Cervera

Notícia

Construim un projecte educatiu de ciutat

ERC-MES-AM va exposar, el passat dimecres, la necessitat que tenen les ciutats de disposar d’un projecte educatiu d’àmbit municipal que permeti ordenar tots els circuits educatius, tan els formals com els informals, per on transiten infants i adolescents durant la seva etapa escolar i, també, les persones adultes en la seva formació personal i laboral al llarg de tota la seva vida.
Aquest projecte educatiu, a la vegada, ha de servir per planificar la gestió de l’educació en els propers anys, cercant objectius col·lectius que satisfacin les necessitats de les persones, de les empreses, de les entitats i, en general, de la societat cerverina.

Joan Santacana, cap de llista per ERC-MES-AM a les properes eleccions municipals, i Bernat Solé, diputat al Parlament de Catalunya, on forma part de la Comissió d’Educació, i alcalde d’Agramunt, argumentaren que l’educació, a part de ser la base del creixement de tota persona, és una eina molt potent per cohesionar la societat. Utilitzant paraules de Nelson Mandela: l’educació és l’arma més poderosa per canviar el món. Això li dona la categoria de bé comú i, com a tal, ha de ser tractada des d’un punt de vista comunitari. Ningú pot ser aliè a la gestió de l’educació.

Tota persona rep, durant la seva etapa escolar, inputs de tota mena que van configurant la seva personalitat o, dit d’altra manera, que contribueixen a la seva educació. Aquest inputs no arriben només de l’àmbit educatiu formal, l’escola, sinó que es reben de manera més informal des d’altres sectors: la família, les activitats extraescolars, l’esport, el lleure, la comunitat religiosa, el cercle d’amistats ... És el que es coneix en el món pedagògic com a Educació 360.

El municipi ha de conèixer aquest conglomerat heterogeni, ha de poder detectar els lligams que els conformen, ha de determinar si té llacunes per cobrir o si té aspectes que no contribueixen al creixement harmònic de cada infant o adolescent i, en conseqüència, de la pròpia comunitat. El municipi ha d’establir la governança de tot el sistema i, en definitiva, ha de conjuntar tots els agents que el conformen per determinar quins han de ser els objectius comuns i quin és el millor camí per assolir-los.

Això suposa l’existència d’un projecte educatiu de ciutat, impulsat des de l’ajuntament i elaborat per tots els agents. L’educació és cosa de tothom.

El projecte educatiu de ciutat servirà, entre altres coses, per fixar les normes d’escolarització, per evitar la segregació, per oferir a les famílies més vulnerables oportunitats en àmbits informals i comunitaris als que tenen dificultat per accedir-hi, per fer una societat més oberta, amb horitzons més amplis, més equitativa i més cohesionada.

El projecte educatiu de ciutat també ha de definir les necessitats de formació post-obligatòria, professional i d’altres tipus que precisen les entitats i empreses per al seu desenvolupament i, també, la que demana la ciutadania per al seu enriquiment com a persones.

El projecte educatiu de ciutat és la baula que ha d’existir entre el model educatiu català establert i els projectes educatius de centre dels de les escoles i dels instituts de Cervera.
Des d’ERC-MES-AM farem el possible per a què Cervera construeixi, en breu, el seu projecte educatiu de ciutat i que aquest sigui producte del treball generós de tothom.