Castellbell i el Vilar

Notícia

Fiscalitat progressiva

La crisi econòmica ha provocat que moltes famílies vegin reduït el seu poder adquisitiu accentuant encara més les desigualtats. Malgrat la lleugera reducció de l’atur, també a Castellbell i el Vilar, la realitat és que les famílies continuen patint les conseqüències de la crisi i l’augment de la precarització del mercat laboral.
La proximitat dels ajuntaments a la ciutadania ens obliga a donar una resposta immediata, cercant solucions que permetin superar la rigidesa de la normativa estatal obsoleta. 
És per això que des del Grup Municipal d’ERC Castellbell i el Vilar proposem un seguit d’eines per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva, és a dir, un model de bonificacions i mesures que permetin atendre la nostra gent més vulnerable, amb menor nivell de renda, amb l’objectiu últim de donar compliment als principis de justícia social i igualtat d’oportunitats. Estarem encantats si l’actual equip de govern socialista se les fa seves perquè això repercutirà en benefici dels nostres conciutadans.

Us posem alguns exemples:

Sobre l’escola Bressol 
-    Sistema de bonificacions sobre la quota mensual vinculades al nivell de renda, fins al 75%, a petició de l’usuari.
-    Bonificacions addicionals per famílies nombroses, monoparentals, per germans escolaritzats, sempre per sota d’un determinat nivell de renda, fins al 25%
-    Bonificacions vinculades al nivell de renda per als serveis complementaris de l’escola (menjador, ampliació d’horari, etc)

Sobre les taxes d’escombraries
-    Seguint criteri de progressivitat fiscal, vincular la quota a la capacitat econòmica de la unitat familiar ponderada pels membres i amb diferents trams.
-    Per famílies nombroses, monoparentals, o per membres a l’atur, discapacitats, etc.
-    Per l’ús de la deixalleria municipal (ja existent), fins al 20%
-    Per l’ús de contenidors situats a una distància superior a 1 km, fins al 20%
-    Per empreses de nova creació durant els 3 primers exercicis si acrediten recollida selectiva, fins al 50%

Sobre l’accés a instal·lacions i activitats esportives
-    Ajuts a usuaris en funció de la renda per pagar les quotes a determinades entitats i clubs esportius del municipi
-    Bonificacions per a persones amb discapacitats, mobilitat reduïda o amb necessitats terapèutiques reconegudes, per a la pràctica supervisada d’activitats esportives
-    Exempcions i bonificacions a entitats que fan ús intensiu dels equipaments esportius municipals

Fiscalitat progressiva = - tens - pagues
(Pel compliment de la llei de Protecció de Dades, seran els interessats qui aportaran la documentació per tal d’optar i acollir-se als beneficis fiscals)