Granollers

Notícia

Enric Gisbert: «El pas que fem avui és important, però ens cal molt més per transformar Granollers en una ciutat molt més verda i sostenible».

Un patinet elèctric per l'illa de vianants (Fotografia: Ajuntament de Granollers)
Un patinet elèctric per l'illa de vianants (Fotografia: Ajuntament de Granollers)
Ahir va tenir lloc la sessió plenària corresponent al mes de febrer de l’Ajuntament de Granollers. El punt que va generar més debat va ser l’aprovació de la modificació de l’ordenança de circulació amb l’objectiu de regular la circulació dels patinets elèctrics, també coneguts com a Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).

La nova ordenança recull tots els preceptes de la instrucció elaborada per la DGT i n’afegeix tres de nous de competència municipal. En primer lloc, l’edat mínima per a poder circular amb patinet elèctric serà de 14 anys; en segon lloc, el casc serà obligatori fins als 16 anys; i per últim, la seva circulació per l’illa de vianants estarà limitada fora dels horaris comercials, així com en aquells moments de màxima afluència.

El regidor del grup republicà, Enric Gisbert, tot i compartir la regulació proposada, afegia que segueixen «tenint la sensació que no s’afronta d’una manera definitiva la mobilitat a la nostra ciutat». Gisbert va remarcar la necessitat de disposar d’uns itineraris ciclables òptims per tal de «retirar al cotxe la condició d'amfitrió per a que passi a ser un convidat a les nostres ciutats». Per últim, va concloure que «el pas que fem avui és important, però ens cal molt més per transformar Granollers en una ciutat molt més verda i sostenible»

Ja en l’apartat de mocions, es va aprovar unanimitat el text proposat conjuntament per ERC i Primàries per tal de fomentar el reciclatge dels olis vegetals. En aquest punt, la regidora Lorena Torró va remarcar que «estaran atents per tal de que s’acabin implementant mesures reals en aquest sentit».

La segona moció que es va aprovar per unanimitat va ser la presentada pels republicans per tal de commemorar el Dia Internacional de de les Dones. La portaveu del grup municipal, Núria Maynou, va reivindicar que «ens cal tenir clar que només podem fer política amb les ulleres de gènere ben posades per combatre el patriarcat i transformat la societat». De la mateixa manera, Maynou va agrair a la resta de grups el suport donat a la moció.

L'última moció que es va aprovar una moció presentada pels afectats per les pràctiques abusives del ‘fons voltor’ Lazora. En aquest sentit, el text exigeix que es deixi de vulnerar el dret a l’habitatge dels veïns i veïnes, així com la regulació del preu del lloguer.

Per últim, ja en el torn de prec i preguntes, i en relació a la presentació del PAM a la qual la oposició no hi va assstir, el regidor Pau Llobet va retreure al govern que "tot i que tenen tot el dret del món a presentar el PAM en solitari, els preguem a que en properes ocasions no tinguin por a debatre políticament aquells documents o projectes que tinguin un impacte real a Granollers".

Pots tornar a veure el Ple fent click aquí

Resum dels acords del Ple de 25 de febrer de 2020

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l'acta del Ple de la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2020.
2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 7, 14, 21, i 28 de gener de 2020.
3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Extinció del Registre Municipal d'Unions Estables de Parella de l'Ajuntament de Granollers.

Aprovat per unanimitat

5. Aprovar el model Control Intern en règim de Fiscalització i Intervenció limitada prèvia.

Aprovat per unanimitat

6. Donar compte dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima urgència previstos a l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Votació: a favor, PSC. Abstencions: ERC, Junts per Granollers, Ciutadans i Primàries

8. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació.

Aprovat per unanimitat

9. Iniciar expedient licitatori conjunt del contracte de serveis de conservació, manteniment i altres treballs relacionats del conjunt de les instal·lacions de l’enllumenat públic i de les elèctriques dels edificis municipals de Granollers.

Votació: A favor, PSC i Ciutadans. Abstencions: ERC, Junts per Granollers i Primàries

10. Adjudicar les concessions de domini públic per a la utilització dels magatzems de nova creació del Mercat Municipal de Sant Carles.

Votació: A favor, PSC, Junts per Granollers, Ciutadans. Abstencions: ERC i Primàries

11. Mocions

11.1 Moció per a la promoció del reciclatge d'olis vegetals presentada conjuntament pels grups municipals de PRIMÀRIES i ERC-AM.

Acords

1. Iniciar una campanya de conscienciació per tal de difondre a la població l’impacte que suposa el mal tractament dels residus d’olis vegetals, la importància de tractar-los adequadament i les recomanacions per a fer-ho d’aquesta manera.

2. Estudiar els costos de implementació d’espais de recollida de residus d’olis vegetals en edificis municipals, generant una xarxa de punts de reciclatge d’olis en col·laboració amb establiments, entitats sense ànim de lucre dels diversos barris de la ciutat de Granollers.

Aprovat per unanimitat

11.2 Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones presentada pel grup municipal ERC-AM.

ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament de Granollers manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast.

Segon.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.

Tercer.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.

Quart.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral.

Cinquè.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Sisè.- Continuar impulsant accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que viuen soles.

Setè.- Seguir treballant per fer de Granollers un municipi feminista.

Vuitè.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes de Granollers, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.

Aprovat per unanimitat

11.3 Moció per condemnar les pràctiques de Lazora i a favor de la regulació de preus dels lloguers

A instàncies del veïns i veïnes de les comunitats d’habitatges del carrer de Girona, 317 i Frederic Mompou, 26

PROPOSEN assumir els següents compromisos:

Primer. Exigir a Lazora que deixi de vulnerar el dret a l'habitatge del veïnat, de forma sistemàtica.
Segon. Exigir a Lazora que s’assegui a negociar de manera col·lectiva amb tots els veïns i veïnes i el Sindicat de Llogaters, com ja ha fet Goldman Sachs, Blackstone, Optimum i altres grans fons d’inversió.
Tercer. Exigir amb urgència i determinació, una nova legislació dels lloguers, que inclogui la regulació dels preus, la prohibició de les expulsions sense causa justificada, i el dret de negociació dels llogaters a través dels seus representants.

Aprovat per unanimitat