Cerdanyola del Vallès

Notícia

Posicionament d’ERC Cerdanyola del Vallès respecte el tribut metropolità

Esquerra exigeix que s’aclareixi el càlcul del tribut, hi hagi unitat de criteris a tots els municipis i s’esmenin els errors rescabalant, si s’escau, a qui ja hagi pagat de més.

Cal més informació sobre aquest tribut i que el govern municipal reclami a l’AMB per tal de rebre com abans millor les inversions que Cerdanyola necessita.El tribut metropolità (TM) és un impost de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a cobrir el cost que genera la prestació dels serveis públics de la seva competència. Alguns d’aquests serveis són els següents: transport urbà i interurbà de viatgers, serveis de l’aigua (abastament, depuració i potabilització, clavegueram), parcs urbans (per exemple el Parc del Turonet), la construcció d'habitatge protegit (Canaletes), tractament de residus, inversions en els ajuntaments i plans metropolitans (més de 100M€/any aprox).

Entenem que el càlcul d’aquest impost és complex però exigim a les administracions competents, l’AMB i el govern municipal, que informin amb transparència de tot el procés i els criteris utilitzats. Si es detecten errors o diferències injustificades exigim que s’esmenin d’ofici retornant la diferència sense que les persones que han pagat hagin de fer més tràmits.

També és imprescindible el treball i la pressió que ha de fer govern municipal en exigir les inversions més urgents que ara necessita Cerdanyola. Les més destacades són la licitació d’un nou servei de transport públic urbà, la millora del transport interurbà, inversions en reducció i reciclatge de residus, construcció habitatge públic de lloguer, o inversions com la remodelació de la carretera de Barcelona. El Grup Municipal d’ERC estarà al costat del govern per tal de que aquestes millores es facin realitat, però en denunciarà també, si cal, la falta d’iniciativa o de planejament que bloquegin aquests projectes.
També és cert que amb la polèmica generada aquests darrers dies s’han difós algunes informacions falses que cal desmentir. Per això volem puntualitzar alguns aspectes:

El TM no és un tribut finalista per a pagar el transport públic, tot i que una de les conseqüències de la integració és una rebaixa immediata de les tarifes integrades:
  • Abaratiment de la T10 (el cost de viatjar per la zona 1 amb una T10 baixa de 20,10€ a 10,10€).
  • Increment d’usuaris que deixen el cotxe.
  • Millora en el medi ambient i en la salut de les persones en utilitzar menys el vehicle privat. (Segons estudis del 2013, el cost de la contaminació de l’aire a Espanya és de 15.000 morts prematures i 45.000 milions d’euros).
  • Baixada d’ingressos al transport públic integrat en reduir el cost dels bitllets (previsió de 23M€ menys).

Concepció d’ERC sobre els impostos

No ens podem fer trampes al solitari i obviar que els serveis públics es paguen amb els nostres impostos, i que d'una forma o d'una altra els ciutadans haurem de pagar aquell cost.
Des d'un punt de vista redistributiu i solidari, i de foment del servei públic del transport, creiem que no s'hauria de repercutir el cost de la integració mitjançant una pujada del preu del bitllet, sinó q s'ha de socialitzar aquest cost. Una pujada de les tarifes del transport, afectaria principalment a les persones amb menys recursos usuàries d'aquest servei i aniria en contra del foment d’aquest servei públic en detriment del vehicle privat.

Situació actual

El debat sobre l’oportunitat de gravar els bens immobles per sufragar els serveis públics que presta l'ÀMB, pot ser intensa i sotmesa a tota consideració, però actualment no hi ha altres mitjans legals que aquesta, i 18 municipis porten anys pagant el TM. Això no treu que mitjançant convenis i l'acord amb tots els ajuntaments metropolitans es busqui una fórmula més justa, redistributiva, equitativa i solidària.
Així també som partidaris d’estendre l’aplicació de les reduccions en la quota, que actualment només se’n beneficien els immobles destinats a habitatges, als immobles amb activitats de serveis i de comerç de proximitat.
Considerem temerària la declaració del govern municipal dient que hi ha un error de càlcul. Des d'ERC creiem que abans de donar aquest titular sense més informació, el que hauria d'haver fet el govern és contrastar-ho i acordar-ho amb l'AMB, enlloc de fer populisme. Esperem que després de la campanya ciutadana, però també política, iniciada per no pagar el tribut, aquesta propaganda dels socialistes no acabi en res i provoqui que gent de bona fe que els cregui acabi pagant recàrrecs i multes perquè un govern irresponsable treu una notícia per apagar un foc i acaba generant-ne un altre, enlloc de treballar de forma seriosa, com d’altres ajuntaments, que han tingut la voluntat política per a poder dur a terme uns càlculs més adients.

Feina feta des d’ERC.

Conjuntament amb el grup metropolità d'ERC, treballem de forma acurada i sense fer soroll, com podem fer que els imports siguin menys onerosos pel conjunt dels ciutadans, i com afrontar aquest problema des de l'òptica metropolitana i del cost del servei. Aquesta feina requereix de calma, silenci i treball, perquè el que sí hem detectat és que el mètode de càlcul no s’ha aplicat de forma unitària i és injust al penalitzar els nous municipis que s'integren. Des de l’ajuntament, cal que es treballi per establir els valors reals cadastrals de tots els immobles des de l'any 2005 fins a l'actualitat i aplicar els percentatges i barems oportuns, la qual cosa, sense dubte farà rebaixar el preu del tribut que ara es paga.
Alguns dels partits que es posen darrera de la pancarta, ni fan ni van fer res quan han pogut fer-ho. Principalment partits que ara i abans han tingut i tenen responsabilitats de govern.
Estem totalment d’acord en que cal millorar i invertir més en transport, però és lògic que per aquestes millores cal recaptar impostos mitjançant l’aportació solidària de tots els municipis metropolitans, no esperant que els habitants d'altres municipis ens paguin uns serveis que ells porten temps pagant
També hem sentit a dir que no s'ha planificat unes millores determinades ni calendaritzades, i això no és del tot cert, a l'abril de 2019 l'AMB va aprovar inicialment el pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), aquest instrument de planificació i programació sobre mobilitat que l'AMB preveu impulsar i executar en els propers sis anys (2019-2024), 102 mesures per millorar la mobilitat metropolitana.
ERC va fer l'estudi oportú d'aquest PMMU i va detectar que a Cerdanyola del Vallès, no hi ha previst ni augmentar la flota de vehicles, ni implementar els serveis de transport a demanda en àrees de molt baixa densitat, ni estudiar la viabilitat de noves línies d'autobusos, ni incrementar la freqüència a les hores punta en línies al límit de la capacitat. Davant d'aquest fets, ERC Cerdanyola sí que vam presentar al·legacions en el sentit d'exigir millores i noves línies de bus urbanes, implementar un park&ride a l' estació de rodalies de la UAB, augmentar el transport a demanda i reclamar més Bicibox i EBicibox. Quan vàrem preguntar al govern municipal socialista sobre el seu posicionament al respecte del PMMU, aquest ens va dir que el PMMU concorda amb les aportacions i demandes efectuades i que no s'ha vist necessari la presentació d'al·legacions. Desconeixem si la resta de partits polítics municipals han presentat al·legacions a aquest PMMU, com hauria de ser en consonància d'algunes declaracions i reivindicacions que han fet.

Exigències al govern municipal i a l'AMB:
  1. Que govern concreti de comú acord amb l'oposició les millores concretes en el transport urbà i infraestructures vinculades a millores en la mobilitat sostenible.
  2. Millores en el servei del transport públic i tarifació social dels títols de transport (targeta rosa, T16 o altres títols encara no integrats). Cal anar més enllà de la tarifa plana del títol de transport (sistema tarifari integrat a la zona 1).
  3. Transparència

De d’Esquerra creiem necessari fer aquesta comunicació com a acte de divulgació i informació imprescindible davant dels fets esdevinguts recentment i les declaracions de partits polítics, plataformes i ciutadans particulars.
Els polítics i els poders públics hem de ser transparents, hem de ser didàctics, hem d'explicar els problemes amb tota la seva complexitat i amb totes les dades, i no hem de caure en populismes ni amb receptes màgiques. Per això lamentem la manca d’informació per part del govern municipal que ha preferit mirar cap a una altra banda. Des d'ERC, en la línia del que argumentem i sent coherents amb el que diem, hem realitzat ja diferents actes públics informatius, i hem sortit a xarxes i mitjans per explicar què comporta el nou tribut metropolità.


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
22 de novembre de 2019