Els Pallaresos

Notícia

JO TAMBÉ SIGNO

Jo signo
Jo signo
Aquest migdia, la Regidora del Grup Municipal ERC-MES-AM a l'Ajuntament dels Pallaresos, ha signat un manifest donant suport al decret d'alcaldia 454/2017 signat per l'alcalde Josep Ma. Nolla, donant així el seu suport tant a l'alcalde com al decret 139/2017, de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya.

MANIFEST EN SUPORT AL DECRET D’ALCALDIA 454/2017 SIGNAT PER L’ALCALDE DELS PALLARESOS
 
Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya i la Llei de Transitorietat Catalana, signat pel Govern de la Generalitat de Catalunya amb el següent text:
 
DECRET
139/2017, de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya.
 
D’acord amb el que disposa l’article 9 de la llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7449 de data 6 de setembre.
 
A proposta de tots els membres del Govern,
 
DECRETO:
 
Article únic
Es convoca el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, que tindrà lloc el dia 1 d’octubre de 2017, d’acord amb la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació.
 
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació oficial.
 
Barcelona, 6 de setembre de 2017.
 
Maria Grau Alasà, com a regidora del Grup Municipal d’ERC-MES-AM a l’ajuntament de Pallaresos i en exercici de les meves atribucions com a tal,
 
MANIFESTA:
 
Primer-. El ple suport a l’alcalde dels Pallaresos, Josep Ma. Nolla Cabellos, al igual que a tots els alcaldes de Catalunya que han signat els decrets corresponents.
 
Segon-. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat el proper dia 1 d’octubre de 2017 i complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.
 
Tercer-. El ple suport a tots els Diputats del Parlament així com a la Mesa d’aquest, per tal de fer complir el dret bàsic de qualsevol ciutadà, que és, el seu propi dret a decidir.
 
Signatura
 
Maria Grau i Alasà – Regidora de l’Ajuntament dels Pallaresos
A Els Pallaresos, 9 de setembre de 2017