Corbera de Llobregat

Documents

DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE ELS ATACS A L’ESCOLA CATALANA I A LA CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA, I LA DISCRIMINACIÓ QUE PATEIX El BAIX LLOBREGAT ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT

Exposició de motius:
Catalunya ha estat històricament un poble de pau i d’acollida. El treball i l’esforç de tots els
seus ciutadans i ciutadanes, amb independència del seu origen familiar, ha forjat un país amb
enormes potencialitats de prosperitat; una prosperitat greument amenaçada per la crisi
internacional, sí, per també per altres qüestions més properes geogràficament. Gavà no és 
pas cap excepció d’aquesta realitat compartida amb la resta de la comarca i de Catalunya.
Tot i l’enorme aportació fiscal de les catalanes i catalans a les finances de l’Estat espanyol, les
aportacions econòmiques i inversions públiques de l’Estat al nostre país, no només estan molt
per sota del PIB que generem, sinó del mateix percentatge de població a nivell estatal.
Aquesta situació, repetida any rere any als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) ha portat
que serveis públics, com el transport ferroviari de rodalies, restin lluny del que s’ofereixen en
altres àrees metropolitanes europees. La insuficient freqüència de combois al llarg del dia i/o el
nombre de vagons en servei, i els diaris endarreriments i incidències de la línia R2 que
travessa la nostra població, demostren aquestes històriques mancances.
Fa poc s’han conegut les xifres del projectes de PGE per al 2013. Entre d’altres qüestions
discriminatòries, contemplen que, mentre el necessitat servei de rodalies de l’àrea de
Barcelona rebrà només 14 M€, el de Madrid arribarà als 44 M€. A més, segons dades del
Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Estat només va executar el 35% de les inversions
pressupostades l’any passat, mentre la Comunitat de Madrid no només en va veure
executades totes, sinó que es feren més encara, arribant al 111% de les inversions
programades. Juntament amb aquestes dades, quedaran novament pendents els prop de
1.000 M€ que resten encara de l’acompliment de la disposició addicional 3a. de l’Estatut,
corresponents als anys 2008 i 2009. Així, segons la Generalitat, s’ha acumulat un dèficit en
inversions de l’Estat al nostre país que supera els 8.000 M€.
Per altra banda, el debat sobre el futur col·lectiu del nostre país ha estat novament afectat per
declaracions i manifestacions ofensives contra Catalunya i la seva ciutadania. Si aquest passat
estiu les xarxes socials varen estar farcides d’inacceptables missatges que desitjaven que els
incendis forestals patits provoquessin encara pitjors conseqüències en vides humanes, ara,
una part significativa dels missatges polítics i mediàtics sobre Catalunya corresponen a
discursos intimidatoris, o que pretenen alimentar la por respecte les decisions que
democràticament i lliure vulgui prendre la ciutadania d’aquest país.
Un dels elements més preuats d’una societat moderna i desenvolupada és el seu nivell
educatiu i cultural. Catalunya ha anat construint des de la recuperació de les seves institucions
d’autogovern un sistema educatiu lloat per la UE pel que fa a l’aprenentatge de les llengües
oficials, i que ha estat exemple aquests darrers anys en l’acollida i d’integració per als molts i
molts milers de nous alumnes provinents de famílies de nouvinguts a Catalunya de totes les
regions del món. Un model d’èxit pel que fa a la inclusió social i cultural, i de garantia d’igualtat
d’oportunitats, que no es pot posar en perill sota cap concepte.
Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal xxxx proposa al Ple 
l’adopció del següents
 
Acords:
1. Denunciar que la comarca del Baix Llobregat, tornarà a ser
discriminada als PGE en inversions i infraestructures, i reclamar del Govern de l’Estat
que els rectifiqui durant el seu tràmit parlamentari. En aquest sentit, el ple de
l’Ajuntament de xxx expressa el seu suport a les esmenes presentades pels grups
parlamentaris al Congrés que plantegin resoldre aquest greuge que afecta als
ciutadans i empreses de xxx, el Baix Llobregat i la resta de Catalunya.
2. Condemnar enèrgicament les declaracions del Ministre d’Educació, Cultura i Esports,
José Ignacio Wert en les que amenaça els nens i nenes catalans a rebre
adoctrinament ideològic a les escoles. Així mateix, expressar el rebuig més explícit del
ple municipal a l’anunci d’impulsar des del seu ministeri una xarxa de segregació
escolar a Catalunya per qüestions lingüístiques; intentant així erosionar el model
pedagògic d’integració que exitosament representa la immersió lingüística a les
escoles. Un model avalat per la comunitat educativa de fa molts anys, i que és
producte d’un incontestable consens polític i ciutadà al llarg de tot aquest temps.
3. Condemnar també de manera totalment enèrgica les declaracions amenaçadores de
l’eurodiputat Alejo Vidal-Quadras, en les que reclamava del govern de l’Estat la
intervenció armada de la Guardia Civil, com a ús “legítim de la coacció”, contra la
Generalitat de Catalunya i els seus legítims representants del seu Govern. I en aquest
cas, fer-se seves les crítiques realitzades per un dels principals portaveus
parlamentaris de l’Eurocambra, en les que afirmava que les paraules de Vidal-Quadras
“recorden els dies més foscos del segle XX”.
4. Fer arribar aquests acords a la Presidència del Govern espanyol, al ministeri
d’Educació, Cultura i Esports, al ministeri de Foment, a la presidència del Parlament
Europeu, a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, així com a totes les forces
parlamentàries presents al Congrés i Senat espanyols.