Granollers

Notícia

Núria Maynou: “Ràtzies com les d’ahir no auguren els millors presagis i recorden als temps de l’Operació Garzón»

Ahir es va celebrar la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre, la primera després del període vacacional.

Un dels punts més rellevants del Ple va ser l’apartat de precs i preguntes, en aquest sentit, la portaveu republicana, Núria Maynou, va preguntar a l’Alcalde quina seria la reacció institucional de l’Ajuntament en cas de sentència condemnatòria. Maynou argumentava que «ràtzies com les d’ahir no auguren els millors presagis i recorden als temps de l’Operació Garzón». La republicana afegia, també, que «l’únic que sembla mantenir unit a l’Estat Espanyol és la llei antiterrorista» i que el PSC «parla molt de diàleg però després tenen líders com l’Eva Granados que afirmen que la ciutadania no hi te res a dir en una qüestió com l’autodeterminació».

Pel que fa a la resta del Ple, el primer punt que va generar intervencions per part del grup republicà va ser l’aprovació d’una concessió administrativa per construir un aparcament tancat i segur de bicicletes a l’estació de Granollers Centre. En aquest sentit, el regidor Enric Gisbert celebrava aquest primer pas endavant però advertia «que això no pot quedar aquí». Gisbert apostava per «fer de Granollers una autèntica ciutat ciclable» seguint el decàleg elaborat per l’entitat Granollers Pedala.

Ja a l’apartat de mocions, es va aprovar una declaració per fer front a l’amenaça d’Endesa, exigint que es compleixi la Llei 24/2015. En aquest sentit, el regidor Pau Llobet lamentava que el PSC no hagués «estat prou valent» per acceptar una esmena que havia fet el Grup Republicà en la qual s’exigia a l’empresa la condonació total del deute a aquelles persones protegides per la Llei de pobresa energètica.

Seguidament, es va aprovar una moció presentada pel Grup Municipal d’ERC en suport a les ONGs que treballen i salven vides al mediterrani. Núria Maynou reclamava que «des del món municipal cal reiterar el compromís a favor de l’acollida, posant a disposició de les entitats i el Govern recursos per acollir a les persones refugiades».

El Ple va finalitzar amb la lectura d’un manifest en el marc de la vaga mundial per l’emergència climàtica a càrrec de col·lectius pel clima de Granollers.

Podeu recuperar les intervencions del Ple fent click aquí

Resum dels acords de Ple de 24 de setembre de 2019

1. Aprovar l'acta de Ple de la sessió extraordinària del dia 30 de juliol de 2019.
2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol de 2019.
3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Presa de possessió del regidor Jorge Pavón Álvarez.

5. Modificar la composició de les Comissions Informatives del Grup Municipal de Ciutadans - Partit de la Ciutadania (Cs).

6. Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Granollers per l’exercici 2018.

Votació. A favor: PSC. Abstenció: ERC-AG, JxG, Ciutadans i Primàries.

7. Modificar la Plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Granollers.

Votació. A favor: PSC, Ciutadans i Primàries. Abstenció: ERC-AG i JxG.

8. Modificar l'article 25 de l'Acord de condicions del personal funcionari i del Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers, i subsidiàriament al personal funcionari i laboral de l’Entitat Pública Empresarial de Granollers Mercat i del Museu de Granollers.

Es modifica l’article 25 de l’Acord de condicions del personal funcionari i del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Granollers, i subsidiàriament del personal funcionari i laboral de l’Entitat Pública Empresarial de Granollers Mercat i del Museu de Granollers, en referència a la creació d’un nou factor del complement específic d’especial dedicació a projectes europeus.

Votació. A favor: PSC, JxG i Ciutadans. Abstenció: ERC-AG i Primàries.

9. Donar compte de l’avaluació del compliment de les lleis de transparència.
Es dona compte de l’informe d’avaluació del compliment de les lleis de transparència en el període entre 1 de gener i 30 de juny de 2019.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

10. Acceptar la concessió administrativa de domini públic ferroviari per a la instal·lació d'un aparcament tancat per a bicicletes a l'estació de tren de Granollers Centre.

Votació. A favor: PSC, ERC-AG, JxG, Ciutadans i Primàries.

11. Prorrogar i modificar el contracte mixt per a la prestació del servei de conservació i manteniment de l’enllumenant públic.
S’aprova la pròrroga del contracte mixt Conservació i Manteniment de l’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Granollers, Treballs relacionats i Inversions associades, subscrit amb l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA (SECE), amb CIF A08001182, per un termini de 9 mesos ( des de l'1 d’octubre de 2019 fins al 30 de juny de 2020) per un import de 609.610,79 €, més 128.018,27 € que fa un total de 737.629,06 €, segons fets i fonaments de dret invocats.

Votació. A favor: PSC i Ciutadans. Abstenció: ERC-AG, JxG i Primàries.

JUNTA DE PORTAVEUS

12.1 Moció que presenta el grup municipal socialista per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a Endesa

Primer.- Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.
Segon.- Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la problemàtica de la pobresa energètica.
Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració d’un conveni que permeti regular la gestió del deute històric i del que generin en el futur les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el consens de totes les institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de referència.
Quart.- Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball entre totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat per les famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir que cap ciutadà en situació de vulnerabilitat és objecte d’un tall de subministraments, en aplicació de la Llei 24/2015.
Cinquè.- Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament elèctric, tal i com marca la llei.
Sisè.- Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions locals hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies vulnerables.

Votació. A favor: PSC, ERC-AG i JxG. Abstenció: Ciutadans i Primàries.

12.2 Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani.

PRIMER.- Expressar el suport amb les ONGs que naveguen pel mediterrani per rescatar persones i salvar vides al mediterrani i denunciar la persecució política que reben.
SEGON.- Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Granollers com a municipi d’acollida, posant a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats socials que treballen amb persones refugiades els recursos materials i econòmics necessaris.
TERCER.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les seves obligacions pel que fa a l’acollida de les persones immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades i beneficiàries de protecció internacional. De la mateixa manera, exigir al Govern de l’Estat que doni suport efectiu a les ONGs que es dediquen a rescatar i salvar vides al mediterrani.
QUART.- Instar la UE a donar suport econòmic, logístic i legal a les ONG que treballen al mediterrani rescatant i salvant persones; que dugui a terme polítiques de cooperació, reconstrucció, econòmiques, de desenvolupament amb els països d’origen que actuïn sobre l’arrel del problema del drama migratori i que apliqui, també, polítiques d’acollida inclusives que garanteixin la subsistència i els drets més bàsics de tothom.
CINQUÈ.- Instar al Govern de Catalunya, que en el marc de la política exterior, prengui les mesures necessàries per tal de defensar els interessos i l’activitat que estan desenvolupant les ONGs catalanes que treballen en el rescat i salvament al mediterrani.
SISÈ.- Comunicar aquests acords a la Taula d’Acollida de l’Ajuntament de Granollers, a l’associació ‘Granollers Vol Acollir’, a l’ONG Proactiva Open Arms, a la Conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del govern català, al Parlament de Catalunya i al govern Espanyol.

Votació. A favor: PSC, ERC-AG, JxG i Primàries. Abstenció: Ciutadans.

12.3 Moció que presenta el grup municipal Cs per estudiar la viabilitat de construir un recinte a l’aire lliure o un parc complet i inclusiu per a la pràctica de la cal·listènia o «street workout» i promocionar el coneixement d’aquest esport a la ciutat de Granollers.

PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Granollers estudie la viabilidad de construir un recinto o parque de calistenia lo más completo posible y con suelo de caucho, accesible para personas con movilidad reducida y que sirva para potenciar esta IV disciplina deportiva en nuestra ciudad.
SEGUNDO: Que, en caso de ser aprobado el proyecto, sea notificada esta resolución al Consejo Municipal de Deportes y a la Federación Española de Street Workout y Calistenia (FESWC).
TERCERO: Que, en caso de ser aprobado el proyecto, se realicen acciones de comunicación con el objetivo de aumentar el conocimiento de este deporte en nuestra ciudad, especialmente entre los más jóvenes, utilizando medios propios: redes sociales municipales, notas de prensa, difusión a través del Consejo Municipal de Deportes, boletín municipal, etc…

Votació. A favor: PSC, ERC-AG, JxG, Ciutadans i Primàries.