Granollers

Notícia

ERC s’absté en la votació de les Ordenances Fiscals després de que el govern municipal acceptés alguna de les seves propostes.

El ple de l'Ajuntament de Granollers, en sessió ordinària corresponent al mes d'octubre.
El ple de l'Ajuntament de Granollers, en sessió ordinària corresponent al mes d'octubre.
Ahir es va celebrar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Granollers, corresponent al mes d’octubre. Un Ple on hi destacava a l’ordre del dia l’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per al proper any 2020. En aquest sentit, la portaveu del grup municipal Republicà, Núria Maynou, ja apuntava que «el debat d’avui i el de pressupostos del més vinent són transcendentals, ja que és en les ordenances i els pressupostos en els que s’aterra de manera tangible la voluntat del govern municipal».

Maynou va iniciar la seva intervenció afirmant que el seu grup considera que «les ordenances fiscals haurien de ser una eina de redistribució de la riquesa i per incentivar bones pràctiques mediambientals i socials a les empreses». La regidora republicana, sobre l’augment de la pressió fiscal, afirmava que «l’augment és segurament necessari per donar resposta a l’augment de la despesa, però que haurà de tenir en compte que encara hi ha persones pels que la crisi perdura o tot just comença».

Seguidament, Maynou agraïa a l’equip de govern que «no s’hagin escudat en la seva majoria absoluta i s’hagin prestat a negociar». El grup municipal d’Esquerra Republicana celebrava que s’hagin inclòs algunes de les propostes que va presentar a l’equip de govern, com ara:

1) Augmentar la bonificació a les famílies nombroses en l’IBI.

2) Estudiar la creació d’una bonificació de fins al 95% en l’IBI per aquells habitatges llogats amb renda limitada, és a dir, per aquells habitatges que es lloguin per sota d’un preu de referència.

3) Compromís d’elaborar un cens d’habitatges desocupats durant l’any 2020 amb la voluntat de desplegar efectivament el recàrrec del 50% en l’IBI als pisos buits.

4) Estudiar i repensar la taxa d’escombraries en funció dels residus generats durant l’any 2020, ja que en aquest sentit nosaltres proposàvem reduir la taxa mínima o excloure aquells comerços que generen molts pocs residus, que avui en dia paguen, com a mínim, més de 450 euros.

Maynou, però, lamentava que no s’haguessin posat d’acord per aplicar la tarificació social a serveis educatius com les Escoles Bressol o les Escoles de Música. «Considerem que cal fonamentar els preus públics en funció de la renda i el nombre de membres de cada família» afegia la regidora, i concloïa que «seguirem reclamant la tarificació social per superar el caràcter assistencialista de basar-se exclusivament en beques i ajuts».

La modificació de les Ordenances Fiscals va ser aprovada amb els vots favorables del PSC, les abstencions d’ERC, Cs i Primàries, i els vots contraris de Junts per Granollers.

RESUM DELS ACORDS DEL PLE

'
1.- Aprovar l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2019 i de la sessió extraordinària del dia 17 d’octubre de 2019.
2.- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 3, 10, 17, i 24 d’octubre de 2019.
3.- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.

4.- Modificar la designació de representants municipals a diferents organismes o entitats en els quals l'Ajuntament s'hi troba representat, i a la Comissió Especial de Comptes.

Votació: Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

5.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per suplement de crèdits.

Es proposa al ple de la corporació aprovar inicialment l'expedient 36/2019/111 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 1.069.500 €.

En segon lloc exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació. A favor: PSC, Ciutadans. Abstenció: ERC-AG, JxG i Primàries

6.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per crèdits extraordinaris.

Primer. Aprovar inicialment l'expedient 37/2019/111 de modificació del Pressupost de
Es proposa al ple de la corporació aprovar l'expedient 37/2019/111 de modificació del pressupost de l’Ajuntament per crèdits extraordinaris per un import de 800.000,00 €

En segon lloc exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació. A favor: PSC, Ciutadans. Abstenció: ERC-AG, JxG i Primàries

7.- Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2020.

Votació. A favor: PSC. En contra: JxG. Abstenció: ERC-AG, Ciutadans i Primàries

8.- Aprovar la modificació 6/2019 de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Granollers.

Votació. A favor: PSC. En contra: JxG. Abstenció: ERC-AG, Ciutadans i Primàries

9.- Donar compte al Ple dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima urgència previstos a l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril de llei municipal i de règim local de Catalunya.

10.- Relatiu al tractament i justificacions econòmiques de les aportacions als Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

11.- Ratificar el nomenament dels vocals experts del Consell Assessor de Medi Ambient.

12.- Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives i condicions de la concessió de domini públic per a la utilització dels magatzems de nova creació.

Votació. A favor: PSC, Ciutadans. Abstenció: ERC-AG, JxG i Primàries.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

13.- Incorporar l'Ajuntament de Granollers al Consell de Participació del Centre de Dia Granollers Centre, i nomenar-ne representant municipal.

Votació: Aprovat per unanimitat

14.- Incorporar l'Ajuntament de Granollers al Consell de Participació del Centre de Dia Font Verda, i nomenar-ne representant municipal.

Votació: Aprovat per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS

15.-Mocions.

15.1.- Moció per a l’actualització de l’ordenança municipal sobre la tinença responsable i protecció d’animals domèstics, presentada pel grup municipal de Ciutadans Granollers – Partido de la Ciudadania.
PRIMERO Y ÚNICO: Que el Ayuntamiento de Granollers durante el presente mandato actualice la “Ordenanza de Tenencia de Animales Domésticos” que fue aprobada hace casi 20 años (mayo de 2.000).