Gavà

Notícia

ERC-Gavà s'adhereix al manifest en defensa de l'escola pública a Gavà

ERC-Gavà subscriu i s'adhereix al manifest que ens ha fet arribar la Coordinadora d'AMPAs de l'escola pública de Gavà:

EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA A GAVÀ, I D’UN MODEL D’ESCOLARITZACIÓ QUE GARANTEIXI
LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.

Davant l’actual procés de preinscripció d’alumnat pel curs 2018-19, de nou es planteja la possible
retallada de grups de P3 a l’escola pública de Gavà prèvia a l’oferta pública de places escolars. Tràmit
inicial que desenvolupa tot el procés de preinscripció i matrícula en els centres educatius i fent-lo així,
genera de partida, de nou, una situació de desigualtat i de greuge sobre l’escola pública que cal
reconsiderar.

El curs passat es va tancar prèviament al procés de preinscripció una línia de P3 mantenint el
tancament, discutit i amb el desacord de les famílies del curs anterior 2015-16. La demanda de places
en concret en l’escola i en global en les escoles públiques va crear la necessitat d’obrir de nou la línia
però amb l’avís que l’augment de la línia, a posteriori al procés de preinscripció per al curs 2017-18
que es va realitzar, era provisional i es va advertir que pel proper curs 2018-19 no es mantindria
aquests doble línia de P3.

L’Educació permet el desenvolupament integral de les persones. És el canal de superació de les
condicions personals, socials, econòmiques i culturals d’origen i el seu canal per desenvolupar-lo és
l’Escola Pública que és garant d’oferir igualtat d’oportunitats amb l’objectiu d’aconseguir la cohesió
social que el model del Sistema Democràtic requereix per evitar desigualtats i avançar en una Societat
que eviti la discriminació i fomenti la convivència des del respecte a les diferències. Gavà és l’únic
municipi de Catalunya que en el seu model escolar té menys places escolars d’Escola Pública que
d’escola concertada, la qual cosa posa en desequilibri els pilars bàsics de la cohesió social i de la
igualtat d’oportunitats que les Administracions tenen l’obligació d’oferir a la Ciutadania.

El municipi es troba en una situació de desigualtat entre places ofertades d’escola pública i escola
concertada, 8 línies d’escola pública i 11 d’escola concertada. Desigualtat que reiteradament en el
Municipi s’està posant de manifest i que les polítiques de tancaments preventius en escola pública
realitzats des de planificació de Serveis Territorials els últims anys, ha provocat. Des de diferents
àmbits del municipi pensem que s’ha de corregir i així s’ha posat de manifest en les jornades
participatives que l’Ajuntament ha promocionat per fer la revisió del PEC que s’ha dut a terme al
llarg del 2017 i en les quals reiteradament la Comunitat Educativa ha expressat aquesta
disconformitat. Al igual que en l’augment de la demanda de preinscripció a escola pública.

TOTS ELS TANCAMENTS DE LÍNIES DE P3 QUE HAN HAGUT A GAVÀ FINS ARA HAN RECAIGUT SEMPRE
EN L’ESCOLA PÚBLICA.

Al municipi hi ha tres centres concertats amb tres línies, a part d’altres més petits també concertats,
que han estat afavorits any darrera any amb la permissivitat de matricular amb sobreràtio, any rere
any i durant molts anys. Que han vist any rere any com podíem continuar el procés de matriculació
després d’haver acabat els períodes generals de preinscripció i matricula. Que s’han vist afavorits
gràcies a la retallada d’aules d’escola pública prèvies a l’oferta, desviant de forma natural a l’alumnat
de la zona cap al centre concertat proper. Que al llarg dels anys, han gaudit de campanyes
publicitàries amb un cost econòmic que amb diferència de les escoles públiques han pogut sostenir i
difondre amb total acceptació de les administracions. Permetent la difusió, sense fonament objectiu,
d’una consciència entre la ciutadania d’una escola privilegiada en contrast amb l’escola pública la
qual cosa s’ha anat gestant al llarg del temps.

I per últim, en períodes com els actuals en què hi ha una davallada de naixements, com els
darrers cursos, han estat afavorits mantenint les tres línies concertades amb ràtios baixes, sense
acabar d’omplir les aules i a més a més, s’ha acceptat la política d’incorporació als centres d’alumnat
de P2 encaminant així la preinscripció de P3 abans que es produeixi, i afectant, alhora, a les llars
d’infants públiques per una banda i de nou als centres públics que no tenen possibilitat de poder
fer-lo. Aquesta política de mantenir línies d’ aules d’escola concertada que han estat concertades
amb ràtios més baixes o afavorir matriculació d’alumnes abans de l’inici de l’etapa escolar habitual o
no fer tancaments preventius i permetre’ls continuar matriculant fora de termini ha perjudicat
l’escola pública i ha potenciat en el municipi el manteniment d’ una cultura/consciència errònia i
injusta en relació al funcionament de l’Escola Pública. La qual s’està revertint a base de treball ben
fet per part de les escoles públiques i pel treball de diferent col·lectius de la Comunitat Educativa
(famílies, professorat, sindicats...) que treballem per aconseguir que en el municipi l’escola pública
tingui el pes que es mereix.

El fet d’aquesta doble xarxa desequilibrada afavorida per les polítiques de planificació, com el
mateix Síndic de Greuges va denunciar en el seu informe sobre la gestió del procés d’admissió
d’alumnes de juliol i novembre del 2016, promou i autoratifica el seu manteniment si des de les
institucions no s’afavoreix el canvi d’actuació. I promou, de mena, la segregació escolar de partida
creant un sistema injust que no garanteix la igualtat d’oportunitats, model que pensem que Gavà
no es mereix i que cal treballar per canviar.

El 28 de gener de 2016 al Ple Municipal ja es va aprovar per unanimitat del tots els grups municipals
una Declaració política que instava a no tancar línies de P3 de centres públics i promovia un treball
per aconseguir la reducció ràtios.

És de coherència i lògica que la disminució de ràtios fomenta l’aprenentatge, la millora i la qualitat de
l’educació i els beneficis de l’alumnat. I que l’Educació és el principal mitjà d’integració social per
l’individu. I en aquesta línia el paper de l’Escola Pública és fonamental sent garantia de treball en la
cohesió social.


Per tot això demanem/reclamen,


1. Una oferta de places escolars que iguali, si més no, l’oferta entre centres públics i concertats per
tal de garantir la igualtat de possibilitats d’elecció a la ciutat I un compromís de futur de
manteniment de les condicions per tal de garantir la igualtat d’oportunitats a la Ciutadania, sense
cap tancament de línia pública. Només és l’escola pública la que pot realitzar aquesta tasca en
igualtat de condicions per a tots els nens i nenes d’aquesta ciutat i garantir la igualtat
d’oportunitats.

2. Que no es tanqui cap línia d’escola pública. Que es treballi per recuperar les línies perdudes aquest
últims anys afavorint els recursos personals, materials i de polítiques d’actuació que siguin
necessàries per millorar la situació de desnivell d’oferta entre línies d’escoles públiques i
concertades. Per tal de revertir la situació injusta que es viu al Municipi.

3. Que es consideri des de l’oferta inicial la doble línia del Marcel·lí Moragas, la doble línia del Jacme
March i sense oblidar la cíclica del Joan Salamero. Aprofitant al màxim els espais que ja existeixen
en els centres públics.

4. Que es tingui en compte que la ciutadania del Municipi vol un canvi en el model municipal
respecte a les línies d’escola pública que el municipi oferta com ha manifestat en les jornades
participatives del PEC, i en els processos de preinscripció dels dos últims cursos escolars on s’ha
vist que malgrat la davallada d’alumnat fruit de la baixada de natalitat generalitzada que hi ha, la
demanda d’Escola Pública ha augmentat.

5. Que es treballi des de les dues administracions tant Municipal com de la Generalitat en el
recolzament a tot l’Ensenyament Públic, des de les Llars d’infants, Escoles i Instituts públics i
l’Escola d’Adults posant-los en valor. La qual cosa és garantia de potenciació de la igualtat
d’oportunitats per a tota la Ciutadania de Gavà i que aquesta es mereix i reclama.

6. Que des de les dues administracions tant Municipal com de la Generalitat es faci suport a millorar
la imatge dels centres públics entre la ciutadania

7. Que al igual que es poden fer modificacions per baixar ràtios respecte a la llei general en centres
de màxima complexitat, es baixin les ràtios si més no a 22 a P3 i a 27 a Secundària, al igual que
als centres de màxima complexitat, a nivell global del municipi per afavorir que no hi hagi cap
tancament de línies públiques i evitar el desequilibri actual que fomenta la segregació de base
dins del municipi, com a mitjà de garantir EQUITAT i IGUALTAT D’OPORTUNITATS

8. I demanem que des de les institucions, tal i com proposa el Síndic de Greuges en els informes
esmentats, intervinguin i afavoreixin el canvi d’actuació que reequilibri aquesta situació.

LÍNIES D’ACTUACIÓ PREVISTA:

1. Fer pública la situació de desequilibri d’oportunitats i de manca d’equitat que suposa l’actual
model escolar del municipi de Gavà, i del procés de preinscripció i matricula que se’n deriva per
tot l’exposat.

2. Presentació de l’ escrit a la Direcció de SSTT del Baix Llobregat amb l’exposició de motius i la
reclamació d’un canvi d’actuació.

3. Presentació de còpia al Síndic de Greuges tant de Catalunya Rafael Ribó, com al Síndic de Greuges
Municipal de Gavà Juan Martínez.

4. Prendre accions de consens amb els diferents grups polítics municipals, els quals ja van mostrar
desacord de forma unànime davant el tancament de línies d’escola pública, com s’ha mostrat en
l’ exposició de motius.

VOLEM UN ENSENYAMENT NO DES D’UNA VISIÓ ECONOMICISTA, SINÓ HUMANISTA. QUE
REEQUILIBRI ELS PILARS BÀSICS DE LA COHESIÓ SOCIAL I DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS QUE
LES ADMINISTRACIONS TENEN L’OBLIGACIÓ D’OFERIR A LA CIUTADANIA.
COORDINADORA D’AMPAS DE L’ESCOLA PÚBLICA DE GAVÀ, COMUNITAT EDUCATIVA, CGT
ENSENYAMENT I ALTRES ENTITATS EN PROCÉS D’ADHESIÓ.

GAVÀ, 19 DE MARÇ DE 2018