Cerdanyola del Vallès

Totes les notícies

El Grup Municipal d’ERC presenta al·legacions contra el nou Pla Director Urbanístic del Centre Direccional

Esquerra es posiciona en contra de punts clau del nou planejament, demana solucions definitives als abocadors i planteja dubtes seriosos sobre la tramitació administrativa. El Grup Municipal d’Esquerra ha registrat un extens document d’al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Direccional. Els rebuig al planejament proposat es centra en l’excés d’habitatges previstos, els problemes de mobilitat que generarà i la falta de solucions de transport públic, o la inseguretat al voltant dels abocadors existents i les solucions que es proposen. Tanmateix, es plantegen altres aspectes més tècnics com ara la forma de tramitació del PDU, la col·lisió amb la tramitació del PDU Metropolità d’àmbit superior així com la manca de resposta a les al·legacions i propostes presentades pel mateix Grup Municipal en el període de participació ciutadana. 5.377 habitatges El PDU que s’està tramitant proposa construir 5.377 habitatges, 600 més que el planejament anterior. Aquests nous pisos podrien suposar un augment de població de més de 15.000 persones que suposa un creixement del 26% respecte la població actual de Cerdanyola. Aquest volum d’habitatge no està justificat al planejament i no és necessari per les necessitats de la ciutat actual ni del seu entorn immediat. En tot cas el planejament no té en compte la previsible incorporació al mercat en pocs anys d’una quantitat equivalent d’habitatges a la trama urbana de Cerdanyola per dinàmiques demogràfiques. La rehabilitació d’aquests habitatges, quan sigui necessari, ha d’evitar l’envelliment del nucli urbà actual. Obviar aquest fet i posat en contrast amb la construcció prevista al Centre Direccional podria generar disfuncions socioeconòmiques greus i manca de cohesió a la ciutat. 180.000 nous desplaçaments diaris La nova població prevista més els desplaçaments obligats per raons de feina i la zona comercial prevista generaran un volum de mobilitat inassumible per un entorn ja saturat per la UAB i la ciutat de Cerdanyola.

Tribut Metropolità: llums vs ombres

El dia d’avui hem llegit un comunicat de l’alcalde de Cerdanyola en relació al Tribut Metropolità (TM) que, lluny d’aclarir la situació actual, ha posat més ombres que llum a la ja de per sí esperpèntica situació. A la vista del mateix, des d’ERC Cerdanyola del Vallès hem de fer les següent manifestacions i aclariments: 1.- Considerem que si el govern de l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès creu que els rebut girats pel TM són erronis, el que ha de fer és impugnar aquesta liquidació pels motius que consideri i posar a disposició de tots els ciutadans aquest model de recurs. Els motius de nul·litat (ara siguin per un càlcul erroni, ara sigui per manca de notificació personal del padró, o per aquells que es consideri) seran comuns a totes les liquidacions del TM. Si des del govern municipal no posa a disposició de la ciutadania aquest model de recurs, des d’ERC estudiarem fer-ne un i fer-lo públic. 2.- No entenem, ni compartim que per una banda el govern municipal vulgui interposar recurs de reposició contra el tribut metropolità que grava les finques propietat de l’empresa Cerdanyola Promocions Municipal, SLU, i no sobre la resta de bens propietat de l’ajuntament subjectes a aquest impost. ERC ja vam sol·licitar el passat 29 de novembre la convocatòria d’un ple extraordinari per a demanar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la revisió, rectificació, o retirada dels rebuts girats pel TM, i fins ara no tenim cap notícia positiva en aquest sentit. 3.- Hem d’esclarir i rectificar el que diu el govern en relació al termini de presentació del recurs, perquè en cap cas finalitza el dia 16 de desembre, atès que no hi ha hagut una notificació individual certificada d’aquest rebut el mateix dia a tota la ciutadania. El termini legal és dins del mes següent a la pràctica de la notificació o a la finalització del període voluntari. 4.- Finalment hem de denunciar que es convidi als veïns i veïnes a presentar el recurs de forma assistida per part de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, atès que ens consta que l’OAC ni tenen un model de recurs, ni disposen de la capacitat jurídica o tècnica per poder assessorar les persones en relació a aquest recurs, perquè en cap cas són funcions d’aquest personal municipal fer aquesta tasca, sobre la qual tampoc no ha rebut l’oportuna informació ni la formació necessària.

Esquerra proposa elevar a acord plenari les mocions del tribut metropolità

ERC considera que les mocions aprovades són simples declaracions i insta al govern municipal que iniciï l'expedient oportú per a requerir formalment l'ÀMB per a la revisió i rectificació dels rebuts del Tribut Metropolità si es comprova que hi ha un error en el seu càlcul. El Grup Municipal d’Esquerra ha demanat oficialment que el govern municipal faci els tràmits administratius oportuns per fer realitat la voluntat expressada en el ple de dijous 28 de novembre i demanar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) la revisió, rectificació, o retirada, dels rebuts girats pel Tribut Municipal. Com ja va expressar al ple el regidor Íñigo Enterria, aquest és el procediment legal previst imprescindible, sense descartar altres formes que es consideri oportunes, per avalar la demanda veïnal expressada les darreres setmanes. Aquesta petició es va expressar a l’audiència pública per part de la plataforma ciutadana i posteriorment es va aprovar en forma de dues mocions al ple municipal per la majoria del consistori amb els textos: (...) Segon. SOL·LICITAR a l’AMB que es procedeixi a la revisió i rectificació si cal dels rebuts que resulti de la mateixa sota el principi d’unitat de criteris en el càlcul.(...) (...) Primer: Sol·licitar a l’AMB la retirada dels rebuts emesos i la devolució del rebuts pagats, en cas de constatar l’error de càlcul esmentat, abans de la finalització del termini de pagament. De la mateixa manera, reclamar a l’Ajuntament que esgoti totes les formules legals possibles amb l’objectiu d’aconseguir aquestes justes reclamacions de la ciutadania de no produir-se. (...) Les mocions aprovades pel ple municipal permeten vehicular propostes que fixen el posicionament dels representants democràticament escollits a l’Ajuntament si bé no obliguen a realitzar unes determinades actuacions administratives de competència municipal. Per tal que l’AMB faci la revisió, rectificació, o retirada, dels rebuts girats pel Tribut Municipal cal iniciar un expedient administratiu adequat, amb els informes municipals preceptius, i previ dictamen i sotmetiment a consulta de la comissió informativa oportuna.

L’assemblea local d’Esquerra renova l’Executiva

Un equip paritari de 20 persones abordarà els reptes de créixer a tots els nivells i consolidar el partit com a referent de l’esquerra independentista i ecologista a Cerdanyola. Dilluns 25 de novembre a les 19:00h l’assemblea local d’Esquerra Republicana de Catalunya ha renovat l’executiva del partit a Cerdanyola. Els militants han omplert el local social per debatre l’informe de gestió i la proposta d’objectius per als propers anys. També s’ha aprovat per unanimitat la proposta presentada de nova executiva que haurà de fer realitat el projecte revalidant Albert Turon a la presidència. El balanç presentat és francament positiu ja que assoleix els objectius proposats a l’assemblea de juliol de 2016 que eren «ampliar la base social, consolidar la línia de creixement electoral i millorar la presència pública». En aquest temps la militància ha crescut un 46% on dones han passat del 10% al 30% de l’afiliació. A més, ocupen més espais de responsabilitat ja que són el 50% de la nova executiva i el 60% de les regidories del Grup Municipal amb llocs de responsabilitat. Pel que fa als resultats electorals ERC ha consolidat uns resultats fregant el 20% dels vots a les darreres eleccions ja siguin municipals, al Parlament de Catalunya, al Congrés o al Parlament Europeu. Aquest percentatge suposa que entre 5.400 i 6.900 persones, segons les eleccions i la participació, confien en la proposta d’Esquerra per a Cerdanyola i altres nivells de representació política. Aquesta representativitat és també un repte que la nova executiva assumeix amb responsabilitat. La nova executiva es proposa continuar la feina feta fins ara, revisar de forma crítica els aspectes on cal millorar i ampliar el treball incorporant nous objectius. A més de consolidar el creixement del partit, la Secció Local treballarà específicament àmbits com la gent gran, persones d’orígens diversos, els drets i necessitats LGTBIQ, i continuar la feina per a una paritat real de les dones al partit.

Posicionament d’ERC Cerdanyola del Vallès respecte el tribut metropolità

Esquerra exigeix que s’aclareixi el càlcul del tribut, hi hagi unitat de criteris a tots els municipis i s’esmenin els errors rescabalant, si s’escau, a qui ja hagi pagat de més. Cal més informació sobre aquest tribut i que el govern municipal reclami a l’AMB per tal de rebre com abans millor les inversions que Cerdanyola necessita. El tribut metropolità (TM) és un impost de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a cobrir el cost que genera la prestació dels serveis públics de la seva competència. Alguns d’aquests serveis són els següents: transport urbà i interurbà de viatgers, serveis de l’aigua (abastament, depuració i potabilització, clavegueram), parcs urbans (per exemple el Parc del Turonet), la construcció d'habitatge protegit (Canaletes), tractament de residus, inversions en els ajuntaments i plans metropolitans (més de 100M€/any aprox). Entenem que el càlcul d’aquest impost és complex però exigim a les administracions competents, l’AMB i el govern municipal, que informin amb transparència de tot el procés i els criteris utilitzats. Si es detecten errors o diferències injustificades exigim que s’esmenin d’ofici retornant la diferència sense que les persones que han pagat hagin de fer més tràmits. També és imprescindible el treball i la pressió que ha de fer govern municipal en exigir les inversions més urgents que ara necessita Cerdanyola. Les més destacades són la licitació d’un nou servei de transport públic urbà, la millora del transport interurbà, inversions en reducció i reciclatge de residus, construcció habitatge públic de lloguer, o inversions com la remodelació de la carretera de Barcelona. El Grup Municipal d’ERC estarà al costat del govern per tal de que aquestes millores es facin realitat, però en denunciarà també, si cal, la falta d’iniciativa o de planejament que bloquegin aquests projectes. També és cert que amb la polèmica generada aquests darrers dies s’han difós algunes informacions falses que cal desmentir.

Disponibles les participacions d’ERC de la Grossa de Cap d’Any

Per tercer any consecutiu, la recaptació es donarà íntegrament a l’Associació Catalana pels Drets Civils. La Grossa de Cap d’Any està gestionada per les loteries de la Generalitat que destina el 100% dels beneficis a l’atenció social a Catalunya. Enguany la Secció Local d’Esquerra fa participacions de 2’50€ jugant 50 cèntims a quatre números i destinant 50 cèntims més a l’Associació Catalana pels Drets Civils. Aquesta entitat, formada per familiars i amics de les persones preses i represaliades, vol ajudar les famílies a fer més suportable la situació que estan patint tant econòmicament com donant assessorament legal o suport de tota mena. Esquerra, com no pot ser d’altra manera, fa les participacions amb la Grossa de Loteries de Catalunya per diversos motius. El primer és que els preus i els premis són iguals que la coneguda loteria de Nadal de Loterias y Apuestas del Estado, amb la diferència que els beneficis obtinguts pel sorteig es destinen íntegrament a l’atenció social a Catalunya. En tot cas, les loteries estatals són un ingrés multimilionari que va directe a les arques de l’Estat espanyol, el mateix que està impedint la lliure expressió democràtica i empresonant els polítics que han intentat que poguéssim exercir aquest dret. Comprar la loteria de l’Estat és finançar els carcellers. Les participacions d’Esquerra es podran trobar a: Local d’ERC (Sant Ramon 177) dimecres 17:00-19:00h Als actes públics, paradetes i les trobades obertes del 29/10/19 i 27/11/19 a les 19:00h Al Bar Grau Directament als militants i simpatitzants que en distribueixen Aquesta activitat ja porta recaptats 1.291 euros els darrers dos anys i es suma a altres propostes per recollir fons per les caixes de solidaritat com les parades de Sant Jordi, la venda de merxandising, donatius dels regidors i regidores del Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola, o els excedents de les activitats socials. Secció Local d’ERC a Cerdanyola 29 d’octubre de 2019  

Ens ajudes a garantir la transparència a les eleccions del 10N?

Diumenge 10 de novembre estem cridats a votar a les eleccions generals. És una nova oportunitat de demostrar la força de l'independentisme i dels valors republicans i exigir els nostres drets i llibertats de la forma com millor es defensen: exercint-los.   Per tal de vetllar per la netedat de tot el procés estem teixint una xarxa d'apoderats/des que cobreixi els 13 col·legis electorals i, si pot ser, les 67 meses electorals de Cerdanyola. És senzill, ningú estarà sol i hi haurà un coordinador a cada col·legi, facilitem un manual i tindrem una jornada de formació específica. No cal ser militant, ni tan sols tenir cap vinculació amb Esquerra, per fer d'apoderat/da.   Si ja vas fer d'apoderat/da a les passades eleccions només has d'escriure a cerdanyola@esquerra.cat donant el teu nom i cognoms.   Si fa temps que no fas d'apoderat/da o és el primer cop ens has de donar les dades següents a cerdanyola@esquerra.cat : Nom i Cognoms (com al DNI) Número de DNI Correu electrònic Telèfon mòbil Professió Data de naixement Adreça incloent codi postal i ciutat Col·legi on acostumes a votar Escaneig del DNI (per les dues cares) La darrera opció és a través de la web https://apoderats.cat/ on, a més del formulari, també trobareu informació i resposta a les preguntes freqüents sobre la tasca que anem a fer.   Les acreditacions les expedeix la Junta Electoral de Zona de Sabadell. Per tenir tota la documentació a temps necessitem que ens ho confirmeu ABANS DE DIUMENGE 03/11/2019!   Equip de campanya 10N Cerdanyola 28 d'octubre de 2019

Esquerra organitza un autocar a Lledoners dissabte 2 de novembre

ERC organitza un acte davant de la presó de lledoners amb motiu del segon aniversari dels empresonaments del president d’ERC, Oriol Junqueras, i del conseller Joaquim Forn. La Secció Local posa un autocar gratuït per facilitar el desplaçament. La Secció Local d’Esquerra participarà dissabte 2 de novembre a l’acte de suport als presos polítics amb motiu del segon aniversari de l’empresonament del President del partit i Vicepresident del Govern de la Generalitat, Oriol Junqueras. Degut a que coincideix amb la campanya electoral de les eleccions del 10N, aquesta serà probablement l’activitat de campanya amb més afluència d’ERC. Precisament per la gran assistència prevista, i per evitar col·lapses als accessos, la Secció Local de Cerdanyola torna a organitzar un autocar per arribar a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). En aquesta ocasió l’autocar serà gratuït, si bé cal inscripció prèvia ja que són places limitades. La sortida de Cerdanyola serà el dia 02/11/19 a les 10:00h de l’Av. del Parc Tecnològic i la tornada està prevista a les 14:30h. En aquesta ocasió l’autocar serà gratuït, si bé cal inscripció prèvia ja que són places limitades. La recaptació de la venda de merxandatge i de les participacions de loteria de la Grossa de Cap d’Any es destinarà a l’Associació Catalana pels Drets Civils, de suport a les persones preses i represaliades. No cal ser militant o tenir vinculació amb ERC per assistir a l’acte ni per fer ús de l’autocar. Només cal inscripció prèvia enviant un correu a cerdanyola@esquerra.cat indicant un nom de contacte i les persones que hi assistiran. Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada dels correus i un cop acabades es farà llista d’espera. No podem normalitzar l’existència de presos polítics a Catalunya ni la repressió desfermada per un estat que està perdent els papers. Seguirem mobilitzats. Ho tornarem a fer! Secció Local d’ERC a Cerdanyola 28 d’octubre de 2019  

Esquerra proposa no cobrar la taxa de manteniment del cementiri municipal mentre durin les obres de reforma

El Grup Municipal d’ERC vol adequar el cobrament de la taxa de manteniment a la situació actual del cementiri on les obres impedeixen fer-ne un ús normal degut a la manca de manteniment històrica. El passat juliol es van iniciar les obres de reforma del cementiri municipal de Cerdanyola del Vallès afectant els nínxols ubicats a la part més antiga del cementiri. Com a conseqüència es va exhumar i traslladar les restes dels nínxols afectats. La deficient conservació i manca de manteniment del cementiri ha ha fet que alguns familiars no pugin visitar els nínxols dels seus familiars difunts des de l’any 2018 essent aquesta una responsabilitat de l’Ajuntament. ERC presentarà al ple municipal d’aquest mes una moció per acordar l’exempció del pagament de la taxa per la conservació i manteniment del cementiri a aquells titulars afectats per les obres. El Grup Municipal considera que l’obligació de contribuir mitjançant aquesta taxa es fonamenta en la titularitat o tinença del dret funerari que no s’està gaudint. La petició precisa que aquesta exempció s’estableixi des de l’any 2020 i fins a l’any següent a la finalització. Grup Municipal d’ERC Cerdanyola Cerdanyola, 24 d’octubre de 2019