Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ CAN BAGES
Polígons Industrials

A finals del segle XX els consensos politics a l’entorn de promoure polígons industrials locals eren molt fàcils ja que tots els partits politics partien de la idea que calia disposar de polígons industrials dins del seu terme municipal de la mateixa manera que era necessari tenir-hi escoles o poliesportius. No hi havia criteris establers a nivell nacional que evitessin duplicar esforços, malbaratar sòl o racionalitzar recursos. Finalment tampoc no ha existit una nomenclatura clara que permetés definir clarament les activitats a desenvolupar en els polígons industrials. La realitat és que el sòl industrial s’ha convertit en el calaix de sastre, on va a parar tot allò que la gent no està disposada a tolerar dins del compacte urbà. Alguns exemples serien des de localització de discoteques fins a ubicacions de mesquites passant per àrees  comercials, magatzems de productes obsolets o locals nocturns. En definitiva, s’hi avoca tot allò que presenta incomoditat en l’entorn urbà.

Castellar no n’ha estat l’excepció i, a l’igual que altres indrets, ha apostat exageradament per les bondats dels polígons sobrevalorant que aportaven oportunitats laborals pels castellarencs, ingressos econòmics per l’administració i arrelament social de la població. I al mateix temps, devaluant els temes mediambientals, mobilitat, infraestructures i recursos. L’opció industrial ha tingut prevalença absoluta davant del sector primari com l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura. Sector primari que podia esdevenir també secundari si s’incorpora la industria d’elaboració i transformació.
 
Antecedents Can Bages

D’acord amb el capítol anterior, el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de l’any 1999 proposava que la zona de Can Bages es convertís en el tercer polígon industrial de Castellar, com a prolongació del també Polígon Industrial de Can Carner. 
Amb consensos politics força amplis, l’Ajuntament va tramitar el corresponent pla parcial, que va ser aprovat definitivament l’any 2004 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. De llavors ençà diferents plens han anat detallant com es faria l’execució sense entrar a debatre allò que havia obtingut ampli consens el 1999 i que ja provenia d’alguns anys abans. Es a dir, es discutia com portar endavant la idea sense qüestionar-la.
 
Actualitat de Can Bages

La superfície d’actuació delimitada de Can Bages és de prop de 50 ha. Però malgrat que les obres varen començar el juny del 2008 en aquests moments encara no es operatiu ja que l’Ajuntament no n’ha fet la recepció. Aquesta circumstància és la que motiva que ens hauríem de poder replantejar si aquelles decisions estratègiques preses fa més de 25 anys continuen sent vigents o be si els esdeveniments posteriors i els nous criteris permeten repensar una zona allunyada del centre però que per dimensions i per situació es importantíssima.
 
Moció Can Bages

Atès que el Polígon de Can Bages està parat des de fa 10 anys i que el municipi de Castellar podria aprofitar, temporalment o definitivament, per altres usos una zona molt gran i amb bona ubicació
Atès que fa més de 20 anys que es va prendre una decisió que les necessitats i els criteris actuals podrien fer reconsiderar.

Atès que la zona de Can Bages pot tenir moltes possibilitats d’usos alternatius a la seva actual d’exclusivitat industrial.

Atès que afegir 50 ha de polígon industrial més a les 110 ha del Pla de la Bruguera i a les 25 ha de Can Carner és del tot excessiu pels criteris moderns d’assignació d’espais industrials.

Atès que Can Bages ofereix unes excel·lents possibilitats d’activitats alternatives ja que te una orografia en bona part planera, bones vistes, solejada, bona proximitat a zona boscosa i connexió propera al Parc Fluvial del riu Ripoll i al Parc de Colobrers. 

Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Castellar del Vallès proposa l’adopció dels següents
 
ACORDS

Primer.- Impulsar acords alternatius amb el promotor privat de Can Bages que permetin desbloquejar l’activitat de la zona.
Segon.- Efectuar estudis i fomentar debats per tal que en surtin propostes i idees que permetin reorientar una zona tan extensa i aprofitable com Can Bages.
Tercer.- Avaluar tota l’activitat industrial en el municipi, present i futura, i, en funció d’això, determinar la conveniència o no d’un polígon industrial tan extens com Can Bages.
Quart.- Estudiar la compactació de naus si dels punts anteriors resulta convenient mantenir una part de la zona de Can Bages com a polígon industrial.
Cinquè.- Contemplar la possibilitat que la zona de Can Bages pugui tenir usos temporals mentre no es puguin realitzar els usos definitius.