Federació de Lleida

Notícia

Guia i terminis per a poder exercir el vot per correu a les eleccions Generals Espanyoles del proper 28 d’abril

El termini per sol·licitar el vot per correu ja és obert i s’acaba el proper 18 d’abril. El procediment és el que us detallem a continuació

1. Els impresos de sol·licitud de vot per correu es troben a disposició dels electors a totes les oficines de Correos.

2. Una vegada emplenat el model oficial de sol·licitud de vot per correu, l'elector l'ha de lliurar personalment, amb caràcter gratuït, a qualsevol oficina postal. S'haurà de presentar l'original del document d'identitat (DNI), —no serveix el resguard del DNI en tràmit, ja que no hi apareix la fotografia del titular- a fi que l'empleat postal pugui comprovar la seva identitat i signatura. En cas de que no es disposi del DNI, també s’accepten el permís de conduir o el passaport encara que estiguin caducats, però han de ser els originals, en cap cas fotocòpies i, sempre hi ha d’aparèixer la corresponent fotografia.

3. La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l'elector, per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot. El lliurament d'aquesta documentació es farà sempre personalment a l'interessat i al domicili assenyalat a la sol·licitud (després de dos intents fallits de lliurament al domicili, es deixarà avís d'arribada per a la seva recollida a l'oficina postal corresponent).

4. Un cop rebuda la documentació, l'elector ha de presentar el sobre model oficial adreçat a la mesa electoral, el qual ha de contenir el certificat d'inscripció en el cens electoral i el de votació en el qual s'inclourà la papereta, a qualsevol oficina postal abans del 24 d’abril. La tramesa serà cursada com a correu certificat i urgent, amb caràcter gratuït.  


Vot per correu en cas de malaltia o incapacitat del votant
 
En el cas de que degut a malaltia o incapacitat no es pugui realitzar la sol·licitud de forma personal, es podrà realitzar per un tercer, apoderat per notari o secretari d’ajuntament i amb un certificat mèdic i gratuït que exposi la incapacitat de poder assistir a realitzar la sol·licitud de forma personal.
 
Cada elector només pot estar representat per una persona autoritzada i cada persona autoritzada només pot representar un elector.
 
El personal de Correos que en formalitzi l'admissió recollirà tota la documentació presentada pel representant (el poder notarial i el certificat mèdic oficial) per trametre-la a l'Oficina del Cens Electoral juntament amb la sol·licitud.
 
  
Finalment, és important tenir present que un cop se sol·licita el vot per correu, i malgrat que no s’acabi de formalitzar el tràmit complet, la persona sol·licitant no podrà votar ja, sota cap concepte, de forma presencial a la mesa electoral.