Cervera

Notícia

Reglament de participació ciutadana, sense participació ciutadana!

En el darrer ple, celebrat el passat dia quatre d’aquest mes, es va aprovar un nou reglament de participació ciutadana per a la nostra ciutat. El nostre grup, ERC-Cervera,  hi va votar en contra. La raó principal del nostre vot negatiu és que el procés seguit per a la seva confecció ha estat, paradoxalment, sense la participació de la ciutadania!

En l’article 7 d’aquest mateix reglament s’expliquen les fases que han de tenir els processos participatius, fases que creiem que hauria d’haver seguit aquest reglament. En aquest article trobem:
1.- En el marc dels processos participatius que s’impulsen es garantirà que se segueixin de manera integral les següents fases:
a)Fase d'informació, mitjançant la qual es tracta de difondre al conjunt de la ciutadania afectada la matèria o el projecte sobre el qual es vol demanar la participació, amb l'ús dels mitjans adients.
b)Fase de debat ciutadà, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades, es promou el diagnòstic, el debat i, especialment, la generació de propostes de la ciutadania.
c)Fase de retorn, mitjançant la qual es trasllada als i les participants i al conjunt de la ciutadania el resultat del procés.
d)Seguiment: mitjançant una comissió de seguiment o d'altres procediments de seguiment.

Ens adonem que cap de les fases del procés participatiu que s’estableixen en aquest article no s’han tingut en compte! Si en la realització d’aquest reglament ja no es segueix el que s’articula, és agosarat suposar  que la seva aplicació serà nul·la o poc eficaç?

El nostre grup va sol·licitar, dues vegades, que aquest reglament no fos presentat per a la seva aprovació en el ple i va proposar que el redactat del mateix servís com a esborrany per a una vertadera discussió  amb la ciutadania ( fases a i b del reglament).

Ja resulta curiós que en comissions com la de l’Aquelarre, la del parc Mas Duran, la de comerç... regidors de la paeria segueixin un veritable procés participatiu amb les entitats i, en canvi, en la confecció d’aquest reglament no s’hagi seguit cap procés obert. Serà que en l’equip de govern hi ha dues maneres diferents d’entendre aquest concepte?

Creiem que en tot aquest procés no s’han fet les coses bé. Hi ha hagut precipitació. No serà per voluntat d’avançar-se a presentar la nova proposta de reglament davant la que està treballant un altre partit?
Per part nostra, tan sols ens queda presentar esmenes –seguint la funció que marca la llei- i esperar  que siguin acceptades per l’equip de govern.
 
ERC-Cervera