Cerdanyola del Vallès

Notícia

Esquerra proposa elevar a acord plenari les mocions del tribut metropolità

ERC considera que les mocions aprovades són simples declaracions i insta al govern municipal que iniciï l'expedient oportú per a requerir formalment l'ÀMB per a la revisió i rectificació dels rebuts del Tribut Metropolità si es comprova que hi ha un error en el seu càlcul.


El Grup Municipal d’Esquerra ha demanat oficialment que el govern municipal faci els tràmits administratius oportuns per fer realitat la voluntat expressada en el ple de dijous 28 de novembre i demanar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) la revisió, rectificació, o retirada, dels rebuts girats pel Tribut Municipal. Com ja va expressar al ple el regidor Íñigo Enterria, aquest és el procediment legal previst imprescindible, sense descartar altres formes que es consideri oportunes, per avalar la demanda veïnal expressada les darreres setmanes.

Aquesta petició es va expressar a l’audiència pública per part de la plataforma ciutadana i posteriorment es va aprovar en forma de dues mocions al ple municipal per la majoria del consistori amb els textos:
  • (...) Segon. SOL·LICITAR a l’AMB que es procedeixi a la revisió i rectificació si cal dels rebuts que resulti de la mateixa sota el principi d’unitat de criteris en el càlcul.(...)
  • (...) Primer: Sol·licitar a l’AMB la retirada dels rebuts emesos i la devolució del rebuts pagats, en cas de constatar l’error de càlcul esmentat, abans de la finalització del termini de pagament. De la mateixa manera, reclamar a l’Ajuntament que esgoti totes les formules legals possibles amb l’objectiu d’aconseguir aquestes justes reclamacions de la ciutadania de no produir-se. (...)

Les mocions aprovades pel ple municipal permeten vehicular propostes que fixen el posicionament dels representants democràticament escollits a l’Ajuntament si bé no obliguen a realitzar unes determinades actuacions administratives de competència municipal. Per tal que l’AMB faci la revisió, rectificació, o retirada, dels rebuts girats pel Tribut Municipal cal iniciar un expedient administratiu adequat, amb els informes municipals preceptius, i previ dictamen i sotmetiment a consulta de la comissió informativa oportuna. Aquest procediment ha d’acabar amb l’aprovació pel ple en forma d’acord resolutiu, que com es va comprovar amb les mocions, previsiblement gaudirà d’uns suport majoritari.

També caldrà que l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès acordi el requeriment previ en litigis entre administracions públiques, previ a la interposició de cap recurs contenciós administratiu, com està establert a l’art. 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa -administrativa (LJCA).

El Grup Municipal d’Esquerra insta el govern municipal a fer aquests passos de manera immediata per no demorar tot el tràmit administratiu. Un cop iniciat aquest expedient, incorporats els informes necessaris en temps i forma, i presentada a la comissió informativa oportuna, es podrà convocar un ple extraordinari, o incloure aquest punt en l’ordre del dia del proper ple ordinari, per a la seva discussió i votació.

Aquest procediment ha de permetre recalcular la quota del Tribut Municipal d’acord amb l'informe de serveis econòmics municipals de data 13/11/19 Aquest estudi afirma que "arribar als valors cadastrals 2005 dels immobles del municipi de Cerdanyola del Vallès sense tenir en compte que al 2005 es va aprovar una ponència de valors general amb efectes 01/01/2006 desvirtua totalment el càlcul de la quota líquida 2005 i la seva repercussió a la quota líquida de l'exercici 2019 i la reducció a aplicar-hi".


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
29 de novembre de 2019