Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ STOP COMPTADORS TELEGESTIONABLES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
Nota preliminar
En els darrers anys s’han presentat mocions semblants a aquesta a diferents municipis i diputacions. No totes són exactament iguals. Algunes de les diferències tenen relació amb els pactes assolits en virtut de la correlació de forces existents en els diversos  indrets on s’han proposat. Altres canvis tenen a veure amb noves informacions que la progressiva implementació dels comptadors telegestionables ha comportat. No obstant, la part essencial i l’argumentació principal s’han mantingut força estables i arrenquen del posicionament de la CONFAVC (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya) i la Plataforma Stop Comptadors

Algunes de les diferències tenen a veure amb el posicionament sobre si els propis comptadors telegestionables haurien d’ implementar-se o no. Aquesta moció no pretén oposar-se de manera absoluta a la progressiva substitució dels comptadors electromagnètics o mecànics pels nous comptadors anomenats telegestionables o intel·ligents. Simplement qüestiona la manera com s’està fent i per això en l’apartat dels acords en demana una paralització preventiva i no una prohibició definitiva. Entenem, d’acord amb la directiva europea, que el beneficiari final sigui l’usuari ja que aquests comptadors podrien donar la informació del cost real en el moment concret del consum i no segons una estimació poc transparent. Aquesta informació podria facilitar al consumidor la possibilitat d’efectuar consums en el moment que la tarifa és més baixa. I això podria comportar un estalvi energètic per l’usuari i un major equilibri en la producció i distribució energètica.

Però, com diem, la implantació actual dels nous comptadors es fa seguint uns mètodes que comporten incompliment de la normativa europea, restriccions a la lliure competència, manca de protecció de dades personals i possible afectació a la salut de les persones.
 
Incompliment de la normativa Europea
L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, modifica l’anterior Ordre ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008. Aquesta ordre del Ministerio de Industria, Energía i Turismo del Gobierno Español fa referència al pla de substitució de tots els comptadors existents a les llars i empreses. Rectificava l’agenda de desplegament dels comptadors de mesura en subministraments d'energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW, tot i que mantenia el termini final per a la implantació el 31 de desembre de 2018. L’ esmentada Ordre del 2012 només feia referència als comptadors de fins a 15kw. I marcava el calendari següent:
  • Abans del 31 desembre de 2014 s’havia de substituir un 35 per cent del total.
  • Entre l'1 de gener del 2015 i el 31 desembre del 2016 s’havia de substituir un altre 35 per cent del total.
  • Entre l'1 de gener del 2017 i el 31 desembre del 2018 s’haurà de substituir la resta, un 30 per cent del total.
Per altra banda l’ordre 2012/27/UE consideració 30 i article 9 indica les condicions o exempcions per a instal∙lar els comptadors. Aquesta Ordre insta a les empreses distribuïdores a comunicar directament als clients la data prevista per a la substitució dels seus comptadors tres mesos abans de dita data. Aquesta comunicació s'ha d'estendre a les corresponents empreses comercialitzadores perquè tinguin constància de la substitució de comptador dels seus clients. El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, en canvi, ordena a les companyies elèctriques una comunicació directa amb els usuaris i sense cap tipus de notificació o autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les comunitats autònomes mitjançant un informe d'evolució de l’execució dels plans aprovats que contingui una descripció detallada de les accions realitzades des de l’ inici dels mateixos.
La mateixa ordre 2012/27/UE en el seu article 1 esmenta com a objectiu i consideració una eficiència energètica del 20% per 2020. Aquesta important afirmació desapareix en l’ordre del Ministerio. Fins i tot hi ha països com Alemanya que ja han postulat que aquests objectius en una llar mitjana, el consum de la qual és de 3500Kw/any, mai no es podran assolir. I per això han decidit no aplicar el Decret Europeu sobre els comptadors.
 
Restriccions d´ENDESA a la lliure competència
La companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure competència ja que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària d' Endesa. Les esmentades restriccions estan expressament prohibides en els articles 101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). De manera totalment inacceptable aquest plantejament li dona a Endesa un domini de monopoli sobre el 43% del mercat de comptadors telegestionables ja que les restriccions afecten a 13 milions d'usuaris de Catalunya, Andalusia, Aragó, Extremadura, Balears i Canàries. Òbviament aquests usuaris no poden exercir el seu dret a comprar o llogar el comptador en un mercat de lliure competència.

Els usuaris a qui es vol substituir el comptador són obligats a acceptar el canvi sense que els siguin comunicats prèviament el dia i l'hora de l'operació, la qual cosa els impedeix estar presents en la substitució i, per tant, no poden comprovar si els kWh indicats per Endesa a la factura posterior coincideixen amb els kWh marcats per tots dos comptadors en el moment de la substitució.
Tanmateix, les companyies apliquen restriccions a la lliure competència amb l’omissió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ja que s’impedeix l’exercici al dret de llogar o comprar el nou comptador en el mercat lliure. Les elèctriques amenacen els veïns que no vulguin canviar el comptador (que no és obligatori i que es pot fer fins el 31 de desembre de 2018) que no tindran subministrament elèctric.

Els comptadors telegestionables d' Endesa també incompleixen el Mandat 441/2009 de la Comissió Europea ja que no són intercanviables amb comptadors d'altres fabricants.
 
Manca de protecció de dades personals
La posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els consums obre la possibilitat d'obtenir i processar volums cada vegada majors de dades personals dels consumidors i posar-los a disposició de diferents destinataris. Això pot comportar un risc per a privacitat dels usuaris. Aquesta preocupació a comportat que  a la Unió Europea s'estiguin duent a terme actuacions tendents a conciliar el necessari desplegament dels sistemes de comptador intel·ligent i de les xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat dels consumidors. Amb aquesta finalitat el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades, creat per l'article 29 de la Directiva 95/ 46/CE, ha fet el dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent després de sol·licitar una consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de Dades. En les conclusions el supervisor manifesta que "El desplegament a escala europea dels sistemes de comptadors intel·ligents pot oferir avantatges significatius encara que també pot comportar riscos considerables per a la protecció de les dades personals. Permet l'obtenció massiva de dades personals de les famílies i pot portar al seguiment del que fan els membres d'una família en la intimitat de les seves llars" . L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en el seu informe de data 22 de juny de 2015, recull un dictamen del Grup d'Autoritats de Protecció de Dades pel que aquest "considera que el tractament de les dades referides a la corba de càrrega horària resulta especialment sensible en tant que implica l'accés a altres informacions alienes a l mera dada del consum energètic, mostrant els hàbits de comportament del consumidor i permetent l'elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta, que excedeixen del mer coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera més privada", alhora que considera "que l'accés a la informació hauria de fundar-se en el consentiment inequívoc de l' afectat". L'AEPD entén, per tant, que les dades del consum horari són considerats dades personals als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Alhora que considera que el tractament d'aquestes dades representa una ingerència en l'esfera privada del consumidor, ara que a través dels mateixos es proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits personals. Incomprensiblement la pròpia AEPD en aquest informe no considera que cal protegir aquesta ingerència quan, tot seguit,  dóna legitimitat al distribuïdor perquè pugui accedir-hi incloent-los en l'article 6.2 de la Llei Orgànica 15/1999.

El propi Consell d'Estat ha emès un dictamen de data 2015-11-19, amb referència 936/2015, sobre el projecte de reial decret pel qual es modifiquen diferents disposicions en el sector elèctric, entre les quals el Consell considera que, perquè la regulació sigui efectiva i garanteixi l'adequada protecció de dades personals, es garanteixi que l'afectat té coneixement "ple" de l'accés i tractament de les seves dades de consum i que consent de manera "inequívoca" i "efectiva" a l'accés i al tractament mitjançant el consentiment del titular "previ" i “exprés".
L'article 7.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com un dels supòsits d'intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció d'aquesta llei és el de "La utilització d'aparells d'escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades no destinades a qui faci ús d'aquests mitjans, així com la seva gravació, registre o reproducció". Aquest comptador, que utilitzarà senyals en la banda de freqüència d' entre 3KHz i 148,5KHz, obté informació dels hàbits de consum de les vivendes i envairà la propietat. I per tant afectarà als drets dels ciutadans, a la inviolabilitat de domicili, a la integritat física i a la salut de les persones.
 
Afectació a la Salut de les persones
Les radiacions electromagnètiques provinents del desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents se sumen al fet que les immissions siguin cada dia majors en la nostra societat. Aquesta realitat fomenta una creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país ja que poden tenir possibles efectes sobre la salut de les persones i col·lectius més sensibles especialment com dones embarassades, nadons, nens i nenes, persones electrohipersensibles, gent gran i persones malaltes. A més a més la problemàtica derivada dels nous comptadors d’electricitat es veu ampliada per la implantació dels nous comptadors telegestionables de gas i d’aigua, que ja s’estan instal·lant, i que també presenten les mateixes problemàtiques tecnològiques en relació a la protecció de dades i a la protecció de la salut de les persones degut a que s’estructuren a partir d’un sistema de concentradors i /o d’antenes que emeten radiofreqüències.

Nombroses publicacions científiques recents han demostrat que la Comptabilitat Electromagnètica (CEM) afecta els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les directrius internacionals i nacionals. Els efectes inclouen l'augment de risc de càncer, l'estrès cel·lular, l'augment de radicals lliures nocius, danys genètics, canvis estructurals i funcionals del sistema reproductor, dèficits en l'aprenentatge i la memòria, trastorns neurològics i efectes negatius en el benestar general dels éssers humans. El dany va més enllà de l'espècie humana, ja que cada vegada hi ha més evidències d'efectes nocius tant per a les plantes com per als animals. Crides internacionals de científics independents demanen protecció enfront de l'exposició als camps electromagnètics no ionitzants.

L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa en la seva Resolució 1815 de 27 maig 2011 declara que “s’ha d'aplicar el Principi de Precaució quan l'avaluació científica permet determinar riscos amb suficient certesa. Especialment, en el context d'una creixent exposició de la població, inclosos especialment grups vulnerables com la joventut i els nens i les nenes, aspecte que podria generar costos humans i econòmics extremadament elevats per no actuar si refà cas omís de les alertes primerenques.”

El cablejat elèctric dels habitatges està previst per un corrent elèctric de freqüència 50Hz però no està adaptat per transportar senyals Power line communication (en endavant PLC, utilitzades en les xarxes d'alta tensió). Per poder evitar la radiació electromagnètica provocada per les freqüències d'aquests senyals el cablejat hauria d'estar apantallat. Per això, la instal·lació massiva dels comptadors telegestionables suposarà una greu amenaça per a la salut pública. L’efecte de les ones PLC pot ser més nociu que altres xarxes sense fil ja que fins al dia d'avui no està demostrat que aquestes ones siguin innòcues i tenint en compte la recomanació dels estudis realitzats per experts (Enrique A. Navarro, Claudio Gomez-Perretta, i Francisco Montes).
Tot l’ exposat fa més greu que l’ instal·lació dels nous comptadors es faci d’esquena al consumidor i sense importar la seva salut.
 
Posicionament del Parlament de Catalunya
El 8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució 799/X del Parlament de Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents en la qual s’instava al Govern a demanar al Govern de l’Estat que:
  • Compleixi la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”.
  • Assegurar que els sistemes de mesura facilitessin informació sobre l’hora exacta d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis per als clients finals; i, alhora, garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals.
  • Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final.
  • Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones (inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones embarassades) i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
  • Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de formació ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses de lectura de comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball.
  • Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya d’informació i sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb relació als camps electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut humana, campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de l’Estat perquè sigui executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin.
I en data 5 de juliol del 2017 aprova la resolució 250/01016/11 amb els termes següents:

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè es paralitzi preventivament i amb caràcter immediat i indefinit la instal·lació obligada dels nous comptadors telegestionables, pels motius següents:
a) L’incompliment per part del Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre, que fixa l’objectiu del 20% d’eficiència energètica per al 2020.
b) L’incompliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades respecte a les dades obtingudes amb els comptadors intel·ligents.
c) L’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució en la instal·lació dels nous comptadors, fins que no es facin estudis concloents sobre la repercussió que tenen sobre la salut.
d) La necessitat de donar resposta al malestar d’un gran nombre de ciutadans i les sol·licituds de nombroses entitats a favor de la paralització immediata de la imposició per part de l’administració dels nous comptadors telegestionables fins que Endesa no compleixi la normativa sobre lliure competència.
e) El fet que, en l’actual procés de desplegament dels nous comptadors, no es garanteixi que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador, ni la compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el dret dels ciutadans a oposar-se a la instal·lació dels comptadors telegestionables i a sol·licitar a les empreses la restitució del comptador antic, especialment en el cas que s’hagi fet el canvi de comptador sense llur consentiment i sense haver estat informats adequadament.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir la Resolució 1815, del 27 de maig de 2011, del Consell d’Europa, sobre els perills potencials dels camps electromagnètics i llurs efectes en el medi, per mitjà de les actuacions següents:
a) Iniciar la modificació de la Llei 20/2009, del 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, per tal d’incloure-hi l’obligatorietat d’un informe preceptiu i vinculant sobre la contaminació electromagnètica.
b) Demanar a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat que s’ocupi de les afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, tal com ho fa amb la contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i la contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar la població, amb caràcter d’urgència, sobre els acords d’aquesta resolució per mitjà d’una campanya informativa.

5. El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Interior a fer que els Mossos d’Esquadra, de manera coordinada amb les Policies Locals, atenguin les demandes ciutadanes relatives a la possible comissió d’activitats delictives en la instal·lació dels nous comptadors i a altres fets relacionats, i que continuïn donant suport i assessorament als ciutadans en la denúncia dels fets, tenint una cura especial en els casos en què hi hagi involucrades persones grans que viuen soles.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a coordinar i comunicar les actuacions derivades d’aquesta resolució a totes les administracions implicades, i a establir canals de comunicació amb les organitzacions socials promotores de la proposta: la Plataforma Stop Comptadors, la Federació d’Associacions de Veïns del Baix Llobregat (Favbaix), la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), l’Associació d’Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica (Afifac), l’Associació de Disminuïts, l’Associació Adamujer, el Sindicat Independent i Professional de Correus i Telègrafs (Sipcte), l’Observatori de Salut Ambiental (OSA), l’Associació de Veïns Gaudeix Mas Costa, l’Associació de Veïns Centre Vila, l’Associació de Veïns La Florida i els particulars adherits a la Plataforma. Així mateix, l’insta a informar-ne la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè demani a les empreses subministradores d’electricitat, aigua i gas que presentin, en un termini de sis mesos, un projecte que inclogui la documentació següent:
a) Una planificació de posada en pràctica real i consensuada amb els agents socials dels nous comptadors.
b) Un estudi sobre els possibles efectes d’una exposició continuada als comptadors i tots els sistemes necessaris per a desplegar-los i posar-los en marxa que aporti garanties que no produiran immissions electromagnètiques o interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges que puguin posar en perill la salut de les persones.
c) La justificació de com es complirà la garantia de lliure elecció de la instal·lació del comptador per part dels clients finals.
d) La justificació del compliment de la Directiva 2012/27/UE.
e) La justificació del compliment de tota la legislació referent a la protecció de les dades obtingudes amb els comptadors intel·ligents.
f) La garantia que els sistemes de mesura facilitaran informació sobre l’hora exacta d’utilització i els beneficis per als clients finals.
g) La seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals.
h) Les garanties establertes perquè els comptadors intel·ligents es puguin emprar com a complement per a l’autoconsum, puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final i garanteixin la interoperabilitat, és a dir, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica en un mercat de lliure competència.
i) Les garanties sobre l’accés a la informació de l’emplaçament de les antenes i els concentradors i del fet que es facin mesuraments trimestrals de nivells de camps electromagnètics com a fruit de la posada en marxa obligatòria d’aquests dispositius.

8. El Parlament de Catalunya insta el Departament de Salut, prenent com a base el principi de precaució que recull la Llei de l’Estat 33/2011, general de salut pública, i tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització central (entre les quals la hiperelectrosensibilitat), a fer les actuacions següents:
a) Elaborar els estudis científics necessaris, amb professionals independents, per a avaluar si la utilització de comptadors intel·ligents imposada per l’Administració comporta cap risc per a la salut de les persones, especialment de col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones embarassades.
b) Aplicar el principi Alara (As low as reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
c) Propiciar els canvis legislatius necessaris i urgents que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, compatible amb el desenvolupament de les tecnologies i sense afectació a la salut de les persones, prenent com a base la Resolució 1815 del Consell d’Europa, en el cas que la informació científica disponible confirmi que l’exposició a camps electromagnètics de baixa intensitat té conseqüències negatives per a la salut.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear una taula de seguiment i estudi dels impactes sobre la salut i la privacitat del desplegament obligatori dels comptadors intel·ligents, formada pels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat i de Salut, entitats veïnals, entitats municipalistes, universitats catalanes i les organitzacions socials promotores de la proposta.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure els canvis legislatius necessaris i urgents que facin operativa la Resolució 1815 del Consell d’Europa i a revisar aquesta resolució en estudis posteriors i proposar nous valors per a protegir i defensar la salut dels ciutadans de Catalunya, en el cas que la informació científica disponible confirmi que l’exposició a camps electromagnètics de baixa intensitat té conseqüències negatives per a la salut.
 
Per totes aquestes raons, els grup municipal d’ERC de Castellar del Vallès proposa l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Manifestar el suport a la resolució 746/XI del Parlament on es demana, entre altres coses, la paralització preventiva de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables que pretenen substituir els de tipus analògic.

Segon.- Manifestar el suport a la resolució 799/X del Parlament on es demana, entre altres coses, que es compleixi la directiva 2012/27 UE.

Tercer.- Informar, a través de bans, publicacions i xarxes de comunicació, del dret que tenen els usuaris de negar-se a la instal·lació de comptadors intel·ligents en base a reclamar-ne l’opcionalitat. Fins i tot els ciutadans tenen dret a demanar la restitució del comptador antic en cas que la substitució s’hagi fet sense el seu consentiment o per no estar adequadament informats.

Quart.- .- Demanar a l’OMIC que, quan sigui possible, atengui les demandes ciutadanes relacionades amb la instal·lació dels nous comptadors i a la policia local que aixequi acta de les denuncies ciutadanes quan aquests no donin autorització expressa a que les empreses instal·lin comptadors telegestionables en els seus domicilis.

Cinquè.- Demanar que l’Ajuntament de Castellar adverteixi als usuaris en el cas d’implantació de comptadors telegestionables per gas i aigua pels mateixos motius, si es donen, que els elèctrics.

Sisè.- Actuar activament en el cas de comptadors telegestionables de subministrament d’aigua ja que aquest servei és competència municipal.

Setè.- Traslladar els presents acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 08007 Barcelona), a la Federació de Municipis de Catalunya (Via Laietana, 33, 08003 Barcelona), al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) (C/Doctor Aiguader, 18, 08003- Barcelona) i al Parlament de Catalunya.