Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ PLA PREVENCIÓ INUNDACIONS


En el Ple del passat Gener del 2018, es va presentar per la seva aprovació el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), que va ser aprovat per unanimitat.

En el mateix document dins l'apartat de Riscos Especials, veiem entre altres, que el risc per inundacions és de nivell Alt segons el Pla Inuncat de 14 de setembre del 2016 i obligat.

"Es poden produir emergències provocades per tempestes d'aigua i elevades precipitacions en forma de pluja intensa, que poden provocar desbordaments en el riu Ripoll i el torrent de Canyelles. En aquesta situació es podrien produir acumulacions d'aigua imprevista amb risc per a les persones i amb afectació a la mobilitat de vehicles i de certes edificacions que queden ubicades en zones potencialment inundables i properes al riu o al torrent. Als plànols de risc d'inundacions s'identifiquen els nivells d'afectació T500, T100, T50 i T10, potencialment inundables a partir dels períodes de retorn. SMP1: acumulació aigua >;;;; 20 mm/30 min o >;;;;100 mm / 24 hores. SMP2: acumulació aigua >;;; 40 mm/30 min o >;;;200 mm / 24 hores."...–-#–-43'>;;;; 40 mm/30 min o –-#–-...: acumulació aigua >;;; 40 mm/30 min o >;;;200 mm / 24 hores." Obligat. Alt, se...–-#–-43'>;;>;;; 40 mm/30 min o >;;;200 mm / 24 hores." Obligat. Alt, sego...–-#–-43'>;;;;200 mm / 24 hores."

El 24 de Gener del 2018, el Departament d'Interior, Direcció General de Protecció Civil publica:
 
Generalitat de Catalunya Estat de la planificació municipal: àmbit territorial de Barcelona
Departament d'Interior
Direcció General de Protecció Civil Data del document: 24/1/2018
 
Castellar del Vallès
PROCICAT Obligat PBEM Castellar del Vallès 10/07/2008
INFOCAT Obligat PAM INFOCAT Castellar del Vallès 12/06/2014
NEUCAT Obligat PAM NEUCAT Castellar del Vallès 09/07/2009
INUNCAT Obligat PAM INUNCAT Castellar del Vallès 19/02/2009
SISMICAT Obligat
PLASEQCAT Recomanat
RADCAT Recomanat
VENTCAT Obligat
 

Cal tenir una bona planificació i prevenció, per tal de poder fer front i poder minimitzar els possibles efectes i danys que es puguin produir, per inundacions, sobre les persones, els béns i el medi ambient, i que permeti restablir la normalitat per a la població en el menor temps possible.

La prevenció inclou totes les mesures realitzades amb anticipació a fi de mitigar, de disminuir o d'evitar els danys produïts com a conseqüència del desencadenament d'episodis d'inundació. Es tracta de mesures realitzades a llarg termini en funció del risc dominant i que, en general, preveuen la gestió adequada del territori en funció de la informació disponible, com també actuacions estructurals i no estructurals (legislació i normatives sobre els usos del sòl a zones de risc, etc.).

La solució mitjançant mesures estructurals ha dominat fins als nostres dies, animada en gran part per una societat que demana, per a aquest tema, el risc zero, encara que sense modificar els hàbits i conscient de la gran especulació que hi ha del terreny.

La prevenció, o defensa no estructural, es fonamenta en la delimitació i caracterització de les àrees del terreny exposades al perill d'inundacions; d'aquesta forma es pot preveure "on" es poden manifestar els fenòmens de risc associat. A continuació descrivim alguns dels trets principals d'un seguit de normes i d'actuacions que permeten, en l'actualitat, de dur a terme tasques de prevenció.

La Directriu de preservació enfront dels riscos d'inundació establerta al Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovada pel Decret 305/2006, de 8 de juliol, conté el règim d'usos admissibles, limitats i prohibits a les diferents zones en què es divideix l'espai fluvial o zona inundable a Catalunya.

Al  Reglament de la Llei d'Urbanisme, i en concret a l'article 6 "Directriu de preservació en enfront dels riscos d'inundacions", es defineixen les zones dels espais fluvials que estan incloses a les zones inundables, i els usos admissibles a cada una. Així mateix, en les disposicions transitòries primera, segona i tercera es preveu l'aplicació de la directriu enfront dels riscos d'inundació en el cas de planejament general no adaptat a la Llei d'urbanisme, els estudis d'inundabilitat en cas de manca d'instrument de planificació hidràulica aprovat, i el règim aplicable a les construccions i activitats existents a la zona fluvial en cas de planejament general no adaptat a la Llei d'urbanisme. Aquesta norma s'està aplicant i és adequada en el cas dels cursos principals. En el cas de cons o ventalls al·luvials o cursos secundaris la norma no es defineix.
Cal també esmentar el Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica, que estableix que un dels objectius del programa de mesures previst per la Directiva marc de l'aigua és "[...] la delimitació de les zones inundables, d'acord amb els estudis aprovats, establint-hi les següents àrees: la zona fluvial, la zona del sistema hídric i la zona inundable per episodis extraordinaris".
La Directriu de prevenció enfront dels riscos d'inundació de l'article 6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, estableix algunes especialitats sobre el règim d'usos del sòl en alguns terrenys situats a les diferents zones de l'espai fluvial. Així, s'exclou de l'aplicació del règim d'usos del sòl els terrenys inclosos a les diferents zones de l'espai fluvial, el sòl urbà i les edificacions o conjunts d'edificacions que siguin objecte de protecció pel valor històric, artístic, arquitectònic o industrial. En aquests casos, el planejament urbanístic general, d'acord amb el que determini l'Administració hidràulica, ha de preveure les actuacions necessàries per adoptar les mesures de protecció enfront dels riscos d'inundació en els àmbits esmentats, així com la programació i l'execució de les obres corresponents.

El planejament urbanístic general pot condicionar les actuacions de transformació dels usos o de reimplantació d'usos preexistents a l'execució, a càrrec de l'actuació, de les infraestructures necessàries que adeqüin el risc d'inundació a l'ordenació urbanística. 

Ates tot l’esmenta’t, des d'ERC Castellar del Vallès, portem al Ple per la seva aprovació els següents acords.

ACORDS

1.- La confecció d'un Pla de Prevenció d'Inundacions, treballat conjuntament amb les diferents organitzacions implicades (Bombers, ADF, Policia Local...)

2.- Informar del present acord al Departament d'Interior de la Generalitat