Santa Coloma de Gramenet

Notícia

Moció per recuperar els Carrers per als Vianants

Mocions
L’espai públic dins de les ciutats és un bé escàs que gairebé ha quedat reduït a l’ús del vehicle privat que actualment ocupa un 75% de l’espai. La recuperació de l’espai enfront del vehicle és cabdal per tal d’assegurar la seguretat i comoditat del vianant, així com per tal de garantir la sostenibilitat ambiental de la ciutat.

No hauríem de passar per alt que amb la recuperació de l’espai públic, el que es pretén és assolir un protagonisme més gran de les persones que habiten l’àmbit urbà. Afavorint uns usos més encaminats a la relació veïnal i de les persones, més que no pas a la mobilitat del vehicle privat.

Els vianants són una part essencial del sistema de mobilitat. Els desplaçaments a peu són, entre d’altres, saludables i contribueixen a la sostenibilitat ambiental i a la interacció social. Unes instal·lacions per als vianants ben dissenyades i mantingudes fomenten un nombre més elevat de desplaçaments a peu. Els vianants volen instal·lacions segures, atractives, còmodes i fàcils d'utilitzar.

Segons el codi de circulació, els carrers de convivència són aquelles zones de circulació especialment condicionades que són destinades en primer lloc als vianants i en les quals s’apliquen les normes especials de circulació següents: la velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 quilòmetres per hora i els conductors han de concedir prioritat als vianants. Els vehicles només poden estacionar-se als llocs designats per senyals o per marques. Els vianants poden utilitzar tota la zona de circulació i els jocs i els esports hi estan autoritzats.

El disseny d’un carrer de convivència ha de mostrar clarament que, al carrer, els vehicles en moviment ocupen un lloc secundari respecte als vianants, ciclistes i altres vehicles sostenibles de mobilitat personal. Per això es recomana:
 
  • Limitar la velocitat màxima a 20km/h.
  • Utilitzar elements de geometria vertical i horitzontal per a moderar la velocitat dels vehicles.
  • Evitar la separació entre la calçada i la vorera; promoure la cohabitació. El carrer esdevé un element que contribueix a dinamitzar el barri, un punt de trobada per a la gent gran, un espai de joc per als nens, una zona per a passejar o anar amb bicicleta sense que s’hi prohibeixi, però, la circulació de vehicles.
  • Oferir una imatge acollidora del carrer. D'aquí la importància de combinar amb seny els revestiments de superfície, els elements vegetals i el mobiliari urbà per a aconseguir un paisatge que “trenqui” amb la imatge dels carrers convencionals.


En els carrers de vianants, la solució de vianalització s’aplica normalment als centres de les poblacions com a suport per a la dinamització dels comerços i activitats locals. Als carrers de vianants no és permesa la circulació general de vehicles de motor ni de ciclomotors, però, en general, s’ha de garantir en determinades condicions l’accés dels vehicles de servei, d’emergència, dels veïns i de distribució de mercaderies. Cal apuntar que l’Article 65.2 del codi de circulació estableix que quan els vehicles creuin les zones per als vianants pels passos habilitats a aquest efecte, els conductors tenen l’obligació de deixar passar els vianants que hi circulin.

El projecte de sectorització de la ciutat en barris de vianants inclós en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible PMUS, té com a objectius principals:
  • Pacificar l’espai públic a partir de les restriccions de l’accés als vehicles de pas a l’interior de les àrees de qualitat ambiental.
  • Garantir un espai públic accessible, confortable, continu i segur.
  • Augmentar el grau d’habitabilitat de l’espai públic, millorant les condicions de confort acústic i de qualitat de l’aire.

Els barris de vianants són una xarxa de carrers de convivència sectoritzada en diferents barris de la ciutat segons la sectorització de la ciutat inclosa en el PMUS. 

La velocitat màxima en els barris de vianants, tal com indiquen les recomanacions en els carrers de convivència, és de 20Km/h. És un fet que, en moltes ocasions, en aquests carrers no es respecta el límit de velocitat ni la prioritat de pas del vianant, desvirtuant en la seva totalitat els objectius d’aquest projecte.

El Pla Especial de Protecció del patrimoni de Santa Coloma de Gramenet, contempla diferents categories dels béns protegits, una de les quals és l’Ambient Urbà.

Aquest mateix pla, inclou tres ambients urbans d'interès històric i urbanístic:
  • Ambient del primer nucli històric
  • Ambient del carrer major
  • Ambient del passeig Jaume Gordi

El Pla Especial de Protecció de Patrimoni estableix la protecció del caràcter peatonal preferencial, els paviments de materials naturals, així com les alçades dels edificis i el tractament de les façanes.
 
Els ambients del primer nucli històric  i del carrer Major localitzats en l’eix dels carrers Rafael de Casanova i Major coincideixen en el que generalment s’aplica la solució dels carrers de vianants, ja que formen part del nucli històric de la ciutat i existeix una important xarxa comercial. El carrer Josep Anselm Clavé que es troba dins de l’ambient del Carrer Major, ja té aquesta solució aplicada.

Aquests ambients protegits es troben inclosos dins del barri de vianants del centre, segons el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. 

Entre el anys 2013-2014 es va crear l’Illa de Vianants a l’entorn del Mercat de Sagarra amb l’objectiu de crear una zona restringida al trànsit que millorés la mobilitat a peu i el seu caràcter comercial. En ella es va posar en marxa el control d’accés a partir de càmeres permeten la circulació de vehicle d’emergència, transport públic i de serveis.

Atés que, els carrers de convivència són zones de circulació especialment destinades en primer lloc als vianants i on la velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 quilòmetres per hora i els conductors han de concedir prioritat als vianants.

Atès que, els barris de vianants són una xarxa de carrers de convivència sectoritzada en diferents barris de la ciutat segons la sectorització de la ciutat inclosa en el PMUS.

Atès que, als carrers de vianants no és permesa la circulació general de vehicles de motor ni de ciclomotors però s’ha de garantir en determinades condicions l’accés dels vehicles de servei, d’emergència, dels veïns i de distribució de mercaderies.
 
Atès que, el codi de circulació estableix que quan els vehicles passin pels carrers de vianants els conductors tenen l’obligació de deixar passar els vianants que hi circulin.

Atès que, els carrers de vianants, s’apliquen normalment als centres de les poblacions com a suport per a la dinamització dels comerços i activitats locals.

Atès que, El Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet, contempla la categoria dels Ambients Urbans.

Atès que, els ambients urbans, Primer Nucli Històric i Carrer Major formen part  del nucli històric de la ciutat i existeix una important xarxa comercial.

Atès que, El Pla Especial de Protecció de Patrimoni estableix la protecció del caràcter peatonal preferencial als ambients urbans Primer Nucli Històric i Carrer Major.

Per tots els motius exposats el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Santa Coloma de Gramenet proposa al ple  l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Instar al govern municipal a avançar en el calendari d'implementació dels barris de vianants a partir de les reformes estructurals ja planejades i també a partir de mesures d’urbanisme tàctic que permetin progressar en la consolidació de l’espai previ a les reformes estructurals encara que no existeixin les partides pressupostàries per a tals reformes

SEGON.- Instar al govern municipal a la instauració de radars de control de velocitat en els barris de vianants per tal de fer complir la normativa de limitació a 20km/h i aconseguir els objectius d’aquests.

TERCER.- Instar al govern municipal a la instal·lació de senyalització lluminosa d’alerta de velocitat en els límits d’entrada als barris de vianants

QUART.- Instar al govern de la corporació municipal a instaurar una Illa de Vianants a l’entorn dels ambients urbans del Primer Nucli Històric i del Carrer Major. Instaurar la tipologia de carrers de vianants a tots els carrers d’aquests ambients

CINQUÈ.- Instar al govern municipal a restringir l’accés a aquests ambients a partir de la implantació d’una xarxa de control de matrícules i radars de control de velocitat, permetent el pas de vehicles d’emergència, serveis i mercaderies d’última milla en vehicles sostenibles. 

SISÈ.- Instar al govern de la ciutat a la retirada de pilones en els barris de vianants i els carrers de vianants.

SETÈ.-  Instar al govern municipal a la implantació de zones de càrrega i descàrrega fora dels límits de l’Illa de Vianants

VUITÈ.-  Instar al govern municipal a Restringir el pas de vehicles de transport a motor del tipus N 1,2,3

NOVÈ.- Instar a l’Ajuntament de santa Coloma de Gramenet a la implantació de la zona verda d’estacionament regulat amb prioritat per als veïns i veïnes a tota la ciutat

DESÈ.- Comunicar els presents acords a l’AMB i a la Diputació de Barcelona, a l’AAVV del barri centre, a la FAVGRAM, a l’entitat Rebel·lió o Extinció, a l’ACI, i a la xarxa “Ciudades que caminan”.