Cunit

Totes les notícies

El grup municipal d'ERC Cunit reclama que les obres de la C31 s'ajornin fins després de l'estiu

Durant el passat ple del mes de març, l'alcaldessa de Cunit va explicar que les obres s'iniciarien pròximament. El grup municipal d'ERC Cunit ha entrat una instància a l'Ajuntament de Cunit sol·licitant que des de l'equip de govern es facin totes les gestions possibles amb el Departament corresponent per tal que les obres de millora de la C31 s'iniciïn un cop passat l'estiu d'enguany per tal de no perjudicar encara més els comerços del municipi suficientment perjudicats per la crisi de la Covid-19. Durant el passat ple del mes de març, l'alcaldessa de Cunit va explicar que les obres s'iniciarien pròximament. Des d'ERC Cunit considerem que el fet d'iniciar-se pròximament, tot i que tenim molt clar que són obres molt necessàries, agafaria pel mig un estiu que, ja de per si, s'estima que serà complicat pels negocis locals, a més dels problemes derivats del trànsit per fer-se obres en aquesta època i de perjudici per a la ciutadania. És per aquest motiu que fem aquest prec per tal que sigui el mateix ajuntament qui s'encarregui de sol·licitar-ho a la Generalitat.  

Carme Martínez: Dia Internacional de les Dones 8M 2021

Avui celebrem el Dia Internacional de la Dona, una data important a la qual totes i tots som cridats per reivindicar els drets de les dones i la igualtat efectiva entre dones i homes. Fem un homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i posem de manifest les desigualtats, però aquesta reivindicació no ha de ser només aquest dia sinó que ha de continuar els 365 dies de l'any. El 8 de març és una data assenyalada també per una tràgica història que potser va despertar a les dones del món sencer per unir-se i cridar totes juntes per la vulneració dels seus drets. Recordem a les 146 dones que van morir el 25 de març de 1911 a Nova York, moltes d'elles, van ser les protagonistes d'una vaga que va durar tretze setmanes i que va paralitzar el sector tèxtil. A aquesta vaga es van unir 40.000 treballadores del sector. Demanaven millores salarials i condicions, acurtar la jornada laboral i el reconeixement dels drets sindicals. En l'actualitat i amb la pandèmia de la COVID-19 hem pogut comprovar com s'ha agreujat la crisi política, social, laboral i els drets civils, i encara més palpables les desigualtats i les precarietats laborals. Però també ens ha ensenyat que una de les professions més feminitzades en el món global, ha estat determinant durant aquesta pandèmia. El paper dels sanitaris, les cures i els serveis socials, sectors principalment feminitzats, amb menys reconeixement social i econòmic. Les dones representem el 52% de la població, i continuem estant per darrere en molts aspectes. La creació d'una Conselleria d'Igualtat i Feminisme dins de la Generalitat ha de tenir un objectiu molt clar, ha de ser una conselleria amb lideratge propi i que pugui garantir la perspectiva de gènere en totes les polítiques que s'impulsin. Ara més que mai el feminisme ha de ser més fort a totes les institucions del país per poder combatre la pujada de la ultradreta en el nostre país, som responsables de garantir que cap de les nostres veus sigui silenciada, ignorada o menyspreada.

I si fem un Consell Escolar Municipal a Cunit?

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, contempla, en el seu article 173, la constitución preceptiva dels consells escolars municipals en aquells municipis els quals s'hagin delegat competències. El Decret 404/1987, de 22 de desembre, regula les bases generals d'organització i funcionament dels Consells Escolars Municipals. A l'annex del Decret en el seu article 1 del Capítol 1 especifica l'obligació de constituir el Consell Escolar Municipal a tot municipi que consti almenys amb una escola, i estableix en l'article 2.1 del Capítol 2 que seran convocats, com a mínim, a l'inici i la finalització del curs, tal com així estableix també el Reglament del Consell Escolar Municipal de Cunit. A l'article 2 del Consell Escolar Municipal de Cunit s'estableix: DEFINICIÓ I OBJECTIUS: El Consell Escolar Municipal de Cunit és l'organisme assessor, de consulta, proposta i participación de la comunitat educativa local, sobre qualsevol tema relacionat amb l'ensenyament no universitari dins l'àmbit territorial del municipi de Cunit. Persegueix entre d'altres els següents objectius: • Mantenir un corrent d'informació, estudi i deliberació entre l'administració municipal i els diferents sectors de la comunitat escolar sobre planificació d'actuacions i problemática general que afecta els centres educatius del municipi. • Establir i garantir un marc de participació i aportació de la comunitat educativa en les actuacions i àmbits que afecten l'educació en el municipi. • Identificar i debatre les principals necessitats, demandes i problemàtiques educatives del municipi, definint possibles solucions. Aquest inici de curs ha estat el pitjor que es recorda. Mai havíem tingut un inici de curs tan complicat, amb una situació tan greu i sobretot amb una càrrega d'angoixa tan gran: - Mares, pares i familiars angoixats. - Mestres, alumnes, PAS... amb mascareta. - Grups classe confinats... - Entrades i sortides a diferents hores. - Controls de temperatura.

Comunicat d'ERC Cunit en referència al Sector SUD-5 "Miramar"

Referent al Sector SUD-5 “Miramar” el Grup Municipal d’ERC de Cunit volem fer les següents puntualitzacions i consideracions.   En data 4 d’abril de 2006 es va signar el Conveni urbanístic núm. 18, Miramar, relatiu a l’ordenació dels aprofitaments urbanístics i les càrregues corresponents al sector en el desenvolupament del nou POUM. En data 7 de setembre de 2006 el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cunit va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, donada la conformitat al Text Refós amb data 30 de novembre de 2006 i publicat al DOGC núm. 4.869 de data 25 d’abril de 2007. Als efectes del seu desenvolupament, la propietat va presentar el corresponent PPU que va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de Cunit en data 1 de març de 2019. proposant l’adopció entre d’altres dels següents acords:   “PRIMER.- ADMETRE A TRÀMIT I APROVAR INICIALMENT el Pla Parcial del sector PPU del SUD 5 Miramar presentat per Jorge Vilaclara Fatjó en representació de MIR POUS GIRONA, SL en els termes que obren en l'expedient núm. 6818/2018 i d’acord amb les prescripcions i observacions que obren en els informes tècnics i jurídics” En el ple extraordinari de l’Ajuntament de Cunit del passat 17 de desembre es va arribar entre altres als següents acords: ACORDS PRIMER.- ASSUMIR, en aplicació de l’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme la iniciativa pública per a la modificació puntual núm. 7 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cunit a l’àmbit del sector SUD 5 “Miramar” de Cunit, redactada per l’arquitecta…i instada per Mir Pous Girona SL.   SEGON.- APROVAR inicialment la modificació puntual núm. 7 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cunit a l’àmbit del sector SUD 5 “Miramar” de Cunit.”   Des d’ERC de Cunit som sabedors que el conveni urbanístic nº 18 del Sector SUD 5 “Miramar” és un conveni entre l’Ajuntament de Cunit i l’empresa promotora, obligant a les dues parts als compromisos signats.

Declaracions fetes pel regidor Jaume Casañas al Diari de Tarragona respecte al projecte de Miramar

En relació amb les declaracions fetes pel regidor Jaume Casañas al Diari de Tarragona respecte al projecte de Miramar, des del grup d'ERC Cunit reiterem el que ja va dir en el ple extraordinari del passat dia 17 de desembre de 2020 el nostre regidor Josep Gràcia: El Sr. Jaume Casañas formava part de l'anterior equip de govern i va ser el seu partit el que ostentava l'alcaldia i la regidoria d'urbanisme. En la Junta de govern en què es va aprovar el projecte no estava present el portaveu del nostre partit Ivan Faccia tal com es pot comprovar en l'acta de la junta. Demanem que en lloc de buscar excuses el regidor Casañas, assumeixi la seva responsabilitat i la del seu grup pel vot a favor emès en el ple. ERC Cunit reafirma el seu "no" al projecte i lamenta que l'equip de govern no acceptés la proposta de deixar-ho sobre la taula, tal com es va demanar. Al mateix temps reiterem la necessitat de repensar integralment el POUM. Després de 15 anys i de 2 crisis econòmiques brutals, la ciutadania de Cunit té el dret de definir el model de poble que vol atenent als valors mediambientals com la preservació dels espais naturals del nostre municipi i de la qualitat de vida. No necessitem més cases ni totxana sinó més qualitat de vida. Podeu veure en aquest vídeo que us deixem, les motivacions que van donar PSC, Impulsem, En comú Podem i C's per justificar el seu vot a favor de destrossar un bosc per construir més habitatges i una zona industrial en plena zona residencial. https://www.youtube.com/watch?v=j0Ik9IZWjao

El grup municipal d'ERC Cunit dóna suport als pressupostos de l'any 2021 de Cunit

​El passat dijous el grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit vam recolzar els pressupostos de l'any 2021. En el ple proposàrem a l'equip de govern dues actuacions que anaven en el nostre programa i que creiem cabdals pel futur educatiu de Cunit, és a dir el futur de tots nosaltres. L'OME és l'instrument de col·laboració entre l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament en el procés d'escolarització de l'alumnat, en els centres educatius finançats amb fons públics. L'OME intervé en el procés d'escolarització de l'educació infantil, de l'educació primària i de l'educació secundària obligatòria (ESO). Les funcions de l'OME són: informar i orientar les famílies sobre l'oferta educativa dels centres educatius; rebre sol·licituds d'admissió i comprovar-ne la presentació de tots els requisits, durant el període de preinscripció; remetre les sol·licituds als centres escollits en primera opció i publicar la relació de l'alumnat inscrit i admès. L'Oficina Municipal d'Escolarització té com a finalitats:Per part de l’equip de govern, es van comprometre a fer aquestes dues actuacions/propostes que vam assenyalar i per aquest motiu, vam votar a favor dels pressupostos municipals 2021 de Cunit.  Un estudi sobre la situació educativa del nostre municipi, amb especial èmfasi en la segregació escolar. La creació d'una comissió d'estudi per crear l'Oficina Municipal d'Escolarització de Cunit. Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d'admissió de l'alumnat en el seu àmbit d'actuació, mitjançant la comissió d'escolarització. Orientar i informar adequadament les famílies de tota l'oferta educativa. Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions del decret de preinscripció i matrícula i de les funcions atribuïdes a les comissions d'escolarització.

El grup municipal d'ERC Cunit informa sobre la situació del CAP de Cunit

Mentre que els partits polítics de Cunit, PSC, IMPULSEM CUNIT i EN COMÚ PODEM van aprofitar la situació del tancament del CAP de Cunit per les tardes, per a llançar atacs des de les xarxes socials cap al Departament de Salut amb afirmacions més o menys afortunades, des d'ERC de Cunit i mitjançant la nostra portaveu Carme Martínez hem estat fent gestions per poder aclarir el perquè d'aquesta situació. Ens hem posat en contacte reiteradament els darrers dies amb el Departament de Salut i la Gerencia de l'Àmbit Metropolità Sud Regió Sanitària Barcelona Salut. Ens ha fet una valoració i explicat que les raons pel tancament del CAP de Cunit són les que a continuació exposem i que en el seu moment van fer arribar a l'Ajuntament: Al CAP de Cunit, hi ha tres professionals sanitaris que estan de baixa i això suposa més del 50% del personal en plantilla del centre. La direcció del Servei d'Atenció Primària del Garraf ja ha iniciat el procés de selecció per la substitució dels professionals al més aviat possible i per tal de procedir a restablir el torn de tarda. L'equip de govern de l'Ajuntament de Cunit (PSC-IMPULSEM CUNIT) i els seus socis d'EN COMÚ PODEM han fet, com sempre, oportunisme d'una qüestió tan delicada com és la Salut i la situació generada per la COVID, criticant i amagant dades. Enfront de la situació que estem patint a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol demanem més solidaritat i estar a l'altura de les circumstàncies.

El grup municipal d'ERC demana a l'equip de govern l'ampliació de la quantitat assignada en el pressupost a les subvencions esportives i que creï subvencions per les entitats culturals

En el ple extraordinari d'ahir 25 de juny en el punt 1.7 Aprovar inicialment, si escau, les bases específiques de subvencions pel foment de l'activitat esportiva, i després de la intervenció de la regidora d'esports, el grup municipal d'ERC va demanar a l'equip de govern l'ampliació de la quantitat assignada en el pressupost (10.000 €) a les esmentades subvencions. La situació actual de les entitats esportives és insostenible, l'aturada per la pandèmia i la impossibilitat de continuar amb les diferents competicions, ha comportat una manca d'ingressos important en el sector, agreujat pel retorn de quotes dels associats. A més les condicions sanitàries faran que moltes activitats que es realitzen a l'estiu i que comporten una font d'ingressos no es puguin realitzar. Aquesta mateixa situació l'estan patint les entitats culturals de Cunit que no han pogut realitzar els seus actes programats amb la consegüent invisibilitat cultural (manca d'actes, obres de teatre, etc.) i el detriment econòmic que comporta. Per aquest motiu reiterem a l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Cunit que doni el suport necessari en forma d'increment de les partides de subvencions pel foment de l'esport i que creï unes subvencions específiques per les entitats culturals i, com va manifestar ahir, no deixi enrere a cap entitat tant esportiva com cultural del nostre municipi.

Dia mundial del medi ambient: salvem el planeta

El 1975 Nacions Unides, va declarar el 5 de juny es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient per generar consciència de la necessitat de protecció del medi ambient i sensibilitzar sobre les qüestions ambientals com la contaminació de la mar, l'escalfament global, el consum insostenible, o els delictes contra la natura. Una data que coincideix amb la data d’inici de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà, celebrada a Estocolm el 1972, a partir de la qual es va crear el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient.   L’any 2015, es van consensuar els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu d’assolir un planeta més sostenible, just i equitatiu l’any 2030, entre els quals es troben la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, i l’energia. A 10 anys de la data acordada, encara són molts els reptes per assolir i els objectius per complir, com la transició cap a un model energètic lliure de carboni, la reducció de la contaminació i dels gasos que produeixen l’escalfament global.  Si hem pogut avançar en la concreció d’aquests objectius pendents d’assolir i en la necessitat de situar al centre la perspectiva ecologista en la nostra acció política, ha estat gràcies al paper que han jugat i segueixen jugant, els moviments socials a favor del medi ambient des de tots els racons del planeta, posant de manifest la necessitat d’una mirada global davant de les problemàtiques locals. Aquests moviments, avui liderats per joves, ens recorden que el canvi climàtic és una realitat que no podem ignorar.   Aquest 2020, a més, ens enfrontem a una greu crisi sanitària global ocasionada per un coronavirus, el SARS-CoV-2, que posa de manifest la importància de situar el benestar climàtic i les persones al centre per evitar que la crisi la paguin els de sempre. La crisi del coronavirus, com la crisi climàtica, és la mostra que cal coordinar les accions que realitzem en un món globalitzat perquè les nostres accions locals tenen conseqüències globals.