Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ PLA LOCAL D’HABITATGE
El Pla Local d'Habitatge (PLH) és el document tècnic que té per objecte definir la política local d'habitatge. Partint de l'anàlisi de la situació de l'habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d'organització municipal, etc.) on aquesta situació es produeix, defineix els objectius i les estratègies i concreta les actuacions a desenvolupar des del govern local a curt i mitjà termini, en relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació, per tal d'afavorir el dret dels ciutadans a un habitatge digne i assequible. D'altra banda, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 18/2007 de 28 de desembre, del Dret a l'Habitatge a Catalunya, els Plans Locals d'Habitatge adquireixen reconeixement legal, reforçant-se el seu paper com a instrument que determina les propostes i compromisos municipals en política d'habitatge i constituint la proposta marcper a concertar polítiques d'habitatge amb la Generalitat de Catalunya. 

Així, els Plans Locals d'Habitatge inclouen una triple perspectiva: analítica (en contenir l'estudi i diagnòstic de la problemàtica municipal en matèria d'habitatge), estratègica (en establir els objectius i estratègies municipals en matèria d'habitatge), i programàtica (en definir i programar les actuacions de l'ajuntament relatives a l'habitatge en els sis anys vinents).

El contingut analític del PLH, conte la descripció de l'estructura urbana residencial i del parc d'habitatges existent detectant els dèficits i les necessitats de rehabilitació; l'estudi de la demografia i la demanda actual d'habitatge al municipi i la seva projecció futura a curt-mig termini (6 anys); l'estudi de l'oferta del mercat d'habitatge local i la comparació amb la demanda per tal d'avaluar la part de la demanda que queda exclosa d'aquest mercat; el diagnòstic de les persones i llars que requeriran habitatge protegit o social o d'ajuts en matèria d'habitatge en el període estudiat; i finalment l'avaluació de les possibilitats que ofereixen el planejament urbanístic, el patrimoni municipal de sòl i habitatge i els recursos materials i organitzatius de l'ajuntament per a fer front a aquestes necessitats.

El contingut estratègic s'ha de centrar en la definició dels objectius i estratègies de l'ajuntament en matèria d'habitatge, tenint en compte la diagnosi efectuada, els objectius generals definits en la legislació i normativa catalana i estatal en matèria d'urbanisme i habitatge, i la mateixa capacitat dels instruments disponibles des de l'ajuntament.

Finalment, el contingut programàtic del PLHha de consistir en la definició del programa d'actuació municipal en matèria d'habitatge en els sis anys següents a la seva aprovació, i, si s'escau, de les actuacions d'aquest programa que requeriran concert amb l'administració de la Generalitat. Com a tal programa, el PLHconté la identificació i descripció detallada de les actuacions que l'integren, la seva avaluació econòmica, la identificació de l'agent gestor i de les fonts de finançament de cadascuna d'elles, la seva programació temporal, les modalitats i instruments de gestió a implementar, els resultats perseguits i els indicadors que permetran avaluar el grau d'assoliment d'aquests resultats.

Cal destacar que efectivament no existeix una obligació legal de tenir una Pla d'Habitatge, però si existeix una obligació política, moral, solidària i de servei cap als nostres ciutadans/es al seu dret a un habitatge digne i assequible, a més de ser un document imprescindible per tal d'obtenir ajudes i col·laboració per part de la Generalitat.

La gestió de l’habitatge serà un dels principals reptes que tindrà Castellar en la pròxima dècada. Després de la greu crisis econòmica, l’estancament de la construcció i l’actual recuperació del mercat de treball, en els pròxims trimestres hi haurà una progressiva demanda d’habitatge tant d’ús intern com per la demanda de nova població. Aquesta nova demanda d’habitatge provocarà un increment del preu de lloguer.

A Castellar teníem un Pla Local d'Habitatge pels anys 2010-2015, un pla elaborat amb dades obtingudes sobre la situació del 2006, en plena època precrisi. 
 
D’acord amb Pla Local d’Habitatge 2010-2015:
  • Alta demanda d’habitatges de dimensions reduïdes (joves, gent gran, separacions), de lloguer i a preu assequible
  • El nombre d’habitatges desocupats l’any 2008 era de 220 (un 2,3% del total del parc)
  • El mercat de lloguer presenta un volum d’oferta elevat, si bé, amb importants barreres d’accés pel que fa al preu
  • El mercat d’obra nova és el segment que s’ha ressentit més de la crisimentre que el mercat de segona màpresenta símptomes de sobrevaloració i esgotament.
  • El volum de concessió d’hipoteques s’ha vist fortament reduït. Les entitats financeres han passat a acceptar tan sols finançaments del 80% en la compra d’habitatges.
  • L’evolució del mercat immobiliari a Castellar s’ha caracteritzat per un desajust de les característiques del’oferta d’habitatge i les necessitats de demandalocal. La principal font de desajust es troba en la relació entre el preu de l’habitatge i els ingressos de les llars.
  • Conseqüència: exclusió de moltes persones del mercat immobiliari, així com una diversificació dels seus perfils(emancipació, canvi d’estructura familiar, gent gran,...)
  • El planejament urbanístic, que es troba en elevat grau d’execució, és insuficient per cobrir les necessitats globals d’habitatge i el potencial de creixement.                                                                                            
És del tot necessari tenir la informació actualitzada per fer front aquest greu problema que pateixen els Municipis i la societat i del que Castellar no està exclòs, entre altres qüestions creiem imprescindible saber quants habitatges buits hi ha a castellar, quants habitatges de castellar propietats de grans tenidors estan cedits a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i, per tant, a disposició d'un lloguer social, quants habitatges ha comprat l'ajuntament de Castellar aplicant el dret de tempteig i retracte, per exemple

Creiem del tot imprescindible una nova diagnosi un nou PLHque s'ajusti a la realitat del sector (actualització de preus, sistemes d'accés a l'habitatge, estat del parc d'habitatge...) i a les demandes de la ciutadania (ocupacions, dificultat accés, desnonaments, lloguer social...)

Considerem que aquest nou Pla Local ha d'anar acompanyat d'una Ordenança de detecció, inspecció i verificació d'habitatges buits. Aquesta ordenança ha de contemplar com s'identifica un habitatge buit (definit legalment per la llei 24/2015 i 4/2016) i com es procedeix a garantir que l'habitatge està realment buit. A més ha de contenir el procediment que insti al propietari a mobilitzar l'habitatge buit al mercat de lloguer. És a dir, cal que determini el procediment per instar la propietat a posar el pis de lloguer i si això no passa com i quina quantitat s'imposa com a multa coercitiva. En aquest cas cal destacar que l'objectiu és mobilitzar l'habitatge buit al mercat, no la recaptació econòmica que és l'instrument per aconseguir aquest objectiu.
 
Proposem com a millora per tal de fer més efectius els diferents Plans Locals dels diferents Municipis, que aquests siguin coordinats amb la resta de la comarca. De la mateixa manera que en el seu moment es va afrontar el temaocupacions, de forma comarcal, cal actuar ara. La gestió de l'habitatge social en l'àmbit de Comarca, establir convenis de col·laboració entre municipis, serien millores que donarien resposta a les necessitats dels nostres ciutadans/es en el seu Dret a l’Habitatge.

Hem de començar per donar solucions des dels municipis. Cal que els ajuntaments actuem d'acord amb els instruments que ja tenim a disposició i plenament vigents: la llei 24/2015 i la llei 4/2016 (i juntament amb això, el decret 1/2015 i el Codi de Consum). Tots aquests elements permeten aplicar el dret de tempteig i retracte d'habitatges que surten a subhasta procedentsd'execucions hipotecàries i així comprar-los per sota el preu de mercat, la prohibició d'efectuar talls de subministrament sense la prèvia comunicació a l'ajuntament i la redacció de l'informe de vulnerabilitat, l'obligació de la propietat a mantenir l'habitatge en condicions d'habitabilitat, la possibilitat de l'expropiació d'ús, etc... 

Com sempre hem dit des de l’Ajuntament es pot fer molta feina, només cal voluntat. I més tenint en compte que, en el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, la gerència de serveis d’Habitatge ofereix com a recurs la redacció de plans locals d’habitatge.
                                                                                  
Per tot el que s'ha exposat anteriorment des d'ERC Castellar del Vallès proposem per la seva aprovació en aquest Ple els següents acords.

ACORDS

1.- L'elaboració d'un Pla Local d'Habitatge, treballat conjuntament amb els diferents actors socials (Associacions de Veïns, PAH...), per tal de donar resposta a les necessitats dels nostres ciutadans/es. Aquest document haurà d’incloure: analítica (en contenir l'estudi i diagnòstic de la problemàtica municipal en matèria d'habitatge), estratègica (en establir els objectius i estratègies municipals en matèria d'habitatge), i programàtica (en definir i programar les actuacions de l'ajuntament relatives a l'habitatge en els sis anys vinents).

2.- Elaborar Ordenança de detecció, inspecció i verificació d'habitatges buits. Aquesta ordenança ha de contemplar com s'identifica un habitatge buit (definit legalment per la llei 24/2015 i 4/2016) i com es procedeix a garantir que l'habitatge està realment buit. A més a més ha de contenir el procediment que insti al propietari a mobilitzar l'habitatge buit al mercat de lloguer. És a dir, cal que determini el procediment per instar la propietat a posar el pis de lloguer i si això no passa com i quina quantitat s'imposa com a multa coercitiva.

3.- Coordinar a través dels Consell Comarcal del Vallès Occidental, els diferents PLH, així com establir col·laboracions amb altres municipis.

4.- Informar dels següents acords a la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Vallès Occidental, Associacions de Veïns i la PAH.