar la domiciliació dels rebuts, per aquells contribuents amb el rebut domicilat, fins que hagi passat la situació d’alarma i els tancaments d’empreses. -Facilitats en el pagament de l’IBI: .Ajornament d’un mes de totes les fraccions domiciliades que encara no s'han meritat. .Endarreriment d’un mes de la domiciliació del rebut. .Ampliació del termini de pagament voluntari fins al 30 de setembre -Mesures per parades de mercat i locals amb terrasses: Posposar o bonificar la proporció de la taxa d’ocupació de via pública de les terrasses de locals de restauració i bars del període que s’obligui als establiments a estar tancats. Prorratejar les quotes d’ocupació de via pública i de les parades de mercat també en funció dels dies que efectivament s'han pogut fer ús del dret, així com posposar la data del seu cobrament.

L’Ajuntament de Cassà de la Selva no pot fer front l’increment del 2% de les retribucions de la Residència Geriàtrica Sant Josep de Cassà de la Selva.

El mateix equip de govern de JxCat i el PSC de Cassà ha retirat l’increment dels salaris de l’ordre del dia del ple de febrer degut a no disposar dels recursos necessaris per fer-hi front. Esquerra Cassà va posar de manifest en la proposta de pressupostos 2020 que va elaborar i aprovar el govern de JxCat i el PSC que el pressupost de la residència no era real i que no hi havia els recursos necessaris per poder pagar la totalitat dels sous i salaris i els corresponents increments salarials previstos. Discriminació dels treballadors de la residència geriàtrica En l’anterior mandat el govern d’Esquerra Cassà va treballar per una equiparació de les condicions laborals dels treballadors de l’Ajuntament, la Residència Geriàtrica i la Piscina. Amb la retirada de la proposta d’increment salarial pels treballadors de la Residència Geriàtrica suposa trencar aquesta dinàmica i a la pràctica una discriminació pels treballadors de la residència que de moment no veuran aprovat aquest increment per manca de recursos de l’actual pressupost. Tal com va denunciar Esquerra Cassà en el debat dels pressupostos per l’any 2020 de Cassà presentats pel govern de JxCat i el PSC, els pressupostos de la residència elaborats per JxCat i el PSC no reflectien la realitat, i concretament, no hi havia prou recursos per fer front al pagament de les nòmines i els corresponents increments salarials. Aquest va ser un dels motius pels quals Esquerra Cassà hi va votar en contra, i menys de 2 mesos després de començar l’any 2020 ha quedat demostrat el que va denunciar Esquerra Cassà en el seu moment.    Endarreriment en el pagament de les factures de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, més de 170 factures pendents de pagar o pagades fora de termini. Malgrat que el regidor d’hisenda del govern de JxCat i el PSC ha reconegut no hi ha cap mena de problema de tresoreria per pagar les factures, en el darrer trimestre de l’any 2019 un total de 174 factures de l’Ajuntament de Cassà s’han pagat fora del termini de pagament.

Can Frigola

JxCat i el PSC rebutgen la proposta d’Esquerra Cassà per aconseguir una subvenció del 75% per rehabilitar Can Frigola

L’equip de govern ni tan sols es planteja presentar la sol·licitud per intentar aconseguir la subvenció del 75% de la inversió total.   Esquerra Cassà va presentar una proposta d’acord perquè l’Ajuntament de Cassà es presenti a les subvencions de l’1,5% Cultural convocades aquest mes de gener que permetrien finançar fins un 75% de la rehabilitació de l’edifici de Can Frigola.   El grup d’Esquerra va remarcar la necessitat d’aprofitar l’oportunitat per aconseguir recursos per rehabilitar aquest edifici per possibles ampliacions dels serveis de la Sala Galà, per acollir-hi noves activitats, o per ampliar altres serveis municipals existents com ara un servei de ludoteca, nous espais culturals, al mateix temps que es rehabilitaria i conservaria l'únic bé cultural d'interès cultural que té el nostre municipi, i mostra important del patrimoni històric cassanenc.   Fet que serviria d’una banda per conservar un bé patrimonial del municipi, podent aconseguir un 75% dels recursos necessaris, i també per donar més vida al nucli històric.   La proposta va ser rebutjada per part de l’equip de govern de JxCat i el PSC, perdent d’aquesta manera la possibilitat de disposar de recursos per rehabilitar l’edifici i disposar de nous espais i activitats municipals.

Esquerra Cassà denuncia l’increment desmesurat del preu de l’aigua que ha aprovat el govern de JxCat i el PSC

La quota fixa de l’aigua s’incrementa un 35% i la variable fins a un 25%. El ple d’aquest mes de febrer l’equip de govern de JxCat i el PSC ha aprovat l’increment del preu del servei municipal d’aigua potable de Cassà de la Selva. Esquerra Cassà denuncia que aquest increment és desmesurat, i que es fa amb base uns càlculs fets únicament per l’empresa concessionària, sense que hagin estat contrastats, i que a més això es produeix just als darrers 3 anys de la concessió del servei d’aigua. Esquerra Cassà que ha votat en contra de l’increment, ha denunciat que a més, l’any 2017 es va encarregar una auditoria de costos de la companyia que no va obtenir resultats concloents degut a que la mateixa companyia no va facilitar les dades necessàries. Davant d’això el grup d’Esquerra Cassà, ha votat en contra, perquè és totalment desproporcionat un increment del 35% de la quota fixa, i de la variable en alguns casos fins al 25%, i més quan no s’ha pogut realitzar una auditoria pública dels comptes, i sospitosament els darrers 3 anys de la concessió. Des del grup d’Esquerra s’ha anunciat que emprendran les accions corresponents per aturar aquest increment injustificat i han demanat a l’equip de govern que en un aspecte tant sensible com un bé de primera necessitat, cal fer les coses amb rigor i contrastant els números. A més puntualitzen, que per molt que es disminueixi un 2,5% l’IBI, si el rebut de l’aigua incrementa la part fixa un 35% i la variable fins a un 25% la pressió fiscal dels cassanencs augmenta forçosament. Proposta d’Esquerra Cassà per rehabilitar l’edifici de Can Frigola: Esquerra Cassà ha presentat una proposta d’acord perquè l’Ajuntament de Cassà es presenti a les subvencions de l’1,5% Cultural convocades aquest mes de gener que permetrien finançar fins un 75% de la rehabilitació de l’edifici de Can Frigola. El grup d’Esquerra ha volgut remarcar la necessitat d’aprofitar l’oportunitat per aconseguir recursos per rehabilitar aquest edifici per possibles ampliacions dels serveis de la Sala Galà, per acollir-hi noves activitats, o per ampliar altres serveis municipals existents com ara un servei de ludoteca, nous espais culturals.

Els pressupostos de l’ajuntament de Cassà pel 2020 redueixen la inversió en promoció econòmica, comerç, participació, educació i no preveuen inversions en polítiques d’habitatge.

-L’equip de govern de JxCassà i el PSC no ha ni respost les propostes fetes pel grup d’Esquerra Cassà. -El grup d’Esquerra Cassà denúncia que el pressupost de la residència no és real i no contempla els recursos necessaris per fer front a totes les despeses de personal.   Manca de rigor i diàleg per l’elaboració dels pressupostos per part de l’equip de govern: Malgrat que el grup d’Esquerra Cassà el passat mes de novembre ja va demanar la informació a l’equip de govern de JxCassà i el PSC, no han facilitat el detall dels pressupostos fins la nit de dilluns a dimarts de la mateixa setmana del ple, menys de 3 dies abans del debat en ple. Tot i així el grup d’Esquerra Cassà, com a mostra de voluntat de pacte i diàleg, malgrat no disposar de tota la informació al respecte dels pressupostos, va fer arribar més de 30 propostes a l’equip de govern el diumenge anterior, fins i tot abans que l’equip de govern aclarís la majoria d’accions que pretén dur a terme. A dia d’avui el grup d’Esquerra Cassà denuncia que JxCassà i el PSC no han ni respost les propostes fetes, cosa que consideren una falta de respecte i manca de seriositat, i més tenint en compte que Esquerra Cassà va ser la força més votada i que per tant seria bo que l’equip de govern com a mínim intentés recollir les propostes o suggeriments d’Esquerra Cassà.   Un pressupost sense els recursos necessaris per la residència geriàtrica: Malgrat que des del primer dia Esquerra Cassà ha posat sobre la taula els errors en el pressupost de la residència geriàtrica presentat per l’equip de govern de JxCassà i el PSC, el govern d’aquests partits ha presentat i aprovat uns comptes que no disposen dels recursos suficients per fer front a les nòmines i els costos de personal que actualment té la residència. Al capítol de sous i salaris del 2020, aquest any s’hi haurien d’incorporar els sous i salaris del personal de la cuina de la residència que es va subrogar l’any passat que ascendien a més 140.