Ebre

Notícia

Esquerra trasllada a la llei d'Hisendes Locals les mesures per rebaixar de pressió fiscal el sector agrícola

Xavier Eritja
Xavier Eritja
El grup d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats ha presentat esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que ha iniciat el tràmit a la Cambra baixa, perquè es rebaixi la pressió fiscal al sector agrícola en temes com les construccions en sòl rústic destinades a activitat agrícola i ramadera, o per demanar en aquest mateix àmbit una bonificació del 95% per a les comunitats de regants.

Les esmenes pretenen revertir les últimes modificacions del govern del PP al sistema de cadastre, que va comportar una forta càrrega impositiva sobrevinguda sobre el sector. I traslladen directament a la proposició de llei allò que fins ara Esquerra, per veu del diputat Xavier Eritja, ja havia defensat en proposicions no de llei a la comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

En el cas de les edificacions, per exemple, Eritja denuncia que “amb la inexistència d'una ponència específica del cadastre per al sector agrícola, el valor de les construccions indispensables per desenvolupar l'activitat s'equipari a les de sòl urbà, amb el greuge que això representa". En les mateixes esmenes es demana que quedin exemptes de tributació les basses d'aigua -que també són punts d'abastament en cas d'incendis- o construccions dins d'una explotació que hagin quedat en desús.

Dins de la tramitació d'aquesta Proposició de llei, Esquerra també demana mesures de suport als ajuntaments, des de poder treballar amb més temps a l'hora de fixar les ordenances fiscals en base als coeficients marcats prèviament per l'Estat, fins a la creació d'un fons extraordinari per compensar les quotes que eventualment s'hagin de retornar als contribuents per la revisió del sistema.

Esquerra també reclama per als ajuntaments més marge per fixar escalats en els valors cadastrals i bonificacions fiscals en funció de la capacitat econòmica dels contribuents, situació familiar, emergència habitacional, pobresa energètica o altres circumstàncies socials verificables. I també, a l'altre extrem, gravar amb un càrrec afegit aquells habitatges d'ús residencial que estiguin desocupats durant llargs períodes.