Federació de Lleida

Notícia

ERC insta a la Diputació de Lleida a subscriure el Programa per a la homogeneïtzació de tramitació de tributs del sector públic

El Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya demanarà, en la sessió plenària del divendres 21 de juliol, que la Diputació de Lleida aprovi una moció mitjançant la qual la que s’insta a aquest organisme a subscriure el Programa per la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, creat per un Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 25 d’abril de 2017 i complementat per un posterior Acord del Govern, de data 11 de juliol de 2017.
 
La implementació d’aquest Programa, que permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats del seu sector públic que en vulguin formar part, ha estat molt ben valorada per Jaume Gilabert, portaveu del grup republicà que ha declarat que ‘si tot el Sector Públic de Catalunya actua de forma homogènia i coordinada davant les Administracions Tributaria i de Seguretat Social, en lloc de fer-ho de forma individual i dispersa, serem un  “GRAN CLIENT” i tindrem molta més força a l’hora de defensar els nostres criteris interpretatius, i en conseqüència, tindrem més possibilitats d’optimitzar la nostra factura fiscal i de cotitzacions socials’.
 
El conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya i de les seves Entitats del Sector Públic paguen anualment a l’Estat uns 6.500 milions d'euros (segons dades de l’any 2015) en IRPF, IVA, IS i cotitzacions socials. ‘Malgrat la magnitud que això implica, no disposem d’una estratègia ni d’un pla d’actuació corporatius conjunts en l’àmbit fiscal, com és habitual en les grans corporacions i grups empresarials’, ha comentat Gilabert.
 
D’altra banda, el republicà, ha volgut clarificar que aquest programa s’emmarca dins l’àmbit de les competències actuals de la Generalitat de Catalunya motiu pel qual ‘aquest Acord de Govern és fruit de la capacitat d’autoorganització de la Generalitat i totes les actuacions que es deriven d’aquest programa respecten la més estricta legalitat d’acord amb l’ordenament jurídic vigent’.
 
La moció, que ja ha estat consensuada amb els grups polític de CiU i de la CUP-PA, també insta la Diputació de Lleida a traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva: els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del sector públic d’aquesta institució.