Cunit

Notícia

I si fem un Consell Escolar Municipal a Cunit?

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, contempla, en el seu article 173, la constitución preceptiva dels consells escolars municipals en aquells municipis els quals s'hagin delegat competències.
El Decret 404/1987, de 22 de desembre, regula les bases generals d'organització i funcionament dels Consells Escolars Municipals. A l'annex del Decret en el seu article 1 del Capítol 1 especifica l'obligació de constituir el Consell Escolar Municipal a tot municipi que consti almenys amb una escola, i estableix en l'article 2.1 del Capítol 2 que seran convocats, com a mínim, a l'inici i la finalització del curs, tal com així estableix també el Reglament del Consell Escolar Municipal de Cunit.
A l'article 2 del Consell Escolar Municipal de Cunit s'estableix:
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
El Consell Escolar Municipal de Cunit és l'organisme assessor, de consulta, proposta i participación de la comunitat educativa local, sobre qualsevol tema relacionat amb l'ensenyament no universitari dins l'àmbit territorial del municipi de Cunit. Persegueix entre d'altres els següents objectius:
• Mantenir un corrent d'informació, estudi i deliberació entre l'administració municipal i els diferents sectors de la comunitat escolar sobre planificació d'actuacions i problemática general que afecta els centres educatius del municipi.
• Establir i garantir un marc de participació i aportació de la comunitat educativa en les actuacions i àmbits que afecten l'educació en el municipi.
• Identificar i debatre les principals necessitats, demandes i problemàtiques educatives del municipi, definint possibles solucions.
Aquest inici de curs ha estat el pitjor que es recorda. Mai havíem tingut un inici de curs tan complicat, amb una situació tan greu i sobretot amb una càrrega d'angoixa tan gran:
- Mares, pares i familiars angoixats.
- Mestres, alumnes, PAS... amb mascareta.
- Grups classe confinats...
- Entrades i sortides a diferents hores.
- Controls de temperatura.
- Diferents horaris de pati.
- Ventilació de les aules i el fred derivat.
- Ràtios d'alumnes.
- Matrícula viva.
Doncs... des de l'Equip de Govern del nostre Ajuntament (Sra. Regidora d'Educació?) a mes de febrer, NO s´ha convocat el preceptiu i obligatori CEM d'inici de curs per informar-nos de la situació (sí un d'extraordinari en data 5 de novembre amb l'únic punt del dia: "informació sobre el projecte de reforma dels patis escolars").
Potser no s'ha vist que aquest curs hi hagi hagut cap problemàtica, cap necessitat d'haver d'establir un marc de participació.
O simplement participació i educació estan escrites als programes electorals però no en les seves prioritats.
I si fem un Consell Escolar Municipal a Cunit?

Cunit 3 de febrer de 2021

GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE CUNIT