Cornellà de Llobregat

Notícia

Ple del 20 de juliol del 2017

Ajuntament
pl. Església
Aquest dijous, 20 de juliol, a les 19 hores, tindrà lloc el Ple ordinari del mes de juliol al Saló de Plens de l'Ajuntament de Cornellà.

El Grup Municipal d'ERC-AM presentem dues mocions: la primera, és la moció conjunta amb tots els grups per donar suport a la candidatura per declarar la sardana com a patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco. La podeu llegir aquí (pdf).

La segona no va passar la Junta de Portaveus per l'oposició del PSC i, per tant, no es debatrà al Ple. La nostra moció demanava declarar el rei d'Espanya persona non grata a Cornellà. La podeu llegir aquí (pdf).


L'ordre del dia complet és el següent:


Part resolutiva

1.- Aprovació de l’acta núm. 7/17 corresponent a la sessió ordinària del dia 29 de juny d'enguany

2.- Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a continuació es relacionen:
2.1. Decret núm. 3345/17 de data 27 de juny, mitjançant el qual es modifica el punt tercer de la part dispositiva del Decret de l'Alcaldia núm. 1698/2016 de 19 d'abril, pel qual s’estableix el règim de delegacions de competències de l'Alcaldia.
2.2. Decret núm. 3482/17 de data 7 de juliol, mitjançant el qual es deixar sense efecte el decret de l’Alcaldia 662/2017 de 3 de febrer i el decret de l'Alcaldia 1760/17 de data 6 d'abril, i s'aprova el nou organigrama funcional de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

3. Aprovar l'aplicació de l’increment 1% de les retribucions a percebre pel personal funcionari i laboral d’aquest Ajuntament, amb efectes 1 de gener de 2017.

4. Aprovar la modificació de la plantilla del personal d'aquesta Corporació i de l’institut Municipal de Radiodifusió aprovada pel Ple del dia 27 d'octubre de 2016.

5. Atorgar autorització a la Comunitat islàmica de Cornellà Mesquita Al-Tauba per ta que cedeixi el solar del carrer Cirerers a la Fundació Privada Al-Tauba, quedant aquesta Fundació subrogada en tots els drets i obligacions.

6. Designar l'Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornellà), en la seva condició d’entitat urbanística especial, com a administració actuant als efectes exclusius de ser receptora de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitamerat urbanístic de l’àmbit d’actuació del projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació urbanística Avinguda de les Flors.

7. Sotmetre a informació pública l'expedient de Modificació Puntual del PGM per la regulació de la reserva d’aparcament en el sistema urbanístic dotacional públic, de Cornellà de Llobregat.

8. Donar compte al Ple, a efectes informatius, que s'ha procedit a deixar sense efectes el nomenament del senyor Jorge Garcia Mulet com a Portaveu, i s'ha nomenat com a nou Portaveu del Grup Polític Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C's) al senyor Daniel Martínez Rodríguez.

9. Modificar l'acord penari adoptat per aquest Ajuntament el dia 2 de juliol de 2015, als efectes que el senyor Daniel Martínez Rodríguez desenvoluparà les funcions de Portaveu del Grup Polític Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadansa (C's)

Punt d’Urgència. Aprovar inicialment la revocació del nomenament de la Verge del Roser com a alcaldessa honorífica de la ciutat de Cornellà de Llobregat.

Mocions

1. Moció dels Grups Polítics Municipals, en suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO.

2. Moció del Grup Politic Municipal de CEC-CPC, em defensa del sector del taxi, contra l’intrusisme i la desregulació.

3. Moció del Grup Polític Municipal de C’s, sol·licitant espais i zones d’ombra en el parc de la Ribera i en altres zones infantils de la ciutat.

-Moció del Grup Polític Municipal d'ERC-AM, en favor de la democràcia i per declarar persona non grata el rei del regne d’Espanya.

4. Moció del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, sobre la regulació del Iloguer

5. Moció del Grup Polític Municipal del PP, per a rendir homenatge a Miguel Angel Blanco.

6. Moció de la Regidora no Adscrita senyora María Carmen López Álvarez, per defensar la baixada de ràtios a favor de la qualitat de l'educació i l'ensenyament públic.

Precs i preguntes