Cunit

Notícia

Comunicat d'ERC Cunit en referència al Sector SUD-5 "Miramar"

Referent al Sector SUD-5 “Miramar” el Grup Municipal d’ERC de Cunit volem fer les següents puntualitzacions i consideracions.
 
En data 4 d’abril de 2006 es va signar el Conveni urbanístic núm. 18, Miramar, relatiu a l’ordenació dels aprofitaments urbanístics i les càrregues corresponents al sector en el desenvolupament del nou POUM.
En data 7 de setembre de 2006 el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cunit va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, donada la conformitat al Text Refós amb data 30 de novembre de 2006 i publicat al DOGC núm. 4.869 de data 25 d’abril de 2007.
Als efectes del seu desenvolupament, la propietat va presentar el corresponent PPU que va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de Cunit en data 1 de març de 2019. proposant l’adopció entre d’altres dels següents acords:
 
“PRIMER.- ADMETRE A TRÀMIT I APROVAR INICIALMENT el Pla Parcial del sector PPU del SUD 5 Miramar presentat per Jorge Vilaclara Fatjó en representació de MIR POUS GIRONA, SL en els termes que obren en l'expedient núm. 6818/2018 i d’acord amb les prescripcions i observacions que obren en els informes tècnics i jurídics”
En el ple extraordinari de l’Ajuntament de Cunit del passat 17 de desembre es va arribar entre altres als següents acords:
ACORDS
PRIMER.- ASSUMIR, en aplicació de l’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme la iniciativa pública per a la modificació puntual núm. 7 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cunit a l’àmbit del sector SUD 5 “Miramar” de Cunit, redactada per l’arquitecta…i instada per Mir Pous Girona SL.
 
SEGON.- APROVAR inicialment la modificació puntual núm. 7 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cunit a l’àmbit del sector SUD 5 “Miramar” de Cunit.”
 
Des d’ERC de Cunit som sabedors que el conveni urbanístic nº 18 del Sector SUD 5 “Miramar” és un conveni entre l’Ajuntament de Cunit i l’empresa promotora, obligant a les dues parts als compromisos signats.
Al que no estàvem obligats és a les posteriors modificacions aprovades en la JGL i en el ple que hem fet referència anteriorment i que potser aquell era el moment d’entrar en unes negociacions més favorables pel nostre municipi.
A la comissió informativa prèvia al ple del passat 17 de desembre vam proposar deixar el punt “a sobre de la taula” i no presentar-lo al ple.
El nostre argument era, i és, que l’impacte paisatgístic és molt considerable, que el POUM tenia 15 anys i que calia revisar-lo. A tal efecte vam demanar constituir una Comissió d’Urbanisme per debatre el punt de “Miramar” i d’altres que resten pendents per desenvolupar al POUM.
Les nostres peticions van ser denegades i per aquest motiu vam votar NO amb els arguments de tots coneguts.
L’aprovació “inicial” de la modificació de l’àmbit del sector SUD5 “MIRAMAR” ha comportat una reacció veïnal lògica i coherent amb els nous temps i sensibilitats que té la nostra societat 15 anys després.
El que correspondria en aquests moments (temps d’Agenda 2030) hagués estat una major sensibilitat per part de l’equip de govern (PSC i Impulsem Cunit) i els seus socis d’En Comú Podem, convocant una Comissió de Treball amb els veïns, (no una Comissió de Seguiment, purament informativa), recollint propostes i negociant amb els propietaris del sector. Així com tampoc és de rebut el comunicat signat pels quatre grups polítics del que complica, com a mínim, les vies de treball, de diàleg i les propostes de la societat civil.
Des d’ERC de Cunit fem una crida a paralitzar tota aprovació definitiva del Pla Parcial Cunit SUD5 i cercar totes les solucions possibles per salvar l’àmbit.
És hora de treballar i esmenar.