Cornellà de Llobregat

Notícia

Ple del 29 de juny del 2017

Ple Cornellà
Ple Cornellà
Aquest dijous, 29 de juny, a les 19 hores, tindrà lloc el Ple ordinari del mes de juny al Saló de Plens de l'Ajuntament de Cornellà.

El Grup Municipal d'ERC-AM presentem dues mocions: la primera, és la moció per elaborar un informe sobre l’impacte a Cornellà de l’edificació de l’ARE de la Montesa. Aquesta ARE (Àrea Residencial Estratègica) suposarà contruir 2100 habitatges nous al barri espluguí de la Montesa, a tocar de Sant Ildefons i del barri de Sant Feliu de l'Hospitalet, una zona ja prou massificada. Per això, demanem que se'ns informi de l'estat de tramitació d'aquesta ARE i que s'estudiï quins efectes tindrà sobre el nostre municipi.

La segona és la moció per elaborar un Pla de Prevenció de Residus actualitzat. Per fer-lo, demanem que s'avaluï en un termini de 3 mesos el Pla anterior, corresponent als anys 2013-2016, per saber quin grau de compliment ha tingut i quines mancances es detecten. A partir d'aquí, instem l'Ajuntament a elaborar-ne un de nou per als propers exercicis per tal de mirar de resoldre totes les mancances actuals en aquesta matèria. A més, demanem que l'Ajuntament, en el marc de la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus, que se celebra al novembre, creï noves propostes en aquest sentit, així com també que desenvolupi mesures per al "Let's clean Europe" del maig del 2018.

L'ordre del dia complet és el següent:

Part resolutiva
 1. Aprovació de l'acta núm. 6/17 corresponent a la sessió ordinària del dia 25 de maig d'enguany
 2. Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a continuació es relacionen:
  1. Decret núm. 2729/17 de data 1 de juny, mitjançant el qual s'aprova el Pla d'Actuació Municipal 2017-2019.
  2. Decret nύm, 2853/17 de data 8 de juny, mitjançant el qual s'incorpora condició, línies d'actuació i modificacions, i s'aprova el text definitiu del Pla Estratègic en matèria de subvencions 2016-2019.
  3. Decret núm. 2891/17 de 8 de juny, mitjançant el qual es deixa sense efecte els nomenaments com a vocal titular i suplent del Ple del Consell Municipal d’Esports als representants del Club Natació Cornellà i, es nomena nous vocals titular i suplent.
  4. Decret núm. 3101/17 de data 19 de juny, mitjançant el qual es designa nou membre integrant del Ple del Consell de Salut, a l’entitat ciutadana CCOO BLLAPAG
 3. Aprovar l'inici de l'expedient de contractació del "Projecte constructiu de les places Narcís Monturiol i Francesc Layret”.
 4. Aproνar l'expedient de modificació de crèdit núm. 16/2017 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses.
 5. Aprovar inicialment la modificació número 1 del Reglament de la Comissió Municipal de Protecció Civil.
 
Mocions
 1. Moció del Grup Polític Municipal de PSC-CP, C's, ICV-EUIA-EP-E i PP, sobre l'accessibilitat universal a Cornellà de Llobregat.
 2. Moció del Grup Polític Municipal de CEC-CPC, de rebuig de les declaracions de l'Alcalde contra el dret a decidir del poble de Cornellà.
 3. Moció del Grup Polític Municipal de CEC-CPC, per a l’adhesió a la xarxa municipalista contra el deute il·legítim i les retallades.
 4. Moció del Grup Polític Municipal de C's, per a la promoció de l'artesania i la recuperació dels oficis perduts al municipi.
 5. Moció del Grup Polític Municipal d’ERC-AM, per a l'elaboració d’un informe sobre l’impacte a Cornellà de l’edificació de l’ARE Montesa.
 6. Moció del Grup Polític Municipal d'ERC-AM, per l'elaboració d'un Pla de Prevenció de Residus.
 7. Moció del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, per una contractació pública social
 8. Moció del Grup Polític Municipal del PP, per a la desratització dels barris de la ciutat.
 9. Moció de la Regidora no Adscrita senyora María Carmen López Álvarez, per a sol·licitar els bens immatriculats per la jerarquia catòlica.
 10. Moció de la Regidora no Adscrita senyora María Carmen López Álvarez, per domar Suport al manifest de la rebel·lió a l'atenció primària “Millorar el sistema sanitari: Emfortir l’atenció primària"
 
Precs i preguntes