Cassà de la Selva

Notícia

Esquerra Cassà ens posem a disposició de l’ajuntament per treballar plegats i posar solucions sobre la taula contra els efectes del COVID-19:

Des del grup d’Esquerra Cassà, des del primer moment ens hem  posat a disposició de l’Ajuntament i la ciutadania de Cassà pel que fa a la gestió de la crisi del COVID-19.
A tal efecte també hem proposat a l’equip de govern de l’Ajuntament de Cassà les següents mesures per tal d’estar al costat d’aquelles persones i col·lectius que puguin veure’s més afectats per les conseqüències del COVID-19:
 • SUPORT A LES PERSONES:
-Organització i informació a la ciutadania d’una xarxa de suport a les persones grans o confinades que ho necessitin.
 
 • MESURES FISCALS PER LA CIUTADANIA, COMERÇOS, EMPRESES i AUTÒNOMS:
Modificar el calendari fiscal de Cassà de la Selva per tal de:

-Allargar els períodes de pagament dels impostos i taxes municipals: el 15 de març comencem els períodes de cobrament de les taxes de cementiri, recollida d’escombraries i clavegueram, i de l’impost de vehicles de tracció mecànica. I l’1 d’abril comença el període de la taxa de guals i reserva d’aparcaments. Estudiar la possibilitat d’allargar el període voluntari  de cobrament d’aquests impostos fins el 30 de juny.  
-Aplaçar la domiciliació dels rebuts, per aquells contribuents amb el rebut domicilat, fins que hagi passat la situació d’alarma i els tancaments d’empreses.
-
Facilitats en el pagament de l’IBI:
.Ajornament d’un mes de totes les fraccions domiciliades que encara no s'han meritat.
.Endarreriment d’un mes de la domiciliació del rebut.
.Ampliació del termini de pagament voluntari fins al 30 de setembre

-Mesures per parades de mercat i locals amb terrasses:
  1. Posposar o bonificar la proporció de la taxa d’ocupació de via pública de les terrasses de locals de restauració i bars del període que s’obligui als establiments a estar tancats.
  2. Prorratejar les quotes d’ocupació de via pública i de les parades de mercat també en funció dels dies que efectivament s'han pogut fer ús del dret, així com posposar la data del seu cobrament.
 
 1. Comunicar les opcions d’ajornament i fraccionament dels tributs i taxes municipals existents d’acord amb la normativa. I comunicar també les facilitats fiscals que s’acordin.
 • MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT A LA CIUTADANIA, AUTÒNOMS I COMERÇOS LOCALS AFECTATS:
Destinar part del superàvit de la liquidació del pressupost del 2019 a polítiques socials i econòmiques de suport contra els efectes que generi el COVID-19, tal com habilita el decret de mesures del govern espanyol, en els següents àmbits:

-Línia d’ajuts a autònoms i comerços locals que hagin vist disminuïts els seus ingressos, compatibles amb les ajudes que puguin rebre de la Generalitat o el Govern de l’Estat.
-Ajuts destinats a cobrir la quota de l’IBI per al petit comerç que ha hagut de tancar mentre duri l’estat d’alarma.
-Ajuts al lloguer per a famílies que puguin acreditar la reducció d’ingressos fruit d’una modificació de la seva relació laboral.
-Elaboració i aprovació d’un Pla Municipal de Reactivació Econòmica.
-Tramitar el pagament de les factures de serveis ja prestats el més ràpid possible per tal de donar el màxim de liquidat possible a empreses i autònoms que treballen per compte de l’ajuntament de Cassà.
 • ALTRES MESURES:
 1. Convocatòria d’un ple abans d’acabar el mes de març, per informar de la situació a la ciutadania i regidors, i explicar i debatre les accions preses i propostes de suport als afectats per la situació. La Generalitat ha habilitat la possibilitat per la celebració de sessions dels òrgans col·legiats de manera telemàtica, i és l’espai on informar i debatre amb tots els membres que formen part del consistori.
 2. Comprovar que tots els sistemes d’accionament amb el peu dels containers funcionin, a banda de desinfectar-los, per tal d’evitar contactes innecessaris amb les mans i desinfecció també de les marquesines dels transports públics.
 
Reiterar de nou que tot el grup i els regidors i regidores d’Esquerra Cassà estem a disposició per allò que es consideri necessari en la lluita contra el COVID-19, i en totes aquelles decisions que es puguin prendre per facilitar el pas d’aquest període de temps a la ciutadania que se’n pugui veure més afectada.
 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Cassà de la Selva
Cassà de la Selva, 20 de Març del 2020