Granollers

Notícia

Núria Maynou «El posicionament d’ERC segueix sent el mateix que el de fa molts anys: no al Quart Cinturó i prioritzem la línia orbital ferroviària»

El Ple es va celebrar al Centre d'Arts en Moviment de Roca Umbert
El Ple es va celebrar al Centre d'Arts en Moviment de Roca Umbert
Ahir es va celebrar la primera sessió presencial del Ple de l’Ajuntament de Granollers després de l’emergència sanitària de la COVID19. El Ple va tenir lloc al Centre d’Arts en Moviment a Roca Umbert Fàbrica de les Arts. També va ser el primer Ple que va permetre l’assistència de públic, tot i que l’aforament fos molt limitat.

Entre els 17 punts de l’ordre del dia, el primer en destacar va ser l’aprovació de les al·legacions de l’Ajuntament de Granollers al Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV). Aquest Pla, elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, servirà per redefinir i reordenar la mobilitat dels Vallesos. En aquest punt, la portaveu republicana, Núria Maynou, lamentava que aquest pla «fa sortir un vell dimoni que semblava enterrat: el quart cinturó» i afirmava que el posicionament dels republicans seguia sent el mateix que el de ja fa molts anys: «No al Quart Cinturó, de manera clara, sense ambigüitats i sense canvis de noms».

En la mateixa línia, destacava que la prioritat hauria de ser la línia orbital ferroviària, un eix transversal que aniria des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, passant per Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. «Una infraestructura imprescindible que donaria resposta a una connexió entre comarques que és insuficient». Maynou també va remarcar que el seu grup municipal havia traslladat propostes a les al·legacions que havia preparat l’Ajuntament, seguint l’esperit d’una oposició constructiva.

Un altre punt rellevant va ser l’aprovació del I Pla Local per la Diversitat Sexual i de Gènere (2020-2024). «Un Pla que serveix per fer un pas important per seguir construint una ciutat més justa i igualitària, un espai de trobada, d’acolliment i de respecte a les identitats sexuals de totes i tots». Llobet va reclamar que li hagués agradat que s’hagues penjat la bandera LGBTI+ al balcó i afegia que «els jutges espanyols van començar prohibint el color groc i ara ja ens prohibeixen tots els colors de la tolerància».

Ja en l’apartat de la Junta de Portaveus, es va aprovar per unanimitat una moció presentada per ERC de suport a les lluites per l’eliminació de la discriminació racial. En aquest punt, Núria Maynou celebrava que «aquesta moció posiciona l’Ajuntament amb el compromís per una societat lliure de desigualtats i discriminacions, així com per reivindicar el dret a protesta de la ciutadania». De la mateixa manera, la moció compromet l’Ajuntament a constituir una Comissió de treball que elabori un informe de diagnosi sobre l’estat del racisme i la xenofòbia a la ciutat.

En aquest mateix punt, també es va aprovar una moció conjunta amb els grups municipals de Primàries i Junts per Granollers per a la promoció de cicles formatius en l’àmbit sanitari.

Per últim, en l’apartat de precs i preguntes, la regidora Lorena Torró va reclamar que, en el context d’una possible cronificació de la pobresa i dels problemes d’habitatge, s’insti al Govern de l’Estat espanyol a modificar la normativa relativa a l’habitatge i a la incursió dels fons voltors per tal de que l’habitatge sigui un dret i no privilegi, així com promoure mesures alternatives d’accés a l’habitatge, com podria ser la masoveria urbana o el cohousing.

Pots tornar a veure el Ple fent clic aquí.

Resum dels acords de Ple de 30 de juny de 2020

Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l’Orgull LGBTI

Els nostres drets són els vostres drets, el meu orgull és el teu orgull

El 28 de juny és el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual en record dels anomenats fets de Stonewall –Estats Units- que van tenir lloc el 28 juny de 1969, fa ja més de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals van dir prou per primer cop a la discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment d’alliberament LGTBI.

Aquest 2020 és un any atípic, marcat per la influència de la Covid-19, que ens ha obligat a recloure’ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, i això ha permès observar quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBI en el seu àmbit més proper com és la casa familiar. I hem de dir que, si bé a Catalunya la immensa majoria de les persones LGTBI no s’han vist vexades per la seva identitat o orientació sexual, s’han detectat alguns casos de LGBTI-fòbia a la pròpia llar, en especial de persones trans* molt joves, així com també la deplorable LGBTI-fòbia a les xarxes socials i algun cas puntual en espais púbics.

Així doncs, malgrat que en els darrers anys s’ha avançat molt en la normalització i assumpció de la realitat LGTBI+ per la societat, encara estem lluny d’assegurar els drets fonamentals de les persones LGTBI+ i d’erradicar definitivament la LGTBIfòbia. Cal continuar implementant aquestes polítiques, especialment en aquelles persones mes vulnerables tenint en compte la perspectiva interseccional. Per tal d’assolir la igualtat real, es fa inevitable qüestionar de manera transversal la cisheteronormativitat que culturalment imposa el nostre sistema heteropatriarcal pressuposant una orientació sexual, identitat de gènere home-dona i aparences o expressions de gènere úniques.

Avui a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les persones LGTBI amb l’aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com són els Serveis d’Atenció Integral LGBTI (SAI), desplegats a tot el territori, que des de la proximitat s’han convertit en punt d’informació, assessorament, recolzament de les persones LGTBI i de visibilització del col·lectiu i on estan pivotant les polítiques públiques LGBTI transversals, independentment de que aquestes visquin en una gran ciutat o en el poble més petit.

I també, com a institució, volem reivindicar i defensar els drets del col·lectiu LGTBI, i atès que encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a casa nostra, fem una crida a les persones afectades a no callar i utilitzar els canals que tenen al seu abast en el nostre municipi i comarca, i convidem a tota la ciutadania a que s’impliqui en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI. Al cap i a la fi, els drets del col·lectiu LGBTI són els drets de tothom, ja que el respecte envers els altres ha de ser patrimoni de tota la societat i no sols dels col·lectiu discriminats.

Granollers, 23 de juny de 2020

1.- Aprovar l'acta del Ple de la sessió ordinària del dia 26 de maig de 2020.
2.- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 5, 12, 19 i 26 de maig de 2020.
3.- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l’Ajuntament per suplement de crèdits.

Votació: A favor, PSC i Ciutadans. Abstenció: ERC, Junts per Granollers i Primàries.

5.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l’Ajuntament per crèdits extraordinaris.

Votació: A favor, PSC, ERC i Ciutadans. Abstenció: Junts per Granollers i Primàries.

6.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdits extraordinaris. Pla de mesures socioeconòmiques.

Votació: A favor, PSC, ERC, Junts per Granollers i Ciutadans. Abstenció: Primàries.

7.- Donar compte dels expedients de contractació i compres d’emergència destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del Covid-19.

8.- Donar compte dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima urgència previstos a l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

9.- Aprovar la modificació 3/2020 de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Granollers.

Votació: A favor, PSC i ERC. Abstenció: Junts per Granollers, Ciutadans i Primàries.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

10.- Aprovar l'encàrrec de gestió a favor de la societat municipal Granollers Habitatge pel reforç de l'Oficina Local d'Habitatge de Granollers per a la gestió dels serveis d’habitatge.

S’aprova l’encàrrec de gestió a favor de la societat municipal Granollers Habitatge (Granollers Promocions SA), pel reforç de l’Oficina Local d’Habitatge de Granollers per a la gestió dels serveis d’habitatge, en relació al desplegament de les actuacions necessàries per a l’ampliació del parc d’habitatge disponible per a la realització de polítiques de foment i materialització del dret a l’habitatge, la mobilització de pisos buits existents a la ciutat per fer front a l’emergència habitacional, i la prestació de la resta de serveis que han vist incrementada notablement la demanda per raó de la vulnerabilitat sobrevinguda, sota la direcció de la regidoria d'Urbanisme, Planejament i Habitatge, la gerència de la societat i de la cap de l'Oficina Local d'Habitatge.

També s’aprova l'autorització i disposició de la despesa municipal per un import de 50.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost de l'exercici 2020, a favor de Granollers Habitatge (Granollers Promocions, SA) per afrontar les despeses de la prestació dels serveis descrits amb la contractació de les persones i els mitjans necessaris per atendre-ho en seu de l'Oficina Local d'Habitatge de Granollers corresponent a l’any 2020.

Aprovat per unanimitat

11.- Aprovar el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per a l'exercici 2020.

Aprovat per unanimitat

12.- Comparèixer en el tràmit d'informació pública del Pla específic de mobilitat del Vallès i presentar-ne al·legacions.

Es compareix en el tràmit d'informació pública del Pla específic de mobilitat del Vallès i del corresponent Estudi ambiental estratègic, de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i es formula els suggeriments i al·legacions següents, d'acord amb l'informe tècnic d’anàlisi emès pel gerent de la corporació, la cap del Servei de Mobilitat i la tècnica de Medi Ambient:

Aprovat per unanimitat

13.- Aprovar la pròrroga del contracte mixt per a la prestació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic.

Votació: A favor, PSC i Ciutadans. Abstenció: ERC, Junts per Granollers i Primàries.

14.- Donar compte de la fermesa de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 988, de 5 de novembre de 2019, anul·lant l'Ordenança de regulació específica per a l’ús recreatiu pel que fa als clubs socials de cànnabis a Granollers.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

15.- Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei de transport adaptat per a l'any 2020.

Aprovat per unanimitat

16.- Aprovar el I Pla local per a la diversitat sexual i de gènere, per al període 2020- 2024.

S’aprova el I Pla local per a la Diversitat Sexual i de Gènere de Granollers, per al període 2020-2024.
El Pla Local per la Diversitat sexual i de Gènere és l’eina principal per impulsar accions de foment de la visibilitat de la diversitat, l’efectivitat dels drets de persones LGBTI+ i la lluita sostinguda contra la discriminació per motius d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació sexual. Aquest pla, doncs, ha de permetre la planificació estratègica de les accions municipals en matèria de diversitat sexual i de gènere i neix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats de la ciutadania des de la seva complexitat.
El Pla ha estat elaborat per la consultoria Spora Sinergies, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la tècnica comunitària d’igualtat de gènere i LGTBI+ i l’equip del CIRD. El document s’ha fet en dues fases: la fase de diagnosi, amb entrevistes i dos grups focals, i la fase d’elaboració del Pla d’acció.
El Pla es divideix en sis eixos estratègics i d’acció:
- El compromís amb la diversitat sexual i de gènere
- Les accions de prevenció i lluita contra la violència i la LGBTIfòbia
- La millora de la salut de les persones LGBTI+, atenent a les seves necessitats específiques, i l’impuls de l’esport inclusiu amb la diversitat sexual i de gènere
- La promoció d’accions de coeducació i transmissió d’una cultura igualitària
- Accions vinculades a l’erradicació de la discriminació de les persones LGBTI+ en el mercat de treball i la millora de les seves condicions laborals.
- Augmentar la visibilitat i participació de les persones LGBTI+ al municipi, eliminar els estereotips i afavorir una programació cultural que mostri i reculli la diversitat.
Per tal d’implementar i fer seguiment d’aquestes accions s’han creat un grup motor, una comissió tècnica, una comissió política. Per implementar les accions es faran taules de treball específiques.

Aprovat per unanimitat

INFORMACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

17.- Mocions.

17.1 Moció per a la promoció de cicles formatius de l’àmbit sanitari presentada per Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya, el Grup Junts per Granollers i el Grup d’Esquerra Republicana – Acord Municipal

ACORDS:

PRIMER.- Demanar al Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de Granollers que analitzi si l’ampliació de l’oferta sanitària a la nostra ciutat, farà necessària la realització de cicles de formació professional de grau superior en l’àmbit sanitari per cobrir les necessitats de professionals en aquest sector i si aquest àmbit ha de ser una dels prioritaris en la FP de la nostra ciutat.

SEGON.- Impulsar si la demanda quedes acreditada, que el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya obri els cicles de formació professional de grau superior en l’àmbit sanitari que es considerin prioritaris a Granollers.

TERCER.- Traslladar aquests acords al Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de Granollers, als membres del Consell de la Salut de Granollers, als òrgans de direcció de l’Hospital General de Granollers i al Departament de Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aprovat per unanimitat

17.2 Moció de suport a les lluites per l’eliminació de la discriminació racial, presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM

ACORDS:
PRIMER. L’Ajuntament de Granollers condemna l’assassinat de George Floyd i de totes les víctimes del Racisme, als Estats Units i arreu del món.

SEGON. L’Ajuntament de Granollers reafirma el seu compromís amb una societat lliure de desigualtats i discriminacions, treballant per defensar sempre els valors de la convivència respectuosa amb la diversitat de la ciutadania i actuant de forma clara en la denúncia del racisme i la xenofòbia.

TERCER. L’Ajuntament de Granollers reivindica el dret de la ciutadania a la protesta, tal com emana de la Declaració Universal dels drets humans, en el que es reconeix el dret a la llibertat d’expressió i a la llibertat de reunió i associació pacífica, una llibertat bàsica i definitòria de qualsevol societat que vulgui considerar-se democràtica.

QUART. L’Ajuntament de Granollers es compromet a constituir una Comissió de treball que elabori un informe de diagnosi sobre l’estat del racisme i la xenofòbia a la nostra ciutat per tal de poder desenvolupar polítiques municipals amb l’objectiu de combatre’l i erradicar-lo.

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Micropobles de Catalunya, així com a totes les entitats del nostre municipi.

Aprovat per unanimitat