Cassà de la Selva

Notícia

L’Ajuntament de Cassà de la Selva no pot fer front l’increment del 2% de les retribucions de la Residència Geriàtrica Sant Josep de Cassà de la Selva.

El mateix equip de govern de JxCat i el PSC de Cassà ha retirat l’increment dels salaris de l’ordre del dia del ple de febrer degut a no disposar dels recursos necessaris per fer-hi front.
Esquerra Cassà va posar de manifest en la proposta de pressupostos 2020 que va elaborar i aprovar el govern de JxCat i el PSC que el pressupost de la residència no era real i que no hi havia els recursos necessaris per poder pagar la totalitat dels sous i salaris i els corresponents increments salarials previstos.

Discriminació dels treballadors de la residència geriàtrica

En l’anterior mandat el govern d’Esquerra Cassà va treballar per una equiparació de les condicions laborals dels treballadors de l’Ajuntament, la Residència Geriàtrica i la Piscina.
Amb la retirada de la proposta d’increment salarial pels treballadors de la Residència Geriàtrica suposa trencar aquesta dinàmica i a la pràctica una discriminació pels treballadors de la residència que de moment no veuran aprovat aquest increment per manca de recursos de l’actual pressupost.
Tal com va denunciar Esquerra Cassà en el debat dels pressupostos per l’any 2020 de Cassà presentats pel govern de JxCat i el PSC, els pressupostos de la residència elaborats per JxCat i el PSC no reflectien la realitat, i concretament, no hi havia prou recursos per fer front al pagament de les nòmines i els corresponents increments salarials.
Aquest va ser un dels motius pels quals Esquerra Cassà hi va votar en contra, i menys de 2 mesos després de començar l’any 2020 ha quedat demostrat el que va denunciar Esquerra Cassà en el seu moment. 
 
Endarreriment en el pagament de les factures de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, més de 170 factures pendents de pagar o pagades fora de termini.
Malgrat que el regidor d’hisenda del govern de JxCat i el PSC ha reconegut no hi ha cap mena de problema de tresoreria per pagar les factures, en el darrer trimestre de l’any 2019 un total de 174 factures de l’Ajuntament de Cassà s’han pagat fora del termini de pagament.
A la pràctica, per tant, més d’un 20% del total de factures que han entrat a l’Ajuntament el quart trimestre del 2019 s’han pagat fora del termini legal de 30 dies.
Des d’Esquerra Cassà s’ha posat de manifest que aquest fet afecta també a autònoms i petites i mitjanes empreses cassanenques i que cal prendre les mesures necessàries per pagar a temps aquestes factures.
 
JxCat i el PSC rebutgen la proposta d’Esquerra Cassà d’implementar el vot telemàtic a l’Ajuntament de Cassà per facilitar la conciliació familiar i laboral:
Esquerra Cassà ha plantejat a l’Ajuntament de Cassà la possibilitat d’implementar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva el vot telemàtic per tal de millorar la conciliació dels regidors i regidores amb la seva vida familiar i laboral, i com una mesura pràctica per facilitar també la presència femenina als espais de decisió política.
L’equip de govern de JxCat i el PSC ha rebutjat aquesta moció, adduint segons paraules del regidor del PSC per tractar-se de propostes des d’una perspectiva d’un “fals feminisme”.
Des del grup d’Esquerra es valora molt negativament el posicionament de l’equip de govern, que més enllà de sumar-se a manifestos no ha pres cap mesura pràctica i efectiva ni cap compromís concret de cares a garantir els drets de les dones.
 
 
Esquerra Cassà de la Selva