Granollers

Notícia

El PSC i Cs tomben la moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de preses polítiques.

El Ple de l'Ajuntament de Granollers
El Ple de l'Ajuntament de Granollers
Consulta el resum dels acords del Ple que va tenir lloc ahir dilluns 23 de desembre:

Resum dels acords de Ple de 23 de desembre de 2019
     
1.  Aprovar l'acta del Ple de la sessió ordinària del dia 26 de novembre de 2019.
2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
les sessions dels dies 5, 12, 19, i 26 de novembre de 2019.
3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus
delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Aprovació definitiva de les Ordenances fiscals 2020.
Es desestimen les reclamacions presentades per dos ciutadans i s'aprova definitivament, una vegada resoltes aquestes reclamacions, la modificació de les Ordenances fiscals, així com l’establiment i modificació dels tributs, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2020.
Votació. A favor: PSC. En contra: JxG i Primàries. Abstenció: ERC-AG i Ciutadans.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Aprovar el text refós de la modificació puntual del POUM en l’àmbit de nova centralitat a l’entorn de la plaça de Josep Barangé, que incorpora les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
S'aprova el text refós de la modificació puntual del POUM en l’àmbit de nova centralitat a l’entorn de la plaça de Josep Barangé, un cop s'han incorporat tots els requiriments formulats per la Comissió Territorial d’Urbanisme. Aquest àmbit inclou els terrenys de la plaça Pau Casals, plaça Josep Barangé, part del carrer Agustí Vinyamata, la façana de l’avinguda del Parc i la residència de Torrebadella, amb un total de 15.271 m².
L'expedient complet es traslladarà ara a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per tal que l'aprovi amb caràcter definitiu.
També es transmet una còpia de la memòria del text refós aprovat, que incorpora l’estudi de l’avaluació de la mobilitat generada completat, a l’Autoritat del Transport Metropolità.

Votació. A favor: PSC, JxG, Ciutadans i Primàries. En contra: ERC-AG.

6. Aprovar l'addenda al conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Granollers de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, exercici 2020.
S'aprova l’addenda al Conveni per al Desplegament de l’Atribució de l’Exercici de la Competència de Gestió dels Residus Municipals i Comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental corresponent a l’exercici 2020, per un import total estimat de 247.049,11 € (treballs recollida selectiva paper/cartró 154.379,00 euros; treballs tractament residus sòlids 79.988,77 euros; recollida selectiva edificis municipals 12.681,34 euros). 
Es notifica aquest acord al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.

Votació. A favor: PSC i JxG. Abstenció: ERC-AG, Ciutadans i Primàries.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

7. Aprovar el Protocol de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Granollers per a la futura prestació de servei social de gestió de places residencials i de centre de dia a Granollers.
S'aprova la signatura del Protocol de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Granollers per a la futura prestació del servei social de gestió de places residencials i de centre de dia a Granollers.

L’objecte del Protocol és establir els termes de la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Granollers per a la futura construcció i posada en marxa d’un servei de residència assistida de 120 places i centre de dia de 32 places per a persones grans dependents de caràcter temporal o permanent, amb el nom provisional de “Residència d’assistència integral i Centre de dia a Granollers” que s’ubicarà al carrer Tetuan, 20.
Aquesta col·laboració es concretarà en la signatura d’un conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Granollers i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per garantir la sostenibilitat econòmica de la residència que establirà la nova concertació de 45 de les 120 places de residència assistida i 32 de centre de dia.
Les finalitats d’aquesta actuació són
1) disposar, mitjançant el nou equipament municipal, de 68 places per a nova activitat residencial;
2) aportar una oferta de nova creació de places d’atenció social diürna a persones amb dependència concertable amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;
3) dotar-se d’un nombre de places, establertes inicialment en 5, per a la gestió municipal de casos socials que eventualment sigui necessari atendre;
4) el trasllat i reubicació, en la nova residència de titularitat municipal, de les 52 places residencials actuals existents en el Centre Geriàtric Adolfo Montañá de la FPHAG, i
5) Constituir el Consorci de Serveis a les Persones de Granollers, ens público-privat participat per l'Ajuntament de Granollers en la seva qualitat d’administració pública i la FPHAG en la seva qualitat de fundació privada sense ànim de lucre. L’objecte principal d’aquest Consorci serà el de gestionar, des del nou equipament, tots els serveis d’atenció social a la gent gran, i a les persones amb manca d'autonomia personal o amb problemes familiars o d'exclusió social, en qualsevol de les seves modalitats (llar residència, residència assistida, centre de dia), que li siguin assignats per les parts constituents.
Un dels objectius essencials d’aquesta operació i atès el dèficit de llits sociosanitaris a la comarca, és destinar l’espai alliberat en el centre geriàtric de la FPHAG a incrementar l’oferta de serveis sociosanitaris de mitjana i llarga estada, per la qual cosa s'hauria d'aconseguir el compromís del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Aprovat per unanimitat.

INFORMACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

8. Mocions.

Moción para la defensa de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad, presentada per Ciutadans.
ACUERDOS
1. Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas relacionadas con él, para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles.
2. Instar al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año, apruebe un Proyecto de Ley de Parejas de Hecho por el que se incorpore en el Código Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio nacional, así como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios por razón de su estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación de convivencia, cuando concurran el resto de requisitos que se establezcan en cada caso.
Votació. A favor: ERC-AG, Ciutadans i Primàries. En contra: JxG. Abstenció: PSC.

Moció pel retorn social del rescat bancari i garantir l'accés a l'habitatge social  presentada per ERC
ACORDS:
PRIMER.- Instar el govern espanyol a modificar la disposició addicional sisena de la Llei 2/2012 i del Decret Llei 10/2019, per tal de treure la limitació de l’ús del superàvit municipal, i poder constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer social.
SEGON.- Instar el govern espanyol a modificar el règim jurídic de la SAREB mitjançant la modificació de la Disposició Addicional 7ª de la Llei 9/2012, de la que se’n derivi la modificació de l’article 16 i 17 del Real Decret 1559/2012, per tal que la SAREB cedeixin el 30% d’immobles al lloguer social, per a la creació d’un fons social d’habitatge.
TERCER.- Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats i Senat, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Granollers.
Aprovada per unanimitat.