Figueres

Notícia

Acord de pressupost a Figueres entre ERC-MES i el PDeCAT

ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, Alt Empordà, Figueres, Pressupost, Agnès Lladó, Marta Felip
Signatura acord pressupost 2018 Figueres
A continuació podeu consultar l'acord sobre els pressupostos municipals 2018 de la ciutat de Figueres signat entre ERC-MES i el PDeCAT:

0.- Antecedents
El passat exercici 2017, ERC vam apostar decididament per aprovar els pressupostos 2017, amb un clar objectiu: evitar el bloqueig de la ciutat i apostar per tirar endavant inversions imprescindibles per Figueres, definint amb les nostres propostes la necessitat de canviar el model econòmic, apostar per la innovació i formació, i la participació ciutadana. Tanmateix, es necessari aconseguir més autonomia financera, i per aquest motiu cal complir amb la norma de la despesa i la Llei d’estabilitat pressupostària.  Som conscients que els ingressos de la ciutat són limitats i les despeses estructurals són importants, per això és imprescindible  treballar per la racionalització de la despesa, la optimització de recursos i eficiència en el servei.  

Els acords previstos al pressupost 2017 s’han anat complint amb un alt grau d’implicació i seguiment dels regidors comissionats per ERC, i tenint en compte aquestes premisses per un costat, per altre  veient la disponibilitat del govern de la ciutat a seguir mantenint els acords que per ERC són imprescindibles perquè Figueres avanci i, després de fer les propostes que el nostre grup considera necessaris, acordem seguir apostant per Figueres i fer un SÍ al pressupost 2018, amb tota una sèrie d’acords en concepte de partides de pressupost però també de procediment   i ideari polític. 
 
Per tot això es proposa aquest acord per a uns pressupostos de ciutat per al 2018:
 
1.- Introducció
El present acord el subscriu l'actual equip de govern de l'Ajuntament de Figueres conjuntament amb el grup municipal ERC-Mes. Aquest consta d'uns punts d'acord en format de partides pressupostàries i punts d’acord de planificació,  procediment i condicionants. L'acord s'accepta en la seva totalitat.

2.- Acords

L’Alcaldia Presidència mantindrà comissionats els regidors del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-MES), designats de comú acord pels signants d’aquest pacte, per responsabilitzar-se del desenvolupament i control de les tasques necessàries per dur a terme les noves inversions ara pactades o aquelles on s’hagi incrementat la seva dotació inicial.

En referència a temporalització de l'execució pressupostària, Alcaldia-Presidència es compromet a iniciar els tràmits i l'execució de la despesa, en fase d'Autorització i Disposició, en un termini màxim de 5 mesos des de l'aprovació del pressupost. En qualsevol cas les partides han d'estar endegades dins d'aquest exercici 2018. De la mateixa manera, Alcaldia Presidència, es compromet a incloure-ho en el PAM.

Ambdues parts acorden crear durant l’exercici 2018 l’ Oficina Municipal de Formació i Innovació, que vetllarà perquè Figueres gaudeixi d’una oferta formativa adaptada a les necessitats de la realitat social i el model de desenvolupament econòmic de la ciutat i el seu territori, tot potenciant les característiques i la singularitat de Figueres i el seu entorn proper. Per aquest exercici s’habilita una partida pressupostaria de 15.000,- € per iniciar els treballs de definició del seu funcionament i tasques operatives.

Iniciar la construcció de la segona fase del Centre Ferran Sunyer, perquè aquest esdevingui un espai de transferència del coneixement, incubadora d’empreses i retenció de talent que ha de permetre fomentar l’ocupació i diversificar l’economia, implementant al seu si activitats d’alt valor afegit. Durant el present exercici es licitarà el projecte executiu actualitzat durant l’exercici 2017 i s’iniciarà la seva construcció. S’inclou partida de 250.000€ que sumats als previstos al 2017 (també 250.000€) permeten iniciar la construcció.

Iniciar la definició de pla d’usos de la nau central del recinte de la Presó,  tràmit necessari per complementar la redacció del projecte per l’edifici de l’Escola Carme Guasch. Aquest és un reflex de la voluntat dels signants perquè l’educació i la formació de qualitat sigui l’eix transformador de la ciutat, substituint els actuals barracons per un edifici dissenyat per l’activitat formativa on aquesta es pugui impartir amb total comoditat per la comunitat educativa. Es preveu partida de 25.000€ en els pressupostos 2018 per seguir mantenint el compromís amb la ciutat d’apostar per la construcció de l’escola Carme Guasch

 Els dos grups polítics que signen aquest acord es comprometen a segui invertint en aquest exercici per adequar els espais buits recuperant-los per al seu ús públic d’acord amb la voluntat dels ciutadans que seran partícips del Pla d’Espais Buits que es desenvoluparà a partir de la Comissió ja existent. Es preveu una partida de 40.000€ pel pressupost 2018. En aquest mateix sentit durant el primer trimestre del 2018, alcaldia es compromet a portar el Ple la proposta per a executar la partida de 50.000€ prevista en el pressupost 2017, després del treball realitzat per part de la comissió d’espais buits i que han permès iniciar els tràmits amb la propietat i disposem de proposta per part dels tècnics de l’àrea d’urbanisme.

S'habilitaran unes partides del pressupost amb gestió íntegra sota una base de  participació ciutadana. S’incorpora al pressupost una partida de 200.000€, per a que els figuerencs segueixin decidint inversions. En aquest sentit ambdues parts es comprometen a aprovar l’any 2018 el Reglament Municipal sobre els Pressupostos Participatius, que regularà enguany l’execució de la partida del pressupost participatiu de l’any 2018 (200.000,- €), destinant-la a projectes, seleccionats pels veïns i vinculats a l’espai urbà, urbanisme i qualitat urbana. En el moment en que sigui possible les partides del pressupost participatiu seran vinculades als districtes, que es conceben com a la millor estructura per donar impuls a la participació ciutadana. Tots els processos relacionats amb la participació ciutadana, els pressupostos participatius i els districtes comptaran amb la participació de un regidor del Grup Municipal d’ERC. En aquest mateix sentit s’incorpora en el pressupost de l’àrea de joventut una partida de pressupost participatiu exclusivament per a joves, buscant així la implicació del jovent de la ciutat i la corresposabilització en la despesa de l’àrea de joventut. (25.000€). Aquesta partida s’introduirà com esmena en el propi ple.

Aquest pacte es subscriu sota els principis de confiança mútua, transparència, desig de millora de la ciutat de Figueres i restricció de la despesa, procurant que les majors inversions que s’hi contemplen no signifiquin una major càrrega fiscal ni financera per els seus ciutadans. En aquest sentit l’Alcaldessa i el grup municipal D’ERC es comprometen a seguir treballant per evitar l’increment d’endeutament municipal proposant al govern que en cas de superàvit al 2017 es destini com ja s’ha fet al 2016 a amortitzar anticipadament alguns dels préstecs de l’Ajuntament.  Amb periodicitat trimestral es publicarà a la web de transparència de l’Ajuntament l’estat de liquidació del pressupost als efectes de que la ciutadania pugui conèixer en detall l’estat de les finances municipals.  

Acords de procediment i condicionant politic, s’acorda que:

Els regidors D’ERC participaran de la comunicació de tots aquells projectes derivats de les partides acordades pel pressupost per part del grup municipal ERC Figueres.

El grup municipal participaran del patronat de l’Hospital de Figueres per treballar conjuntament  en els projectes importants previstos com la nova residència de gent gran entre altres.

D’acord amb la llei d’hisendes locals, quan siguin factible de realitzar inversions financerament sostenibles, ERC aposta per invertir en els accessos, la rehabilitació i reparació dels immobles i instal·lacions de les pistes d’atletisme.

Es potenciarà seguir la tramitació del POUM portant a aprovació l’avanç de pla fent-ne una audiència pública, per explicar en què consisteix a la ciutadania i portar-lo a aprovació plenària per a poder seguir amb el procés participatiu (durant el primer semestre del 2018). 

Tanmateix, durant el mateix període, s’impulsarà la revisió del Pla de mobilitat, necessari per solucionar algunes de les més importants problemàtiques de la ciutat, al mateix temps que s’avança en un nou model de ciutat més sostenible i amable per els ciutadans.

Es constituirà en el primer trimestre del 2018 el Consell municipal de comerç per a definir conjuntament amb el sector el Pla estratègic de comerç segons necessitats del sector i buscant la màxima cohesió de la ciutat comercial.  


El present document restarà signat amb una voluntat executiva i amb la màxima de prioritzar la ciutat de Figueres i els interessos ciutadans per damunt dels interessos particulars dels partits.

Les parts es comprometen a donar suport íntegre al pressupost i a fer tot el possible per a la seva aprovació en el ple i a la bona execució de cadascuna de les partides durant l'exercici.
 
En nom del grup municipal del PdECat: Il·lustríssima Alcalde-President Marta Felip i Torres

En nom del grup municipal d'ERC-MES: Portaveu del grup ERC-Mes Agnès Lladó i Saus
  
Figueres, 27 de desembre de 2018