Cervera

Notícia

La Cervera de tothom

Diu la darrera publicació oficial del padró municipal que, a 1 de gener de 2018, a
Cervera hi havia 9.066 persones empadronades.

Cadascuna d’elles amb un sexe, una edat, un origen, una cultura, uns estudis, un
posició laboral, una nacionalitat, ... Aquesta riquesa de matisos en les persones, fa que
la societat cerverina sigui diversa, afortunadament diversa.

La diversitat és un valor que fa grans els pobles. La diversitat ens obre els ulls quan
miren els altres i ens adonem que tenim al voltant persones, com nosaltres, que viuen,
pensen i senten d’una manera que no és com la nostra. La diversitat ens ajuda a
entendre que la forma com vivim, pensem i sentim no és única, que n’hi ha d’altres i, el
més fabulós de tot, que ens dona una gran oportunitat de créixer com a persones i
com a ciutadans.

La diversitat hem de viure-la amb la mirada oberta. Ningú està legitimat per imposar cap
forma de vida, pensament o sentiment. La diversitat serveix per construir. Això
solament és possible si es fa sense imposicions, sense preeminències, sense
supremacies. Això solament és possible cercant la cohesió entre formes de viure, de
pensar i de sentir. Cohesió que no pot ser excloent i que necessita d’una voluntat de
conèixer l’altre i de reconèixer la seva realitat. Precisa un diàleg constant. Reclama una
generositat exquisida en la interacció mútua. Exigeix humilitat en la valoració pròpia i
empatia valoració de l’altre.

Cal que tothom hi posi el millor d’ell mateix. La societat cohesionada és un objectiu
massa valuós que no podem malmetre per una visió egoista de la vida en comú. La
societat cohesionada és una assegurança de benestar i felicitat.

La igualtat entre les persones és d’origen. Totes tenen els mateixos drets des del
moment del seu naixement i els drets no tenen condicionants. Si és així, perquè no es
respecten els drets a tothom i hi ha persones que, per aquest fet, tenen menys
oportunitats ?

La resposta és senzilla: els matisos no es tracten igual, la diversitat no és entesa com
un valor, la cohesió te un biaix orientat cap el model majoritari i ofega les minories i els
col·lectius vulnerables.

Així veiem que el sector dominant de la societat fa mans i mànigues per evitar que la
seva manera de viure, pensar i sentir perdi protagonisme i, de forma maquiavèl·lica,
parli de la necessitat d’integració de les minories i dels vulnerables. Integració que
massa sovint suposa l’aniquilació d’altres formes de viure, pensar i sentir i que,
paradoxalment, molta població entén com una posició lògica i que suposa una millora
evident pels desafavorits.

A ERC-AM de Cervera no ens agrada aquest model d’integració. Per això volem parlar
de cohesió com una oportunitat d’aprenentatge comú i compartit que ens ha de portar
a ser millors com a societat, com a ciutadania i com a persones.

Com s’ha dit més amunt, la cohesió passa pel coneixement i reconeixement de totes
les realitats existents a Cervera. Passa pel diàleg constant entre elles. Passa per una
interacció mútua generosa. Volem fer que la Paeria de Cervera treballi en aquest sentit
i, per això, volem obrir totes les eines i tots els mecanismes possibles per a facilitar la
participació de tothom, no solament cada quatre anys a l’escollir els representants a
l’Ajuntament, sinó cada dia. Per nosaltres la participació permet el coneixement de
totes les realitats i solament des del coneixement es pot reconèixer les diferents
sensibilitats que, un cop identificades, permetran mantenir el més fluït dels diàlegs que
donarà fruit satisfactori si l’abonem amb generositat i humilitat.

ERC-AM volem aquest model perquè volem una Cervera dels 9.066 cerverins i
cerverines, una CERVERA DE TOTHOM.