Cornellà de Llobregat

Totes les notícies


Ajuntament

Ple del 20 de juliol del 2017

Aquest dijous, 20 de juliol, a les 19 hores, tindrà lloc el Ple ordinari del mes de juliol al Saló de Plens de l'Ajuntament de Cornellà. El Grup Municipal d'ERC-AM presentem dues mocions: la primera, és la moció conjunta amb tots els grups per donar suport a la candidatura per declarar la sardana com a patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco. La podeu llegir aquí (pdf). La segona no va passar la Junta de Portaveus per l'oposició del PSC i, per tant, no es debatrà al Ple. La nostra moció demanava declarar el rei d'Espanya persona non grata a Cornellà. La podeu llegir aquí (pdf). L'ordre del dia complet és el següent: Part resolutiva 1.- Aprovació de l’acta núm. 7/17 corresponent a la sessió ordinària del dia 29 de juny d'enguany 2.- Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a continuació es relacionen: 2.1. Decret núm. 3345/17 de data 27 de juny, mitjançant el qual es modifica el punt tercer de la part dispositiva del Decret de l'Alcaldia núm. 1698/2016 de 19 d'abril, pel qual s’estableix el règim de delegacions de competències de l'Alcaldia. 2.2. Decret núm. 3482/17 de data 7 de juliol, mitjançant el qual es deixar sense efecte el decret de l’Alcaldia 662/2017 de 3 de febrer i el decret de l'Alcaldia 1760/17 de data 6 d'abril, i s'aprova el nou organigrama funcional de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 3. Aprovar l'aplicació de l’increment 1% de les retribucions a percebre pel personal funcionari i laboral d’aquest Ajuntament, amb efectes 1 de gener de 2017. 4. Aprovar la modificació de la plantilla del personal d'aquesta Corporació i de l’institut Municipal de Radiodifusió aprovada pel Ple del dia 27 d'octubre de 2016. 5. Atorgar autorització a la Comunitat islàmica de Cornellà Mesquita Al-Tauba per ta que cedeixi el solar del carrer Cirerers a la Fundació Privada Al-Tauba, quedant aquesta Fundació subrogada en tots els drets i obligacions. 6. Designar l'Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.

Ple Cornellà

Ple del 29 de juny del 2017

Aquest dijous, 29 de juny, a les 19 hores, tindrà lloc el Ple ordinari del mes de juny al Saló de Plens de l'Ajuntament de Cornellà. El Grup Municipal d'ERC-AM presentem dues mocions: la primera, és la moció per elaborar un informe sobre l’impacte a Cornellà de l’edificació de l’ARE de la Montesa. Aquesta ARE (Àrea Residencial Estratègica) suposarà contruir 2100 habitatges nous al barri espluguí de la Montesa, a tocar de Sant Ildefons i del barri de Sant Feliu de l'Hospitalet, una zona ja prou massificada. Per això, demanem que se'ns informi de l'estat de tramitació d'aquesta ARE i que s'estudiï quins efectes tindrà sobre el nostre municipi. La segona és la moció per elaborar un Pla de Prevenció de Residus actualitzat. Per fer-lo, demanem que s'avaluï en un termini de 3 mesos el Pla anterior, corresponent als anys 2013-2016, per saber quin grau de compliment ha tingut i quines mancances es detecten. A partir d'aquí, instem l'Ajuntament a elaborar-ne un de nou per als propers exercicis per tal de mirar de resoldre totes les mancances actuals en aquesta matèria. A més, demanem que l'Ajuntament, en el marc de la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus, que se celebra al novembre, creï noves propostes en aquest sentit, així com també que desenvolupi mesures per al "Let's clean Europe" del maig del 2018. L'ordre del dia complet és el següent: Part resolutiva Aprovació de l'acta núm. 6/17 corresponent a la sessió ordinària del dia 25 de maig d'enguany Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a continuació es relacionen: Decret núm. 2729/17 de data 1 de juny, mitjançant el qual s'aprova el Pla d'Actuació Municipal 2017-2019. Decret nύm, 2853/17 de data 8 de juny, mitjançant el qual s'incorpora condició, línies d'actuació i modificacions, i s'aprova el text definitiu del Pla Estratègic en matèria de subvencions 2016-2019. Decret núm. 2891/17 de 8 de juny, mitjançant el qual es deixa sense efecte els nomenaments com a vocal titular i suplent del Ple del Consell Municipal d’Esports als representants del Club Natació Cornellà i, es nomena nous vocals titular i suplent.